Ponuka prenájmu nebytových priestorov - Obchodná verejná súťaž. Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 4. 3. 2019.

Ponuka prenájmu nebytových priestorov

25.03.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Ponuka prenájmu nebytových priestorov 
Obchodná verejná súťaž 
' j 
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom vol'ných 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov: viď príloha "Zoznam vol'ných nebytových priestorov 
vo vlastníctve mesta Prešov k 4. 3. 2019". 
Formulár na podávanie návrhov (prihlášok) do súťaže, ktorý obsahuje podstatné náležitosti 
a dojednania zmluvy o budúcom prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov, je 
prístupný 
na internetovej stránke mesta Prešov a na oddelení služieb občanom Mestského úradu 
v 
Prešove v kancelárii prvého kontaktu. 
Záujemca odovzdá svoju písomnú ponuku, ktorú 
budú tvoriť nižšie uvedené prílohy, do podatel'ne 
Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, alebo Jarková 26 (klientske centrum), v zalepenej obálke 
s názvom "PONUKA PRENÁJMU NEBYTOVÝCH 
PRIESTOROV-NEOTVÁRAŤ-k rukám predsedu 
komisie" v termíne do -~. APR. 2019 do 15.00 hod. 
Písomné ponuky bez príloh budú zo súťaže vylúčené. 
Prílohy tvoria: 
vyplnený formulár -prihláška do obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových 
priestorov vo 
vlastníctve mesta Prešov (v prílohe), 
súhlas 
so spracúvaním osobných údajov (fyzická osoba-nepodnikatel'), 
Predložené ponuky budú komisionálne otvorené, pričom hlavným kritériom hodnotenia bude najvyššia 
ponúknutá cena za m
2, 
zároveň ponúkaná cena by nemala byť nižšia ako najnižšia cena nájmu 
v 
zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (uvedené 
v 
prílohe "Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 4.3. 2019"). 
Vyhlasovatel' 
si vyberie najvýhodnejší z predložených návrhov a oznámi výsledok vyhodnotenia súťaže záujemcom v lehote do 5 pracovných dní od jej vyhodnotenia. Vyhodnotenie súťaže vyhlasovatel' 
uskutoční najneskôr do 1 O pracovných dní po uplynutí termínu na predkladanie návrhov. 
Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť, odmietnuť všetky predložené 
návrhy, právo 
zmeniť termín podávania návrhov a právo nepriznať záujemcovi nárok na náhradu 
nákladov spojených s 
účasťou v súťaži, a to spôsobom a za podmienok ustanovených § 281 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
Pri 
tzv. prechodne obsadených nebytových priestoroch má doterajší nájomcalpodnájomca právo 
pokračovať v ich prenájme za najvyššiu cenu ponúknutú za príslušné nebytové priestory v rámci 
súťaže, ak si toto právo uplatní najneskôr do 15 kalendárnych dní od doručenia výzvy za týmto účelom; 
uplatnenie tohto práva nie je podmienené účasťou doterajšieho nájomcu/podnájomcu v súťaži. 
V prípade záujmu o obhliadku 
nebytových priestorov, je potrebné si túto dohodnúť priamo so správcami 
uvedených nebytových priestorov, a 
to: 
PREŠOV REAL, s.r.o., Slovenská 40, Prešov-č. t. 7732084-Mgr. Nadzonová 
Oddelenie školstva, mládeže a športu -Msú v Prešove, Jarková 26, Prešov č. t. 3100 543 -
Kollárová 
Oddelenie 
mestského majetku-MsÚ v Prešove, Jarková 24, Prešov č. t. 3100 240-Tureková 
PI50 Prešov, Hlavná 50, Prešov-č. t. 7723741, 0905 797 449-Mgr. Ferenc 
ZS Važecká-č. t. 7706755-Mgr. Baník 
V Prešove dňa 
F-MsÚ/SP-22/113 
·. / ~ ~ 
~l / ·" v 
Ing. Andr~á1,~T\f~čanová 
primátopké}'Ól~sta Prešov 
/ l \ . 
/ 
:;.. 
Š·' MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 
PRlliLÁŠKA 
Mestský úrad v Prešove 
odbor správy majetku mesta 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 
do obchodnej verejnej sút'aže na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov 
l. Fyzická osoba 
Nepodnikateľský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: ........................................................................
....................... .. 
Trvalé bydlisko žiadateľa: ........................................................................
............................. . 
