Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Eva Dudová, naposledy bytom 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.04.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                -:, 
-' ~ : \ ' : ' 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: 0279601/2018 V Prešove 17. 4. 2018 
Adresár písomností: 
Eva Dudová 
naposledy bytom 0800 l Prešov 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Písomnosť č. k. 0279601/2018 zo dňa 17.04.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov. 
Illavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov č. k. 027960112018 zo dňa 17.04.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 
35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, 
posledný deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
\_'l 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)