Oznámenie o mieste uloženia písomností : Marko Rusňák, Alexandra Matušku 4, Prešov, ROYAL FLUSH, s.r.o., Hlavná 68, Prešov, ROYAL FLUSH, s.r.o., Hlavná 68, Prešov, J+ J, Slovenská 69, Prešov.

Oznámenie o mieste uloženia písomností

20.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
Číslo:100605585/2019
Dátum:11.03.2019
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:MarkoRusňák
Naposledysídlo/pobyt:AlexandraMatušku6414/4,08001Prešov
9XNKIJKN`]&)((-,)(/.'*()1TK@^=()&(+&*()1FAPHKaAJVJ=4=^KQKIZM=@A9MA_KQ
5PM>=JENOKQ+%(0(()9MA_KQ
<@YQK@P%aALK>SO=@MANVO=JEAFATJVIS%@KMP]PFAN=LXNKIJKN`4=^KQWDKZM=@P9MA_KQ]XNHK
)((-,)(/.'*()1TK@^=()&(+&*()1QAMAFJKPQSDHV_GKPLK@H=U+-K@N&*TVGKJ=Č.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov.
3@MANVONEIKTAPHKaAJZLXNKIJKN`LMAQTE=`QHADKOA)-@JXK@K@^=QSQANAJE=OKDOK
KTJVIAJE=J=4=^KQKIZM=@A9MA_KQ5PM>=JENOKQ+%(0(()9MA_KQQG=J?AHVMEEČ.513vúradných
hodinách.
;KOKKTJVIAJEAN=QSQANPFALK@K>P)-@JX&9K@H"=U+-K@N&*TVGKJ=Č.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
••..."..•..c.c.c ť(
....................................................... 
Mgr.RudolfKrafčák
vedúcioddeleniadaňovej
exekúcie1


DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
Číslo:100624882/2019
Dátum:13.03.2019
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomností
Adresátpísomností:ROYALFLUSH,s.r.o.
Naposledysídlo/pobyt:Hlavná68,08001Prešov
9XNKIJKN`]&)((---*-+'*()1TK@^=(,&(+&*()1FAPHKaAJVJ=4=^KQKIZM=@A9MA_KQ
5PM>=JENOKQ+%(0(()9MA_KQ
<@YQK@P%aANX@HK=@MANVO=JEAFATJVIA%@KMP]PFAN=LXNKIJKN`4=^KQWDKZM=@P9MA_KQ]XNHK
)((---*-+'*()1TKdňa04.03.2019verejnouvyhláškoupodl'a§35ods.2zákonač.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov.
3@MANVONEIKTAuloženúpísomnosťprevziaťvlehote15dníododňavyveseniatohto
oznámenianaDaňovomúradePrešovHurbanistov3,08001Prešovvkanceláriič.513vúradných
hodinách.
;KOKKTJVIAJEAN=QSQANPFALK@K>P)-@JX&9K@H"=U+-K@N&*TVGKJ=Č.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
7CM&:P@KHB6M=B]VG
QA@Z?EK@@AHAJE=@=^KQAF
ARAGZ?EA)


DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
\XNHK2)((.*-),0'*()1
4VOPI2)+&(+&*()1
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:ROYALFLUSH,s.r.o.
Naposledysídlo/pobyt:Hlavná68,08001Prešov
9XNKIJKN`]&)((--.(0-'*()1TK@^=(,&(+&*()1FAPHKaAJVJ=4=^KQKIZM=@A9MA_KQ
5PM>=JENOKQ+%(0(()9MA_KQ
<@YQK@P%aANX@HK=@MANVO=JEAFATJVIA%@KMP]PFAN=LXNKIJKN`4=^KQWDKZM=@P9MA_KQ]XNHK
)((--.(0-'*()1TKdňa04.03.2019verejnouvyhláškoupodla§35ods.2zákonač.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov.
3@MANVONEIKTAPHKaAJZLXNKIJKN`LMAQTE=`QHADKOA)-@JXK@=@^=QSQANAJE=OKDOK
KTJVIAJE=J=4=^KQKIZM=@A9MA_KQ5PM>=JENOKQ+%(0(()9MA_KQQG=J?AHVMEEČ.513vúradných
hodinách.
;KOKKTJVIAJEAN=QSQANPFALK@K>P)-@JX&9K@H=§35ods.2zákonaČ.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
~__(';__,,-:_:_..:_>c"c:.'-<.:~......................... ..., .. "'.-.-. 
Mgr.RudolfKrafčák
vedúcioddeleniadaňovej
exekúcie1


DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
Číslo:100611373/2019
Dátum:12.03.2019
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:J+J,spol.sr.o.
Naposledysídlo/pobyt:Slovenská69,08001Prešov
9XNKIJKN`]&)((--,0(.'*()1TK@^=(,&(+&*()1FAPHKaAJVJ=4=^KQKIZM=@A9MA_KQ
5PM>=JENOKQ+%(0(()9MA_KQ
<@YQK@P%aANX@HK=@MANVO=JEAFATJVIA%@KMP]PFAN=LXNKIJKN`4=^KQWDKZM=@P9MA_KQ]XNHK
)((--,0(.'*()1TKdňa04.03.2019verejnouvyhláškoupodl'a§35ods.2zákonač.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov.
3@MANVONEIKTAPHKaAJZLXNKIJKN`LMAQTE=`QHADKOA)-@JXK@Kdňavyveseniatohto
oznámenianaDaňovomúradePrešovHurbanistov3,08001Prešovvkanceláriič.513vúradných
hodinách.
;KOKKTJVIAJEAN=QSQANPFALK@K>P)-@JX&9K@H=U+-K@N&*TVGKJ=]&-.+'*((1<&T&Q
TJAJXneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
..••.--...."-.:cc-'::'c: - c;"r(••••••••o'•••.••-.'•••••••••••••••••••0•••••••••••••••••o.
Mgr.RudolfKrafčák
vedúcioddeleniadaňovej
exekúcie1

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)