(u fyzickej osoby, nepodnikateľského subjektu je potrebné doložiť súhlas so spracúvaním osobných údajov, 
ktorého formulár 
je prílohou prihlášky) 
Podnikateľský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: ................................................................. IČO: ..................... . 
Obchodné meno: ........................................................................
........................................... . 
Miesto podnikania: ........................................................................
........................................ . 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: ................................................................. .. 
2. Právnická osoba 
Obchodné meno: ........................................................................
............. IČO: .................... . 
Sídlo: ........................................................................
............................................................. . 
Korešpondenčná adresa: ........................................................................
............................... . 
Osoba oprávnená konať v mene subjektu: ........................................................................
.... . 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: .................................................................. . 
3. Požadované nebytové priestory: 
-adresa predmetného NP, o ktorý žiadame 
ulica: ........................................................................
........................................................................
 
.. 
-poradové číslo pod ktorým je NP vedený v zozname voľných NP ................................................ .. 
-požadovaná plocha v m
2: 
........................................................................
........................................ .. 
-účel využitia NP: ........................................................................
..................................................... .. 
-Vami navrhovaná výška nájmu za m
2
/rok: ........................................................................
......... . 
-navrhovaná doba nájmu: ........................................................................
.......................................... . 
-kontakt /telefón, fax, mobil, e-mail/: ........................................................................
........................ . 
Čestne prehlasujem, že nemám k dnešnému dňu žiadne záväzky voči Mestu Prešov, ani k iným obchodným 
spoločnostiam s účasťou mesta {dane, poplatky, nájomné) a nenachádzam sa v konkurze, príp. v likvidácii. 
Dátum: ..................... .. 
podpis žiadateľa 
Prílohy: 
-súhlas so 
spracúvaním osobných údajov (fyzická osoba -nepodnikatel'), 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 
PRÍLOHA Č. l K PRIHLÁŠKE 
do obchodnej verejnej súťaže na prenájom 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Prešov 
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
v zmysle čl. 6 ods. l písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 
o 
voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smemica 95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
(Titul, meno, priezvisko) 
ako súťažiaci svojim podpisom udeľujem prevádzkovateľovi-Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, 
IČO: 00327646 (d'alej len: "prevádzkovate!"') súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov formou 
získavania, vyhotovovania, 
zhromažďovania, uchovávania, zhrávania na dátové nosiče osobných údajov 
a 
zverejňovania na webovom sídle prevádzkovateľa, v intemých priestoroch, príp. iných zmluvných 
médiách pre 
účel v rámci IS Organizovanie súťaží v spojení s IS Majetkové vzťahy a to na účel 
organizovania obchodnej verejnej súťaže, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomnej komunikácie s nimi, 
zasielanie informácii týkajúcich sa 
súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia podmienok súťaže, 
zmien, vysvetľovania a odpovedania na otázky, vyhodnotenia priebehu súťaže a vyhlásenia výsledkov a to 
v rozsahu poskytnutých údajov. 
Tento súhlas 
so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a 
jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 2 rokov po naplnení účelu spracúvania, 
resp. 
30 dní po mojom odvolaní súhlasu. Po uvedenej lehote budú moje osobné údaje mechanicky 
zlikvidované (skartované) a nebudú 
ďalej spracúvané v žiadnej databáze. 
Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach: 
moje osobné údaje budú poskytované príjemcom -orgánom verejnej moci. kontrolným orgánom, 
orgánom verejnej správy iným osobám, v rámci poskytovanej 
súčinnosti a iným oprávneným 
subjektom. 
moje osobné údaje, ktorých poskytnutie 
je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti 
súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný 
účel, než na ten, na ktorý boli získané. 
ako dotknutá osoba mám právo 
požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, 
ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo 
namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. 
v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo 
podať sťažnosť dozomému orgánu, ktorým je 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
beriem na vedomie, že 
cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje. 
beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. 
Svoje právo 
kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, 
môžem ako dotknutá osoba 
uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: 
a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu nikol.turekova@presov.sk, katarinajuricova@presov.sk, 
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu "GDPR -odvolanie 
súhlasu" na obálke. 
Som 
si vedomý, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zosúhlasu 
pred jeho odvolaním. 
V Prešove dňa: .................................. . 
podpis dotknutej osoby 
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich 
práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali. 
Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 4. 3. 
2019 
naj nižšia cena 
možnosť 
por. 
