Oznam o voľnom pracovnom mieste: sekretárka primátorky mesta Prešov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Oznam o voľnom pracovnom mieste

25.03.2019 / Výberové konania

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

         
 
                MESTO PREŠOV 
 
R]QDPRYRĐQRPSUDFRYQRPPLHVWH: 
 
sekretárka primátorky mesta Prešov 
u
 
]DPHVWQiYDWHĐD 
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01
 
 
Prešov 
 
1.
 KYDOLILNDþQêSUHGSRNODG 
• 
minimálne 
XNRQþHQp~SOQp
stredoškolské vzdelanie s maturitou 
 
2.
 Iné kritériá a požiadavky: 
x
 najmenej 5 rokov SUD[HSRXNRQþHQtpožadovaného vzdelania 
x
 ovládanie anglického a nemeckého jazyka 
x
 ]QDORVĢOHJLVODWtY\Y oblasti: 
- verejnej správy a to najmä zákona þ=ER
 
obecnom zriadení v
 
z. n. p
. 
x
 výboUQpRUJDQL]DþQpDNRPXQLNDþQpVFKRSQRVWLVDPRVWDWQRVĢ]RGSRYHGQRVĢkultivované 
vystupovanie, 
RGROQRVĢYRþLVWresu, þDVRYiIOH[LELOLWa 
x
 ovládanie p
ráce s PC (Microsoft Office) 
 
3.
 Zoznam požadovaných dokladov: 
x
 åLDGRVĢR prijatie do zamestnania, s uvedením tel. kontaktu a e-mailovej adresy 
x
 profesijný životopis 
x
 PRWLYDþQêOLVW 
x
 súhlas so spracovaním všetkých osobných údajov SRGĐD]iNRQDþ18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 
 
4. Základná mzda: 
od
 
624,00 € 
do 
1
 
041,00 €
 
 
äLDGRVĢR
 
prijatie 
do zamestnania VSROXVSRåDGRYDQêPLGRNODGPLMHSRWUHEQpGRUXþLĢY
 
zalepenej 
REiONHR]QDþHQHMKHVORP: 
 
 
"
92ď1e35$&291e0,(672 - SEKRETÁRKA PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV," 
 
na adresu: 
Mesto Prešov 
Mestský úrad 
oddelenie podpornêFKþLQQRVWt 
Hlavná 73 
080 01 Prešov
 
 
 
8FKiG]Dþ
i VSĎĖDM~FLNULWpULia predpoklady budú pozvaní na osobný pracovný pohovor. 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)