Stavebné povolenie: "Rodinný dom a pripojenie na TVÚ".

Stavebné povolenie

22.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        2 z. 03. 7J J 
•y'rc;..; n dia ________ _ 
v 
MESTO PRESOV 
Stavebný úrad 
. Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Císlo: SU/1066112018 -Su V Prešove dňa: 17.12.2018 
Vec 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia: "Rodinný dom a pripojenie na TVÚ" na pozemku 
parcelné 
číslo KN-C 16225/27 a KN-C 16225/36, katastrálne územie Prešov. 
Stavebné povolenie 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriad~ (stavebný zákon) v znení jeho zmien a doplnkov 
na základe žiadosti Moniky 
Magáčovej, Bajkalská 15, 080 Ol Prešov, prerokoval podanú 
žiadosť stavebníka podľa§ 39a ods. 4 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnení 
stavby spojenom so stavebným konaním a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné 
povolenie 
podľa §37, 62 a 63 stavebného zákona rozhodol takto: 
Žiadateľovi Monike Magáčovej, Bajkalská 15, 080 Ol Prešov, sa podľa§ 39a ods. 4 a§ 66 
stavebného zákona 
povoľuje 
stavba: "Rodinný dom a pripojenie na TVÚ" na pozemku parcelné číslo KN-C 16225/27 
a KN-C 16225/36, katastrálne územie Prešov. 
Členenie stavby: 
SO O l Rodinný dom 
SO 02 Oplotenie SO 03 Altánok 
SO 04 Bazén 
Rodinný dom bude realizovaný na dvoch podlažiach, pôdorysu v tvare 
"L" s rozmermi 
v hlavných osiach 
20,718 m 
x 
16,030 m t.j. max. dÍžka x šírka priečelí. RD bude zastrešený 
plochou strechou. 
Rodinný dom pozostáva: • IPP: chodba , schodisko, výťah, zádverie, garáž, WC, fitness, vináreň, kotolňa 
a sklad. 
• lNP: chodba, schodisko, výťah, komora, kuchyňa s jedálenským kútom, obývacia 
izba a 
predsieň, WC, technická miestnosť, 
šatník, 2x izba, spálňa, kúpeľňa s WC, 
balkón. 
• 2NP: chodba, schodisko, výťah, zimná záhrada 
Zastavaná plocha rodinného domu bude 227,85m
2, 
úžitková plocha rodinného domu 
bude 371,67 
m
2 
a obytná plocha rodinného domu bude 160,98 m
2• 
2 
Stavba sa budú realizovať podľa predloženej a tunajším stavebným úradom sucasne 
overenej projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil 
Ing.arch. Rudolf Bicek a lng.arch. 
Vladimír 
Kačala. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 
Pre umiestnenie a uskutočnenie pozemnej stavby sa stanovujú tieto podmienky: 
l. Rodinný dom sa osadí podľa zakreslenia na situačnom pláne, vypracovanom lng.arch. 
Rudolf Bicek a Ing. arch. Vladimír 
Kačala. 
4,5 mod hranice pozemku KN-C 16225/26, k. ú. Prešov rovnobežne s touto hranicou 
4,776 m od hranice pozemku KN-C 16225/11, k.ú. Prešov prístupová 
komunikácia/ chodník 
13,238 
mod hranice pozemku par.č. KN-E 3934/2, k.ú. Veľký Šariš 
2. Rodinný dom bude realizovaný na dvoch podlažiach, pôdorysu v tvare "L" s rozmermi 
v hlavných osiach 
20,718 m x 16,030 m t.j. max. dÍžka x šírka priečelí. RD bude 
zastrešený plochou strechou. 
3. Výškové osadenie stavby RD bude riešené nasledovne: 
• upravený terén bude riešený na kóte-2,850 m, 
• Podlaha l. PP bude riešená na kóte -2,900 m 
• podlaha prízemia (l.NP) bude riešená na kóte± 0,00 m = 290,90 m n.m. 
• podlaha 2.NP bude riešená na kóte+ 3,339 m 
• atika plochej strechy bude riešená na kóte+ 6,350 m, 
4. SO 02 Oplotenie 
Pozemok bude oplotený 
oceľovým platovým pletivom s oceľovými stÍpikmi osadenými 
v základových pätkách. Výška plotu bude 
180 cm nad terén. Na západnej strane 
pozemku 
je časť oplotenia, ktorá je súčasťou altánku, vymurovaná z pohľadových 
betónových tvárnic uložených na pásovom betónovom základe. Z východnej strany, od 
ulice je oplotenie múrikmi z pohľadových betónových tvárnic, medzi ktoré sú 
umiestnené posuvná a otváravá brána slúžiace ako vjazdy na pozemok a bránka pre 
peších. Bránky sú z pozinkovanej ocele. 