č. 
adresa 
NP 
číslo 
vchodu 
posch. plocha v m
2 
kategória priestorov nájmu/ 
voľné 
od 
zníženia ceny správcovia vol'ných podnájmu v nájmu o 
€/m
2
/rok* 
hodnotu nebytových priestorov 
l 
Hlavná 67 
I.NP 79,09 
kancelárske 
účely, 
služby, vzdelávanie 
75,00 
vol'né 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
2 
Hlavná 67 
I.NP 40,98 al 
obchodné, služby, kancelárske 
75,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. b/ verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
3 
Hlavná 67 
II. 
NP 
548,41 
reštauračné 
služby 
55,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
4 
Hlavná 67 
II. 
NP 
29,27 kadernícke služby 
55,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
5 
Hlavná 67 III. 
NP 
517,18 apartmány 
55.00 
vol'né 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
6 
Hlavná*** 69 
I. 
PP 
157,67 
al 
obchodné, služby 
40,00 
voľné 
50% PREŠOV 
REAL, s.r.o. b/ verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
7 
Hlavná 69 podkrovie 170,37 
al 
obchodné, služby 
b/ verejnoprospešné 
činnosti 
55,00 
voľné 
50% PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
8,30 
8 
Hlavná*** 
72 
I. 
pp 
211 
reštauračné 
služby 
40,00 
vol'né 
50% PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
9 
Hlavná*** 122 podkrovie 202,72 
al 
služby 
55,00 
voľné 
50% PREŠOV 
REAL, s.r.o. b/ verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
al 
obchodné a kancelárske 
účely, 
33,00 
IO 
Jarková 2 Il. 
NP 
21,2 služby 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
al 
obchodné a kancelárske 
účely, 
33,00 
ll 
Jarko vá 2 
III.NP 19.40 
služby 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
al 
obchodné a kancelárske 
účely, 
33,00 
12 
Jarková 2 
III.NP 20,80 
služby 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
al 
obchodné a kancelárske 
účely, 
33,00 
13 
Jarková 2 
III.NP 25,40 
služby 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
al 
obchodné a kancelárske 
účely, 
33,00 
14 
Jarková 2 
III.NP 23,80 
služby 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
15 
Požiarnická 
17 
I.PP-
sklad 
10,08 al 
služby 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. b/ verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
16 
Požiarnická 
17 
I.PP 
-sklad 
č. 
3 23,94 
aJ 
služby 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. b/ verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
17 
Požiamická 
17 
I. 
NP-
sklad 11,57 
aJ 
služby 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. b/ verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
18 
Požiarnická 
17 
I. 
NP 
22,02 
aJ 
kancelárske 
účely, 
služby 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
19 
Požiarnická 
17 
II.NP 
-kane. 
č. 
29 
22,07 
aJ 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
20 
Požiarnická 
17 
II.NP 
-kane. 
č. 
34 25,53 
aJ 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
21 
Požiarnická 
17 
II.NP-
kane. 
č. 
37 25,75 
aJ 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
22 
Požiarnická 
17 III. 
NP 
-kane. 
č. 
41 
29,82 
aJ 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
23 
Požiarnická 
17 
III.NP 
-kane. 
č. 
43 
29,94 
aJ 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
24 
Požiarnická 
17 
III.NP 
-kane. 
30,93 
aJ 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
25 
Požiarnická 
17 
III.NP 
-kane. 27,82 
aJ 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
26 
Požiarnická 
17 
lli.NP 
-kane. 44 29,98 
aJ 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
27 
Požiarnická 
17 
III.NP 
-kane. 
45 
39,10 
aJ 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
28 
Požiarnická 
17 
III.NP 
-kane. 
č. 
48 
28,76 
aJ 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
29 
Prostejovská 
33/B/7931 
I.NP 61,04 
zdravotnícke 
účely 
50,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
30 
Prostejovská 
33/B/7931 
I.NP 
55,54 zdravotnícke 
účely 
50,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
31 
Prostejovská 
33/B/7931 
I. 
pp 
48,93 zdravotnícke 
účely 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
32 
Slovenská 
40 
I. 
NP 
43,70 
aJ 
kancelárske 
účely, 
služby 
50,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
33 
Slovenská 
40 
II.NP 
48,00 
aJ 
kancelárske 
účely, 
služby 
33,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
34 
Slovenská -vo dvore 
40 II.NP 
16,19 
aJ 
kancelárske 
účely 
33,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
35 
Slovenská 
40 II.NP 
7U6 
a! 
kancelárske 
účely 
33,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
a! 
kancelárske 
účely 
33.00 
36 
Slovenská-vo dvore 
40 
III. 
NP 
76,61 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ verejnoprospešné 
účely, 
vzdelávanie 
8,30 
37 
Čsl. 
