Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ivana Štieberová, bytom 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
19.03.7J1~'ive::ient:ona_
7'
,
<
;
ra
n
prliia_
M
E
ST
OPREŠOV
MESTOPREŠOV
Mestskýůrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborekonomikyapodnikania 
Oddeleniedaní,poplatkov apodnikania 
Č
í
s
l
okonania:EX2209/2019=UJhSY%)0&+&*()1
V
EREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adr
e
s
á
tpísomnosti:
Iv
anaStieberová
na
po
s
led
ybytom08001Prešov
=`V
SQ
RSViČ.k.EX2209/2019zodňa05.03.2019JeuloženánaMestskomúradePrešov,
H
l
av
n
á73,08001Prešov.
DIaYSIX%jJTSGZWIFfSY_LSIPjR`OFRMJNJ[R^QZISUXeXNJVFT`VSQRSVi:JVWF=UJhSYČ.
k
.EX2209/2019zodňa05.03.2019verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91ods.
3písmoc)zákonaČ.563/2009Z.Z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
n
i
e
kt
orýc
hzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
3
IUJ
V^
WVMQajJXPSjJRbT`VSQRSViTUJY[MFiYPJLSWJ)-IR`SIYZYJVJRMFS[R^QJRMFRF
:
JVWVOSQbUFIJ=UJhSY%7FUOSY^*,%=UJhSYYOFRHJP^UMMČ.303vúradnýchhodinách.
<[
R
^
Q
J
RMJVFYZYJVXNJTSISGX)-IR`&3OVMFIUJV^WXPSjJRbT`VSQRSViYPJLSWJ
R
J
TU
JYJ[
Q
J
%TSVPJIRcdeňlehotysapovažujezadeňdoručenia.
6RK&:^UMF>XhMRSY^
YJ
IbHFSIIJPJRMFIFR`%TSTPFWOSYFTSIRMOFRMF
R
F[^OPFIJTSYJUJRMF6RK&3RIUJZ@XUeFRSYJN
T
UMQ^WSUO
ZQJVWF=UJhSY

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)