Stavebné povolenie: "Hobby Park Sekčov- Retail 2".

Stavebné povolenie

21.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        l 
" 
MESTO PRESOV 
Hlavná ul. č. 73, Prešov 
PSČ 080 Ol 
Císlo: SU/11811/145348/2018-Mk 
V Prešove dňa: 15.03.2019 
Oznámenie 
stavebného 
povolenia podl'a § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov 
verejnou vyhláškou 
Stavebné povolenie 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný 
zákon") 
v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s 
dotknutými orgánmi a so známymi 
účastníkmi konania a po preskúmaní podl'a § 62 stavebného 
zákona rozhodol, že 
stavba pod názvom: 
"Hobby Park Sekčov-Retail2 
(ďalej v texte len "stavba" v príslušnom gramatickom tvare)", 
* kt ' ť 
t ' ht t b ' h b. kt 'dk ' h 'b 
k h ora pozos ava z yc o s ave nyc o 
~e ov a preva z ovyc su orov na pozem oc : 
Kat. 
Označenie Názov objektu Parcelné číslo územie 
objektu 
so 201 Predajný sklad Retail 2 14832/111 Prešov 
PS 201-1 
Výťah pre SO 201 Prešov 
PS 201-2 Eskalátor pre SO 201 Prešov 
S0207 Areálové rozvody plynu 14832/111,116 Prešov 
S0208 Areálové rozvody VN 14832/111,116 Prešov 
PS 208-1 
Trafostanica pre SO 201 Prešov 
PS 208-2 Dieselagregát 
pre SO 201 Prešov 
80209 Verejné osvetlenie 14832/111,116,126,127,128 
Prešov 
80210 
Prípojka a rozvody slaboprúdu 
14832/111 
Prešov 
S0211 Sadové úpravy 
14832/111,116,127 
Prešov 
* ktorej stavebníkom je: SLOSIKO, IČO 36865770, Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava 
(ďalej v texte len "stavebník"), 
* kde predmetom je vyhotovenie jednopodlažnej budovy s v~útor~?m admin~st:atív~ym 
mezanínovým vstavkom. Stavba bude mať vlastné komplexne socmlne a adm1mstrat1vne 
2 
zázemie. Účelom stavby je priamy predaj obkladov, dlažby a iného kúpel'ňového 
doplnkového sortimentu, 
sa 
podľa § 66 stavebného zákona a podl'a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
po v o ľ u ie. 
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
l. Stavba bude uskutočnená podľa vypracovanej projektovej dokumentácie overenej 
v tomto stavebnom konaní, ktorej 
spracovateľom je ATRIOS architects s.r.o., Polus 
Tower I, 
IČO 46429824, Vajnorská 100A, 831 04 Bratislava. 
2. Umiestnenie a vyhotovenie stavby musí byt' v súlade a za dodržania adekvátnych 
podmienok uvedených v územnom rozhodnutí vydanom mestom Prešov 
dňa 18. 07. 
2018 
pod č. SÚ/5454/127862/2018-Mk. 
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle ustanovenia§ 75 stavebného zákona osobou 
oprávnenou 
vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 
4. Zhotovitel' stavby bude určený stavebníkom; do 15 dní od určenia zhotoviteľa stavby, 
stavebník jeho meno (názov) a adresu oznámi stavebnému úradu. 
5. Stavebník preukáže zhotoviteľovi stavby práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia. 
6. Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom bude vykonané 
písomnou formou. 
7. Na stavbe bude zavedený stavebný denník, ktorý bude viesť poverená osoba zhotoviteľa, a to 
od prvého dňa prípravných prác, až do ukončenia stavebných prác v zmysle ustanovení § 46d 
stavebného zákona a § 
28 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona. 
8. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste vhodným spôsobom označiť stavbu; na označení 
je potrebné uviesť kto stavbu realizuje, kto a kedy stavbu povolil vrátane čísla rozhodnutia, 
meno zodpovedného stavbyvedúceho s tel. kontaktom a termín 
začatia a ukončenia stavby. 
9. Stavba bude začatá v r. 2019 a dokončená najneskôr do 24 mesiacov od začatia stavebných 
prác. 
l 
O. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenie § 43i stavebného zákona 
vzťahujúce sa na stavenisko. 
ll. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný počas výstavby dodržiavať ustanovenie § 13 Vyhlášky 
č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecnotechnických požiadavkách na 
výstavbu a 
ďalšie predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na 
ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia vlády 
SR č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
12. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov sietí o vytýčenie 
existujúcich vedení; práce potom bude uskutočňovat' tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
13. V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a v blízkosti nadzemných 
objektov sa nesmie používat' 
vibračný valec, ryhy sa musia kopať ručne. 
