Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "FTTH_PO_KBV _Pollux".

Oznámenie o začatí územného konania

22.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/2947/2019-Su 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/31 OO 533 
e-mail: egon.suchar@presov.sk 
2 2. Q3. L) ~ 
l'yvesené dňa _________ _ 
~ ·e.,en" dňa--------·--
080 O l Prešov 
V Prešove dňa: 20.03.2019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania 
na inžinierskú líniovú stavbu: 
"FTTH_PO_KBV _Pollux" 
Dňa 08.02.2018 podal Slovak Telekom, a.s. v zastúpení Nevitel, a.s., Kračanská cesta 40, 
9290 
l Dunajská streda, na stavebnom úrade návrh na vydanie územného povolenia 
inžinierskej líniovej stavby: 
"FTTH_PO_KBV _Pollux". 
Stavba bude realizovaná 
na pozemkoch parc. č.: KN-C 262/4, KN-C 9552/1, KN-C 208/1, 
KN-C 206/1, KN-C 205/3, KN-C 9552/11, KN-C 9546/31,, k.ú. 
Prešov. 
Členenie stavby: 
Stavba 
je navrhnutá do jedného prevádzkového súboru. 
Mesto 
Prešov , podľa 
§ 117 odst.1) stavebného zákona a v súlade s § 3 6 odst. 4) 
stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje 
začatie územného konania všetkým 
účastníkom konania o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: "FTTH_PO _KBV _Pollux" 
verejnou vyhláškou. 
Zároveň mesto Prešov, 
ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 36 odst.4 
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
Dňa 17.04.2019 o 10,00 hod 
so stretnutím na: 
Mestskom úrade v Prešove, ul. 
Jarkovač. 26, v zasadacej miestnosti na l.poschodií, 
miestnosť č. 217. 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je 
možné nahliadnut' 
pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, 
Stavebnom úrade, Jarkovej 
26, 
Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe 
vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby 
je potrebné sa vopred telefonicky objednat' na tel. číslo 051/3100 533. 
Tým bude umožnené v súlade§ 33 ods. 2) zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní· 
(správny poriadok) v platnom znení účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovat' 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého 
si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje že v súlade s§ 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní 
stavebný úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení 
líniovej inžinierskej stavby, musí byt' vyvesená v súlade s ustanovením 
§ 26 odst. 2) zák. 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 
dní 
na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov 
(www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom 
konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehotv. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci 
pracovný deň. 
~EK'""-
~.~.,.,.,. Rl'li'~fí~-
t-.:· i;:i • ....,. ~· 
Hl STAVIEern" thu~·,) Ing. JO efTuka 
avná 73 080 O 1 Pr~~ rl , . b 'h , d 
• .1<;_ '-'W' uc1 stave ne o ura u 
Úradný záznam 
Verejná 
vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta 
Prešov. 
l 7 r '\ 1 J 
Dňa ...... : ... : ..... : .. · ..... ~.: .......... . 
rv ..... .-~,·'O ~ ~ 
7 
"v 
l "'··f . . . . ~ • 
.... s .. o ....... :: ... :~i<~ ~~~ ·a i.~ ...... 
'' E ~ V 
, .. 1-
Uradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a zvesená z elektronickej úradnej 
tabule mesta Prešov 
Dňa ..................................... . 
Pečiatka a podpis 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)