Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "FTTH- PO- IBV- PO NKP1".

Oznámenie o začatí územného konania

22.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                2 Z. 03. zJ·:J 
Vy •esené dňa _________ _ 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov 
Prot. č.: SÚ/3768/2019-Su V Prešove dňa: 20.03.2019 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/31 OO 533 
e -mail: egon.suchar@presov.sk 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na 
inžinierskú líniovú stavbu: 
"FTTH PO IBV PO NKPl" 
- --Dňa 12.02.2018 podal Slovak Telekom, a.s. v zastúpení Nevitel, a.s., Kračanská cesta 40, 
92901 
Dunajská streda, na stavebnom úrade návrh na vydanie územného povolenia 
inžinierskej líniovej 
stavby: "FTTH_PO_IBV _PO NKP1". 
Stavba bude realizovaná na 
pozemkoch parc. č.: KN-C 262/4, KN-C 9552/1, KN-C 208/1, 
KN-C 206/1, KN-C 205/3, KN-C 9552/11, KN-C 9546/31,, k.ú. Prešov. · 
Členenie stavby: 
Stavba je navrhnutá do jedn~ho prevádzkového súboru. 
Mesto Prešov, podľa § 117 odst.l) stavebného zákona a v súlade s § 36 odst. 4) 
stavebného zákona, v znení 
jeho noviel oznamuje začatie územného konania všetkým 
účastníkom konania o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: "FTTH_PO_IBV _PO NKP1" 
verejnou vyhláškou. 
Zároveň mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 36 odst.4 
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
Dňa 17.04.2019 o 11,00 hod 
so stretnutím na: 
Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, v zasadacej miestnosti na l.poschodií, 
miestnosť č. 217. 
Do 
podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je 
možné nahliadnut' pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, 
Stavebnom úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe 
vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnut' do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100 533. 
Tým bude umožnené v súlade§ 33 ods. 2) zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dat' zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje že v súlade s§ 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní 
stavebný úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení 
líniovej inžinierskej stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 
dní 
na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov 
(www .presov .sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení jeho noviel 
deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
MES'J'O PI~~[~! :rr:. -
STl\\!E"' ·~v-•"it" ::-.,., ~ 
L:ií~.. \'J!f!! .. -;i.:J,.,......_.---....... 
Hlavná 73 080 01 p •. .";,...._, 
'-''-''··Ing. Joze uka 
vedúci stavebného úradu 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška bola vyvesená na 
úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta 
Prešov. 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a zvesenä z elektronickej úradnej 
tabule mesta 
Prešov. 
Dňa .................................... .. 
Pečiatka a podpis 

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)