Oznámenie o doručení písomnosti: Eugenovi Dunovi bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

21.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list číslo l zo dňa 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje l linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Prešov 18.3.2019 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje 
Eugenovi Dunovi bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
. v' 
C~-,f J ; 
1. _ 
,; \/ 
~ ---·<· .. 
l :;.. t ( ! 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1 080 01 Prešov l Tel.: +421 (51 )3100111 l Fax.: +421 (51 )7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)