14. Ak prácami budú obnažené podzemné vedenia, tak následne ku konečnému 
zasypávaniu ryhy stavebník resp. zhotoviteľ, bude prizývat' aj zodpovedných 
pracovníkov tých správcov sietí, ktorých obnažené vedenia 
majú byt' zasypané, o čom 
bude vyhotovený písomný záznam. 
15. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám 
a pozemkom. 
16. Stavebník je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 ods. 3 stavebného zákona. 
3 
17. Stavebník je povinný dbat' na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k 
spôsobeniu škôd na cudzích nehnutel'nostiach a majetku a 
zabezpečí, aby výstavbou 
nebola narušená stabilita iných budov a zariadení; prípadné škody bude znášat' 
stavebník 
na vlastné náklady. 
18. Pri výstavbe sa zakazuje poškodzovať koreňovú sústavu stromov a drevín. 
19. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný používať na stavbe iba zariadenia, ktoré sú technicky 
spôsobilé. 
20. Stavebník, resp. zhotoviteľ pri nájdení nezakresleného kábla alebo poškodenia 
telekomunikačného kábla bude bezodkladne informovať jeho prevádzkovateľa; práce zastaví 
a urobí 
zabezpečenie proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu. 
21. 
Pri stavbe ajej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavieb v zmysle stavebného zákona a príslušné STN. 
22. 
Odpad vzniknutý stavebnými prácami stavebník musí likvidovať v súlade so zákonom č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a v súlade s VZN mesta Prešov č. 8/2016 o odpadoch. 
23. 
Zhotoviteľ stavby bude povinne rešpektovať nariadenia odborného dozoru, inšpekčných a 
kontrolných orgánov, orgánov vykonávajúcich štátny stavebný 
dohľad a orgánov 
povoľujúcich stavbu; zároveň je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť závad na stavbe, 
ktoré by ohrozovali 
bezpečnosť a zdravie. 
24. Stavbu nemožno 
začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle ustanovenia 
§ 52 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok); po uplynutí 15-dňovej 
lehoty od doručenia tohto rozhodnutia si stavebník zabezpečí vyznačenie právoplatnosti 
stavebného povolenia 
na tunajšom stavebnom úrade. 
Ďalšie podmienky podl'a posúdenia verejného záujmu: 
25. Stavebník má zabezpečený prístup na stavenisko a k stavbe prostredníctvom ulice Rusínskej
areál bude napojený z navrhnutej vetvy HPl - v rámci stavby HOBBY PARK SEKČOV, 
PREŠOV -dopravné napojenie. 
26. Vjazd a výjazd na stavenisko musí 
byť priebežne udržiavaný tak, aby bola zabezpečená 
plynulá premávka a aby sa zamedzilo znečisťovaniu vozovky. 
27. Niveletu vozovky 
je potrebné optimalizovať aj vo vzťahu k dopravnému napojeniu vedľajších 
pozemkov. 
28. Stavebník, resp. 
zhotoviteľ je povinný rešpektovať ochranné pásma od podzemných 
káblových 
NN lkV vedení - v zmysle Zákona o energetike č. 70/1998 Z. z. § 19-lm na 
každú stranu trasy podzemného vedenia; v ochrannom pásme 
je nevyhnutné dodržiavať 
bezpečnosť práce. 
29. Prípadný súbeh alebo križovanie 
je potrebné riešiť v zmysle platných STN 33 2000-5-52 
(bývalá 34 1050) a 73 6005. 
30. 
Stavebné práce budú organizované tak, aby nedošlo k narušeniu stability jestvujúcich 
podperných bodov vzdušných el. rozvodov. 
31. Stavebník, resp. 
zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas výstavby boli priľahlé 
komunikácie v prípade znečistenia bezodkladne vyčistené. 
32. Stavebník, resp. zhotoviteľ počas výstavby nesmie obmedzovať prístup a prejazd obslužných 
vozidiel, najmä vozidiel technickej, zdravotnej a 
hasičskej služby. 
33. Stavebník, resp. 
zhotoviteľ nesmie cesty a miestne komunikácie a premávku na nich 
stavebnou 
činnosťou ohrozovať. 
