Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: sociálny pracovník (sociálny poradca).

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

19.04.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

         
 
 
MESTO PREŠOV 
 
 
OZNÁMENIE O
 
92ď12035$&291200,(67( 
 
 
 
1.
 9RĐQpSUDFRYQpPLHVWR: sociálny pracovník (sociálny poradca) 
 
2.
 .YDOLILNDþQpSUHGSRNODG\: XNRQþHQp vysokoškolské vzdelanie II. VWXSĖD, odbor sociálna 
práca 
 
   
 3. Iné kritériá a požiadavky: 
x
 prax v sociálnej oblasti min. 1 rok 
x
 SUHKĐDGlegislatívy v sociálnej oblasti 
x
 znalosti MS Office 
    4. Popis pracovnej pozície: 
x
 výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
 
5. 
Zoznam požadovaných dokladov: 
x
 žLDGRVĢR prijatie do zamestnania (s uvedením telefónneho kontaktu, alebo e-mailovej 
adresy 
x
 životopis 
x
 kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
x
 súhlas k SRXåLWLXRVREQêFK~GDMRYSRGĐD]iNRQDþ=]R
 
ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  
 
Uvedené doklady je potrebné ]DVODĢ na adresu: 
Mestský úrad Prešov 
2GGHOHQLHSRGSRUQêFKþLQQRVWt 
Hlavná 73 
080 
01 Prešov
,
 
      
aOHERGRUXþLĢRVREQHGRSRGDWHĐQH0HVWVNpKR~UDGXY Prešove, Hlavná 73, v termíne do: 
      
25.04.2018.
 
 
    
6.
 
Po posúdení žiadostí a žLYRWRSLVRYEXG~XFKiG]DþL VSĎĖDM~ci 
kritéria, pozvaní na pohovor. 
 
    
7.
 
Predpokladaný termín vzniku pracovného pomeru je: 01.05.2018 (Jedná sa o pracovný 
      
SRPHUQDGREXXUþLW~GR
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)