Armády** 29 
II.NP 
82,7 obchodné 
účely 
a služby 
30,00 
vol'né/prechodne 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. obsadené 
38 Raymanova 4 
III. 
NP 45.32 
zdravotníctvo 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
39 Raymanova 4 
I. 
NP 
66,22 zdravotníctvo 
50,00 
vol'né 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
40 
Švábska 41/A 
II.NP 
42,43 zdravotníctvo 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
41 
Šváb ska 41/A 
II.NP 
45,35 zdravotníctvo 
40,00 
vol'né 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
42 
Kováčska 
-
MUČO 
15 
podkrovie 
79,00 
archívne 
účely 
3,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
43 
Kováčska-
MUČO 
15 
podkrovie 19,80 archívne 
účely 
3,00 
vol'né 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
44 
Kováčska-
MUČO 
15 
I. 
PP 
136,33 zdravotníctvo 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
45 
Kováčska 
-
MUČO 
15 
I. 
PP 
151,22 zdravotníctvo 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
46 
Nám. Osloboditel'ov 
15 
I. 
NP 
53,84 zdravotníctvo 
50,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
47 
Nám. Osloboditel'ov 
15 
I. 
NP 
58,24 zdravotníctvo 
50,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
48 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 
I.PP 
51,78 sklad 
č. 
l 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
49 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 
I.PP 
46,19 sklad 
č. 
2 
20,00 
vol'né 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
50 
Nám. Král'ovnej pokoja 3 
I.PP 
16,12 sklad 
č. 
3 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
51 
Nám. Král'ovnej pokoja 3 
I.PP 
16,26 sklad 
č. 
4 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
52 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 
I.PP 15,30 
sklad 
č. 
5 
20,00 
vol'né 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
53 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 
I.PP 
39,68 sklad 
č. 
6 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
54 Nám. Král'ovnej pokoja 3 
I.PP 
26,32 sklad 
č. 
7 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
55 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 
I.PP 
8,26 sklad 
č. 
9 
20,00 
vol'né 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
56 Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 
I.PP 
36,10 sklad 
č. 
10 20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
57 Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 
I.PP 
14,92 sklad 
č. 
ll 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
58 Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 
I.PP 
21,17 sklad 
č. 
12 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
59 60 61 62 63 64 65 66 
67 68 
69 70 71 
Nám_ 
Kráľovnej 
pokoja 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 
Zemplínska 
Justičná Košická 
Košická 
Záborské 
č. 
504 
Záborské 
č. 
504 
Záborské 
č. 
504 
Záborské 
č. 
504 
Važecká 
Važecká 
Važecká 3 
LPP 
3 
ll. 
NP 
13 15 
18 
18 
kancelária 
č. 
2.04 
kancelária 
č. 
2.05 
kancelária 
č. 
2.06 
kancelária 
č. 
2.07 
~ l l . ' 
/ 
ll 
ll ll 
LNP 
LNP L 
NP 
LNP II.NP 
ILNP 
II.NP 
II.NP 
I.NP 
LNP 
I.NP 
l / . 
~ 
'· 
ví.·· 
1 
-~ 
) 
. 
. 
.·_/ 
Schválil: Ing. 
Andre".-Tu_rčimova 
primátorka mesta 
~.tešoý 
•l L 1: 
i\ •J 
18,44 
101,72 
167,50 
3,50 
50,45 16,50 42,93 
29,58 44,03 28,84 29,50 
12,00 
69,00 
sklad 
č. 
13 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
zdravotníctvo 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
obchod, služby, vzdelávanie, kancelárske 
50,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
bankomat 250/rok 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
garáž, sklad 
25,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
skladové priestory 
25,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
kancelárske 
účely 
25,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
kancelárske 
účely 
25,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
kancelárske 
účely 
25,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
kancelárske 
účely 
25,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
zdravotníctvo /zubná ambulancia/ 
50,00 
voľné 
ZŠ Važecká 
obchodné 
účely, 
služby 
50,00 
voľné 
ZŠ Važecká 
kancelárske 
účely 
50,00 
voľné 
ZŠ Važecká 
* 
všetky ceny sú uvedené bez služieb spojených s nájmom, resp. podnájmom a bez DPH 
** 
prechodne obsadené nebytové priestory 
*** 
nebytové pristory v zlom technickom stave 
-pri 
uplatnení zl'avy z ceny nájmu vo výške 
50 
% 
v 
zmysle smernice 
SP 
22 sa nebytové priestory 
označujú 
ako 
"prechodne obsadené" 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)