V múrikoch budú umiestnené meracie skrine 
pre plyn a elektrinu. Výška oplotenia od ulice bude 
150 cm. 
5. SO 03 Altánok 
Altánok bude umiestnený v juhozápadnom rohu pozemku parc. 
č. KN-C 16225/36 k.ú. 
Prešov, s vlastným WC a odkladacím priestorom. Komnštrukcia altánku 
je murovaná 
z betónových tvárnic na betónovom základe. Západnú stenu tvorí betónový múrik, ktorý 
je súčasťou oplotenia. Altánok má rozmery 10,095 m x 7,031 m, pultovú strechu so 
spádom 2°. Podlahu tvorí betónová dlažba. Altánok sa osadí podľa zakreslenia na 
situačnom pláne, vypracovanom lng.arch. Rudolf Bicek a Ing.arch. Vladimír 
Kačala: 
2m od pozemku parc. č. KN-C 16225/37, k.ú. Prešov 
6. SO 04 Bazén 
Bazén bude umiestnený na južnej 
časti terasy v priamom kontakte. Bazén bude 
laminátový o rozmeroch 
4,
00 
m 
x 
9,80 m. Bazénová technológia pre filtráciu a ohrev 
vody 
bude uložená v suteréne 
rodinného domu. 
7. Stavebník 
je povinný dodržať podmienky Mesta Prešov-odboru hlavného architekta 
mesta uvedené v záväznom vyjadrení 
č. OHAM/11125/2018 zo dňa 03.08.2018. 
• 
• 
• 
l. 
8. 
9. 
10. 
ll. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 3 
Predložená projektová dokumentácia stavby 
je v súlade so Záväznou časťou 
Územného plánu Mesta Prešov, v znení Zmien a doplnkov 2015, ktorý bol schválený 
Mestským 
zastupiteľstvom mesta Prešov dňa 28.6.2017 uznesením č.724/2017, jeho 
záväzná časť bola schválená uznesením č. 725/2017 dňa 28.06.2017 a vyhlásená 
Všeobecne záväzným nariadením 
mesta Prešov č. 5/2017.Podľa ÚPN mesta Prešov je 
predmetná lokalita navrhovaná ako obytná plocha rodinných domov. V zmysle VZN 
mesta Prešov č. 5/2017, platí pre danú plochu regulatív RL B.l Plochy určené pre 
bývanie v rodinných domoch 
Orgán územného plánovania, z hľadiska ním sledovaných záujmov v území, súhlasí 
s predloženou dokumentáciou pre stavebné povolenie vyššie uvedenej stavby 
V rámci 
kolaudačného konania žiadame odovzdať Stavebnému úradu mesta Prešov 
údaje výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov 
skutočného vyhotovenia 
stavby, pri podzemných 
sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (ďalej len 
"porealizačné zameranie stavby"), vypracované oprávnenou osobou vykonávať 
geodetické a kartografické činnosti, l x v tlačenej a l x v digitálnej forme. Oprávnená 
osoba vypracuje 
porealizačné zameranie stavby v súlade so zásadami tvorby 
a 
uplatňovania Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a jej prílohou čl. l "Metodika 
tvorby a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta Prešov", ktoré sú prístupné na 
internetovej stránke mesta Prešov www.presov.sk. 
Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o jednoduchú pozemnú stavbu tunajší stavebný úrad 
trvá 
na jej vytýčení v zmysle ustanovenia § 75 ods. l stavebného zákona. 
Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie pozemnej stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 
532/2002 Z.z. bezpečnostné predpisy, príslušné technické normy a návody stavebných 
výrobkov 
na spôsob ich použitia. 
Stavbu treba 
ukončiť do 36 mesiacov odo dňa začatia výstavby rodinného domu. 