34. Zhotoviteľ je povinný počas stavebných prác dbať na to, aby nedochádzalo k nadmernému 
obmedzeniu premávky 
na pozemných komunikáciách. 
35. Okolie stavby nesmie 
byť stavebnou činnosťou ajej dôsledkami nadmerne obťažované 
a zároveň ani obmedzované bežné užívanie susedných nehnuteľností. 
4 
36. Práce budú vykonávané s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotknutých 
účastníkov a poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení 
neskorších predpisov. 
37. Stavebník 
je povinný dodržat' podmienky OÚ v Prešove, PaLO, ktoré sú uvedené 
v Rozhodnutí vydanom týmto správnym orgánom pre danú stavbu pod 
č. OU-PO-PL0-
2018/035068-2/ZJ 
zo dňa 17. 08.2018. 
38. Stavebník je povinný rešpektovať stanovisko OR HaZZ v Prešove, ktoré uvedený správny 
orgán vydal pre túto stavbu pod 
č. ORHZ-P02-2019/000062-13 zo dňa 07. 03. 2019. 
39. Stavebník je povinný dodržať podmienky a v plnom rozsahu rešpektovať Záväzné vyjadrenie 
KR PZ, KDI v Prešove, ktoré uvedený správny orgán pre danú stavbu vydal pod č. KRPZ
PO-
KDI-26-063/2019 zo dňa 14. 03. 2019. 
40. 
Stavebník je povinný rešpektovať stanovisko MsÚ Prešov, OHAM k projektovej 
dokumentácii vydané pre danú stavbu pod 
č. OHAM/14238/2018 zo dňa 12. ll. 2018. 
41. Stavebník je povinný rešpektovať stanovisko MsÚ Prešov, ODaŽP-CSO vydané pre danú 
stavbu pod 
č. ODŽP-10584/2018 zo dňa 09. 08.2018. 
42. Stavebník je povinný rešpektovať stanovisko MsÚ Prešov, ODaŽP vydané pre danú stavbu 
pod 
č. ODaŽP/12438/2018/STu zo dňa 10. 09. 2018. 
43. Stavebník je povinný dodržať podmienky KPÚ v Prešove, ktoré uvedený správny orgán pre 
danú stavbu 
určil vo svojom záväznom stanovisku vydanom pod č. KPUP0-2018/4245-
02/13074/Ul 
zo dňa 16. 02. 2018. 
44. Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať Odborné stanovisko inšpekčného orgánu 
typu A -
E.I.C. engineering inspection company s. r. o., ktoré bolo vydané pre danú stavbu 
uvedenou 
spoločnosťou pod č. S2018/01725/EIC IO/SA zo dňa 23. 07. 2018. 
45. Stavebník je povinný dodržať podmienky určené vo vyjadrení VVS a. s. závod Košice, ktoré 
pre danú stavbu bolo vydané touto organizáciou pod zn. 
60342/2018/0 zo dňa 30. 07. 2018. 
46. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenia, ktoré pre túto stavbu vydal Okresný úrad 
Prešov, OSoZP pod č. OU-PO-OSZP3-2018/032397/02 zo dňa 31.07.2018; pod č. OU-PO
OSZP3-2018/032394-02Sa 
zo dňa 03. 09. 2018; pod č. OU-PO-OSZP3-2018/042777-02/0H 
zo dňa 20. ll. 2018; pod č. OU-PO-OSZP3-2018/032395-02/0H zo dňa 22. 08. 2018; pod č. 
OU-PO-OSZP2-2018/040759-002 zo dňa 03. 10. 2018; 
47. Stavebník je povinný dodržať podmienky SVP š. p. OZ Košice, ktoré tento štátny podnik 
určil pre danú stavbu vo svojom stanovisku vydanom pre danú stavbu pod č. CS SVP OZ KE 
3433/2018/2 zo 
dňa 03. lO. 2018. 
48. Stavebník je povinný dodržať podmienky Východoslovenskej distribučnej a.s., OZ Košice, 
ktoré sú uvedené vo vyjadrení tejto spoločnosti vydanom pre danú stavbu pod č. 5839/2018 
zo 
dňa 21. 03. 2018. 
49. Stavebník je povinný dodržať podmienky SPP -distribúcia a.s. Bratislava, ktoré táto 
spoločnosť stanovila vo svojom vyjadrení vydanom pre túto stavbu pod č. 
TD/KS/4499/2018/Uh zo dňa 29. 10. 2018. 
