Oznámenie o začatí stavebného konania pre inžiniersku stavbu: "Prešov Solivar- na Brehu".

Oznámenie o začatí stavebného konania

22.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        2 2. 03. 7J ~ 
vvvesené dňa _________ _ 
v 
MESTO PRESOV 
stavebný úrad 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ/3951/20 19-Su V Prešove dňa: 19.03.2019 
Vybavuje: 
Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/3100 533 
e-mail: egon.suchar@presov.sk 
Oznámenie o začatí stavebného konania pre inžiniersku stavbu: 
"Prešov Solivar-mv na Brehu" 
(Verejná vyhláška) 
Na Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 117 zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov bola 
podaná dňa 20.02.2019 žiadateľom -Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom 
Mlynská 31, 042 91 Košice v zastúpení Ing. Pribula Jozef, Lesnícka 17, 080 Ol Prešov, 
žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Prešov Solivar-IBV na Brehu". 
Stavebný 
úrad v súlade s § 61 ods. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel 
oznamuje 
začatie stavebného konania všetkým účastníkom konania o vydanie stavebného 
povolenia (s 
veľkým počtom účastníkov konania): "Prešov Solivar-IBV na Brehu", na 
pozemkoch parc. 
č KN-C 3267/4, KN-C 3267/5, KN-C 2268/3, KN-C 2268/23, KN-C 
2268/22, KN-C 2268/21, KN-C 
2268/20, KN-C 2268/19, KN-C 2268/18, v katastrálnom 
území Solivar, 
verejnou vyhláškou. 
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad 
nariaďuje v súlade s § 61 ods. 4 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku v znení jeho noviel /stavebný zákon/, 
ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
dňa 17.04. 2019 o 09.
00 
hod 
so stretnutím na: 
Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, 
v zasadacej miestnosti 
na l. poschodí, miestnost' č. 217 
Do 
podkladov na vydanie stavebného povolenia líniovej inžinierskej stavby je 
možné nahliadnut' pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, 
Stavebnom 
úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe 
vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie 
navrhovanej stavby je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100 
533. 
Tým bude 
umožnené 
v súlade 
§ 33 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatnit' 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, 
ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dat' 
2 
zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na 
zastupovanie je potrebné stavebnému úradu 
preukázať písomným plnomocenstvom, alebo 
plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania líniovej 
inžinierskej stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 61 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke obce Dulova 
Ves. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom 
lehoty najbližší budúci pracovný deň. 
lt1IE ... 'JľO .._-~;~~~`·tll. "·~· c:: 
ST~YE~NÝ ÚR!' D Ing. Joze Tuka 
Hlavna 73 OBD O·J P· • d' . b 'h , d 
• _"._ 1 esov ve uc1 stave ne o ura u 
Ú radný záznam 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej 
tabuli mesta Prešov. 
L '.l ') 
n;1=t .. ~·~·:~ .. :· ..." ..: ....... :;·y: .. 
I 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a zvesená z elektronickej 
úradnej tabule mesta Prešov. 
Dňa ..................................... . 
Pečiatka a podpis 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)