Stavebník 
je povinný tunajšiemu stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby 
rodinného 
domu v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
Osobou vykonávajúcou stavebný dozor na pozemnej stavbe bude Ing. František 
Petrán, 
J. Kostru 72, 080 06 Ľubotice, ktorý má potrebnú odbornú kvalifikáciu. 
Stavebný dozor sleduje spôsob a postup 
uskutočňovania pozemnej stavby tak, aby sa 
zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka 
technického vybavenia 
na stavbe, odborné ukladanie strojov a zariadení a sleduje 
vedenie stavebného 
denníka podľa § 46a stavebného zákona. Taktiež spoluzodpovedá 
za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočňovanie pozemnej stavby 
podľa § 46b stavebného zákona. 
Stavebný denník vedie osoba vykonávajúca stavebný dozor alebo stavebník 
od prvého 
dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na pozemnej stavbe podľa § 
46d ods. 2 stavebného zákona. 
Výstavbu rodinného 
domu bude uskutočňovať stavebník sám pre seba svojpomocou. 
Stavebný denník vedie 
osoba vykonávajúca činnosť stavbyvedúceho alebo stavebník 
od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d 
ods. 2 stavebného zákona. 
Na uskutočňovanie pozemnej stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je 
podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v pozemnej stavbe na zamýšľaný účel 
podľa§ 43f stavebného zákona. 
Stavebnými prácami 
sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá 
má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť podľa § 43g stavebného 
zákona. 
4 
18. Dažďová voda musí byť zvedená odkvapovými rúrami na vlastný pozemok a nesmie sa 
odviesť cez susedný pozemok. Stavebník je povinný zrealizovať vodozádržné opatrenie 
podľa overenej PD. 
19. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje. 
20. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť pozemnú stavbu štítkom " Stavba 
povolená". Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom pozemnú 
stavbu povolil. 
21. Stavebník 
je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd 
na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 
22. Stavebník 
je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov 
inžinierskych sietí o ich 
vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. 
23. 
Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je stavebník povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení 
niektorých zákonov a 
v súlade so všeobecným záväzným nariadením Mesta 
Prešov. 
24. Stavebník je povinný v súlade s § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 
fondu 
oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov 
a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
25. Po skončení stavebných prác bude okolie rodinného domu uvedené do pôvodného 
stavu, 
za čo zodpovedá stavebník. Terénne úpravy je potrebné zrealizovať tak, aby 
nespôsobovali škody tretím osobám, t.j. aby sa podstatne nezmenil 
vzhľad prostredia 
alebo odtokové pomery v území . 
V opačnom prípade je potrebné požiadať stavebný 
úrad o vydanie povolenia terénnych úprav 
podľa§ 71 stavebného zákona. 
26. 
Zmenu v projektovej dokumentácií môže tunajší stavebný úrad povoliť podľa § 68 
stavebného zákona len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na žiadosť 
stavebníka. 
27. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
28. Stavebník 
je povinný potvrdiť si právoplatnosť stavebného povolenia na tunajšom 
stavebnom úrade po uplynutí 
15 dňovej lehoty, učenej na možnosť podania odvolania. 
29. S pozemnou stavbou sa nesmie 
začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc 
v 
zmysle§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
Osobitné podmienky: 
l. Zásobovanie rodinného domu el. energiou je zabezpečené z existujúceho elektrického 
odberného zariadenia umiestneného 
na parcele KN-C 16225/27k.ú. Prešov, v súlade 
s 
kolaudačným rozhodnutím vydaným mestom Prešov pod č. B/4633/2015-Čj zo dňa 
28.07.2015. 
2. Zásobovanie rodinného domu pitnou a úžitkovou vodou je zabezpečené samostatnou 
vodovodnou prípojkou s jej napojením sa 
na verejný vodovod. Na pozemku KN-C 
16225/27 sa nachádza vodovodná 
odbočka, skolaudovaná kolaudačným rozhodnutím 
č. OU-PO-OSZP3-2017/005991-04NK zo dňa 26.01.2017. 
3. Odkanalizovanie rodinného domu je zabezpečené samostatnou kanalizačnou 
prípojkou, zaústenou do verejnej splaškovej kanalizácie v súlade s podmienkami 
obsiahnutými v 
kolaudačnom rozhodnutí č. OU-PO-OSZP3-2017/005991-04NK zo 
dňa 26.01.2017. 
4. Zásobovanie rodinného domu plynom je zabezpečené z existujúceho plynového 
odberného zariadenia napojeného na stl plynovod. 
Predmetné plynové odberné 
zariadenie bolo skolaudované 
kolaudačným rozhodnutím mesta Prešov pod č. 
B/11000/2014-Čj zo dňa 29.10.2014. 