50. 
Stavebník zabezpečí, aby konečné terénne úpravy a spätná povrchová úprava rozkopávok boli 
zrealizované ku 
dňu kolaudácie stavby. 
51. 
V prípade, že pri zemných prácach budú nájdené resp. obnažené doposiaľ neznáme 
archeologické objekty alebo nálezy, stavebník, resp. 
zhotoviteľ oznámi každý archeologický 
nález Krajskému pamiatkovému úradu v 
Prešove a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález 
nepoškodil alebo 
nezničil. 
52. Stavebník je povinný v rámci kolaudačného konania odovzdať Stavebnému úradu mesta 
Prešov údaje výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia 
stavby, pri podzemných 
sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (ďalej len 
"porealizačné zameranie stavby"), vypracované oprávnenou osobou vykonávať geodetické 
a kartografické 
činnosti, lx v tlačenej a l x v digitálnej forme. 
-----------
5 
53. Oprávnená osoba vypracuje porealizačné zameranie stavby v súlade so zásadami tvorby 
a 
uplatňovania Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a jej prílohou čl. l "Metodika tvorby 
a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta 
Prešov", ktoré sú prístupné na internetovej 
stránke mesta Prešov www.presov.sk. 
54. 
Po ukončení stavby stavebník zabezpečí vypratanie staveniska a prípadne narušené spevnené 
povrchy uvedie do náležitého stavu. 
55. 
Bezpečný prístup k stavbe musí byt' vyhotovený do začatia jej užívania. 
56. Stavba sa bude môcť užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písomný 
návrh stavebníka vydá stavebný úrad; 
ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží okrem 
náležitých dokladov (tzv. revíznych správ) 
aj atesty a certifikáty všetkých výrobkov 
a materiálov použitých na stavbe, energetický certifikát a povolenie pre užívanie malého 
zdroja 
znečistenia ovzdušia. 
Stavebné povolenie stráca 
platnosť, ak sa zo stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa keď 
nadobudlo právoplatnosť. 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
V konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania ani zo strany dotknutých 
orgánov, ktoré chránia verejné záujmy 
podľa osobitných predpisov. 
Žiadosť o stavebné povolenie bola spoplatnená pod!' a položky 60 písm. e) ods. 4 zákona č. 
14511995 Z. z. o správnych poplatkoch sumou 600€. Správny poplatok žiadateľ uhradil dňa 12. 
03.2019 bankovým prevodom na účet mesta Prešov. 
Tunajší stavebný úrad 
upozorňuje stavebníka na povinnosť oznámiť stavebnému úradu 
začatie stavby. 
Stavebné povolenie stráca 
platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu moc 
sa so stavbou 
nezačne v zmysle § 67 stavebného zákona. 
Odôvodnenie 
Žiadateľ, ktorým je SLOSIKO, IČO 36865770, Galvaniho 16B, 821 04 Bratislavav zastúpení 
na základe splnomocnenia 
spoločnosťou WOONERF, spol. s r.o., IČO 36489450, Volgogradská 
13, 
080 Ol Prešov, podal dňa 10. 08. 2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia pre stavbu pod pracovným názvom: 
"Hobby Park Sekčov-Retail 2". Pre 
uvedenú stavbu na pozemkoch parc. č. KN-C 148321111, 14832/116, 148321126, 148321127, 
148321128 
v kat. území Prešov, bolo vydané územné rozhodnutie mestom Prešov dňa 18. 07. 
