Oznámenie o začatí kolaudačného konania: "Prešov - PLATEA NOVA - Inžinierske siete zóna 5 v meste Prešov".

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

28.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                L 8. C3 ' J 
Vyvesené dňa----------
Mesto Prešov 1 ,,. "~ rlH 
stavebný úrad 
so sídlom na MsÚ v Prešove, Hlavná ul. č. 73 PSČ 080 Ol Číslo : SÚ/5368/80953/2019-Čj V Prešove dňa: 28.03.2019 
Vybavuje: Čajka M. 
~051/31 00531 
[8Jmartin.cajka@presov.sk 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje 
začatie kolaudačného konania a pozvanie na ústne 
pojednávanie 
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice podala dňa 
11.03.2019 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby: 
"Prešov 
-PLA TEA NOV A -Inžinierske siete zóna 5 v meste Prešov", nachádzajúcu sa na 
pozemku parc. 
č. KN-C 1397/1, 1399/55, 1399/105, 1399/137, 
KN-E 149111, 1492, 1493/1, 
1493/2, 1493/3,3417/3, katastrálne územie Prešov. 
Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie. 
Predmetná stavba sa člení v rozsahu nasledovných stavebných objektov a to na: 
SO 511 -demontáž VN vzdušného vedenia ku TM 514-Tehelňa 
SO 
512 -kábelové prepojenie 
SO 513 -trafostanica 
Mesto Prešov, 
ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia 
§ 117 ods. l zákona č. 50/197 6 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte 
len 
"stavebný zákon") v znení jeho neskorších noviel a doplnení v súlade s 
ustanovením §80 
stavebného zákona a§ 26 ods. l zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len 
"správny poriadok") oznamuje začatie kolaudačného konania verejnou vyhláškou všetkým 
účastníkom konania (neznámy pobyt účastníka konania) v predmetnej veci a zároveň 
podľa ustanovenia §21 správneho poriadku nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie 
spojené s miestnou obhliadkou na 
deň: 
30.04.2019 o 10:30 hod. 
so stretnutím pozvaných na tvári miesta -pred rodinným domom s.č. 12892 na Ul. K 
Surdoku č. 67, Prešov (stavba sa nachádza oproti rodinnému domu). K ústnemu konaniu je navrhovateľ povinný doložiť: 
a) geometrický plán na porealizačné zameranie stavby Gedno vyhotovenie 
geometrického plánu v 
tlačenej forme a jedno vyhotovenie v digitálnej forme vo 
formáte-.dgn alebo .dwg), 
b) doklady výsledkov predpísaných skúšok a prípadných zmien, 
c) zápisy o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok, doklady o odstránení chýb 
a nedorobkov, 
d) dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní. 
Do predloženého 
návrhu, resp. do podkladov rozhodnutia mozu účastníci 
konania, ako aj dotknuté orgány a organizácie spolupôsobiace v kolaudačnom konaní 
nahliadnuť na Mestskom úrade v Prešove, stavebnom úrade, Jarkova č. 26, Prešov, 
v kancelárií čís. dverí 304, na 2. poschodí na základe vopred dohodnutého termínu. 
Termín stretnutia je potrebné vopred telefonicky dohodnúťna tel. číslo 051/3100531. 
Tým bude umožnené v súlade §33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania, 
aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky. 
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť 
najneskôr pri tomto konaní, inak sa na ne neprihliadne v zmysle § 80 ods. 2 stavebného 
zákona. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať 
zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na 
zastupovanie 
je potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo 
plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. 
Upozorňuje tiež účastm'kov konania, že stavebný úrad podľa §42 ods. 4) stavebného 
zákona v odvolacom konaní nebude 
prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na 
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného 
splnomocnenia predloženého pred 
začiatkom tohto ústneho pojednávania. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie kolaudačného konania, musí byt' 
v súlade s ustanovením §26 ods. 2) správneho 
poriadku vyvesená po dobu 15 
kalendárnych dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej 
tabuli mesta Prešov. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania. 
Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec 
lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci 
pracovný 
deň. 
Ing. Joze 
vedúci stavebnéH úradu 
2 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie kolaudačného konania pre stavbu: 
"Prešov -PLA TEA NOV A - Inžinierske siete zóna 5 v meste Prešov", bola vyvesená na 
úradnej tabuli mesta Prešov 
28 [ ;) ] 
dňa .................................................... . 
MESTO PR " 
M 
d 
estrký un. 
Hla\ ná č. 73 
08001 PREš 
........................... -.• 1······; .................... . 
Pečiatka a podpi 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie kolaudačného konania pre stavbu: 
"Prešov -PLATEA NOVA -Inžinierske siete zóna 5 v meste Prešov", bola zvesená z 
úradnej 
tabuli mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Na vedomie: 
l. Navrhovateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
2. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
3. Inšpektorát práce, Konštantínova 6, 080 Ol Prešov 
4. OR HaZZ v Prešove, Požiarnická l, 080 O l Prešov 
5. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivostí o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
6. REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA PREŠOV, Jána Hollého 5, 080 O l Prešov 
7. Mesto Prešov-stavebný úrad-pre spis 
3 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)