5 
5. Prístup k stavbe je zabezpečený z obslužnej prístupovej komunikácie Na Bikoši, na 
ktorú bolo vydané rozhodnutie o 
predčasnom užívaní inžinierskej stavby č. 
SÚ/2247/109666/2018-Mk zo dňa 21.05.2018 cez novozriadení vjazd na pozemok 
KN-C 16225/27 .a KN-C 16225/36 k.ú Prešov. Cestný správny orgán v záväznom 
vyjadrení 
č. ODaŽP/10583/2018 zo dňa 10.08.2018 súhlasil s jeho zriadením. 
Bezpečný prístup k rodinnému domu musí byť vyhotovený a skolaudovaný pred 
vydaním 
kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu , v súlade s § 7, odst. 4 
Vyhlášky 
532/2002 Z.z. a 
v súlade 
s§ 81b, písm. c) Stavebného zákona č.50/1976 Zb. 
6. Stavebník dodrží podmienky vyjadrenia Okresného úradu Prešov, pozemkový a lesný 
odbor 
č. OU-PO-PL0-2019/011249-2-ŠT, zo dňa 07.02.2019 
7. Stavebník dodrží podmienky vyjadrenia Okresného úradu Prešov, pozemkový a lesný 
odbor 
č. OU-PO-PL0-2019/017099-2-ŠI, zo dňa 15.03.2019. 
8. Stavebník dodrží podmienky vyjadrenia firmy Lesy Mesta Veľký Šariš, s.r.o. č. 
5/2019-D, zo dňa 20.01.2019. 
Pozemná stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na 
podaný písomný návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad. 
Stavebník 
je povinný ku kolaudácií pozemnej stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých 
výrobkov a materiálov použitých 
na stavbe, geometrický plán na porealizačné zameranie 
stavby a normalizované hodnotenie energetickej hospodárnosti budov. 
Stavbu rodinného domu bude možné 
skolaudovať až po skolaudovaní inžinierskych sieti, 
vrátane cestnej komunikácie 
na ktorú je stavba dopravne pripojená. 
Konštatuje sa, že pozemná stavba bude slúžit' na bývanie. 
Námietky účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli 
vznesené. 
Odôvodnenie. 
Stavebník, Monika Magáčová, Bajkalská 15, 080 Ol Prešov podala dňa 18.07.2018 na 
tunajšom stavebnom úrade 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu Rodinný dom 
a pripojenie na 
TVÚ" na ulici Na Bikoši, na pozemku parc.č. KN-C 16225/27 a KN-C 
16225/36, katastrálne územie Prešov. 
Tunajší stavebný úrad oznámením zo 
dňa 02.08.2018 pod číslom SÚ/1066112018 -Su. 
podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojil konanie o umiestnení stavby so stavebným 
konaním. Predložená 
žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, 62 a 63 
stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené 
záujmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. 
Dokumentácia stavby 
spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podl'a § 47 
stavebného zákona. Stavebný úrad v priebehu 
uskutočneného konania nezistil dôvody, ktoré 
by bránili povoleniu stavby. Stavebník preukázal vlastnícky 
vzťah k parcelám č KN-C 
16225/27 a KN-C 16225/36, katastrálne územie Prešov podl'a listu vlastníctva 
č. 16155. 
Námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené. Pripomienky boli 
skoordinované a zahrnuté do podmienkovej 
časti stavebného povolenia. Povolením 
predmetnej stavby nedôjde k ohrozeniu verejného záujmu, ochrany práv a oprávnených 
záujmov 
účastníkov konania, záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti 
a ochrany zdravia l'udí a požiarnej bezpečnosti. 
6 
Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch 
v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 60 písmena a) sumou vo 
výške 80 €. Bol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku do pokladne mesta Prešov 
čís. potvrdenky 42/1028/2018 zo dňa 18.07.2018 apotvrdenky 13/2354/2018 zo dňa 
17.12.2018. 
Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že 
žiadateľ Monika Magáčová, Bajkalská 15, 
080 O l Prešov splnila všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia stavby, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením§ 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa 
§ 69 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená 
na internete -elektronickej tabuli mesta Prešov. 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení inžinierskej 
stavby. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s§ 54 odst. l) zák. č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s 
§ 54 odst. 
2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
7 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového stavebného povolenia bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov . 
.. , J 
_.J. l . 
..................... .. ........... .... . 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového stavebného povolenia bola zvesená z úradnej tabuli mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)