2018 
pod č. SÚ/54541127862/2018-Mk. Tunajší stavebný úrad listom zo dňa 21. 08. 2018 
oznámil začatie stavebného konania účastníkom formou verejnej vyhlášky a dotknutým orgánom 
a organizáciám, ktoré chránia verejné záujmy 
podľa osobitných predpisov jednotlivo. Zároveň, 
pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od 
miestneho 
zisťovania a ústneho pojednávania. Súčasne upozornil účastníkov, že svoje námietky 
môžu 
uplatniť najneskôr do 7. pracovných dní, inak sa na ne neprihliadne. V stavebnom konaní 
k predmetnej stavbe 
neboli vznesené námietky. V rámci stavebného konania sa k stavbe kladne 
vyjadrili, alebo stavebník doložil kladné vyjadrenia od dotknutých 
orgánov-ich podmienky boli 
skoordinované a zapracované do podmienkovej 
časti tohto stavebného povolenia. Dokumentácia 
stavby 
spÍňa požiadavky určené vyhláškou č. 453/2000 Z. z. Podmienky rozhodnutia boli 
stanovené najmä 
za účelom zabezpečenia: -ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe; -
komplexnosti výstavby; dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, ich 
predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek 
určených dotknutými orgánmi štátnej 
správy a 
na vylúčenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie, ako aj na 
zabezpečenie ochrany zdravia a osôb. Stavebník v konaní preukázal, že k stavebným pozemkom 
6 
má podľa L V č. 17072 vlastnícke právo. Na základe zásady koncentrácie stavebného konania 
podľa osobitného predpisu -stavebného zákona, s poukázaním na to, že v priebehu stavebného 
konania neboli v stanovenej lehote vznesené námietky k danej stavbe zo strany dotknutých 
orgánov ani 
účastníkov konania, platí pravidlo, že ak upovedomený správny orgán alebo účastník 
konania neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko má sa za to, že z hľadiska ním sledovaných 
záujmov s povolením stavby súhlasí. Úprava domnelého súhlasu dotknutého orgánu znamená, že 
neuplatnené stanovisko sa zo zákona považuje za stanovisko súhlasné. 
Opierajúc sa o výsledok 
vykonaného stavebného konania tunajší stavebný úrad konštatuje, že 
uskutočnením (ani budúcim 
užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené 
práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil 
dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako 
je to uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie 
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie (riadny opravný 
prostriedok), a to v lehote 
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 
Podľa§ 55 ods. l zákona č. 7111967 Zb., o správnom konaní (správny poriadok) včas podané 
odvolanie 
má odkladný účinok. Odvolanie je potrebné v súlade s ustanovením § 54 ods. l 
správneho poriadku 
podať na meste Prešov, Hlavná 73, PSČ 080 Ol -t.j. na správnom orgáne, 
ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s ustanovením § 69 ods. 2 stavebného zákona toto stavebné povolenie, ktorým sa 
povoľuje stavba pod názvom: "Hobby Park Sekčov-Retai/2", sa oznamuje verejnou vyhláškou 
a musí 
byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta ako aj zverejnené prostredníctvom internetu 
na internetovej stránke mesta 
Prešov www.presov.eu. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. 
Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t. j. ten 
deň, kedy došlo k vyveseniu rozhodnutia na úradnej tabuli ako aj deň zverejnenia na 
elektronickej úradnej tabuli mesta. 
Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
Prílohy Ing. Andrea 
Turčanová 
primátorka mesta 
l. Overená projektová dokumentácia (l x pre stavebníka; l x pre mesto). 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia stavby: 
"Hobby Park 
Sekčov-Retail 2" bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
7 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia stavby: "Hobby Park 
Sekčov-Retail 2" bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Na vedomie: 
l. WOONERF, spol. s r.o., IČO 36489450, Volgogradská 13, 080 Ol Prešov 
2. SLOSIKO, IČO 36865770, Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava 
3. 
ATRIOS s.r.o., IČO 35885611, Mlynská 7, 040 Ol Košice l. 
4. Slovenská správa ciest, IČO 00003328, Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov 
5. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, IČO OO 151866, Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto 
6. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove-krajský dopravný inšpektorát, IČO 00151866, Pionierska 33, 
080 05 Prešov 
7. Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto 
8. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, IČO 36022047, Radničné námestie 8, 969 55 
Banská Štiavnica 
9. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
l 
O. MsÚ Prešov-OHAM, Jarko vá 24, 080 O l Prešov 
ll. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, IČO OO 151866, Masarykova l O, 080 O l Prešov 
12. SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
13. IL Prešov, spol. s r.o., IČO 36469149, Strojnícka 18,080 06 Prešov 
14. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 
15. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, IČO 31718922, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
16. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
17. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
18. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
19. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova IO, 825 13 Bratislava-Ružinov 
20. O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18,080 06 Prešov 
21. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 0000 l 002, Jarko vá 24, 080 O l Prešov 
22. Správa nehnuteľného majetku a výstavby MO SR, IČO 30845572, Komenského 39A, 040 O l Košice 
23. Krajský pamiatkový úrad 
Prešov, IČO 31755194, Hlavná I 15, 080 O l Prešov 
24. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
25. MsÚ Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
26. ATRIOS Architects s.r.o., IČO 46429824, Vajnorská lOOA, 831 04 Bratislava 
CO! 
Mesto Prešov-stavebný úrad 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)