Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Lenka Wróbelová Naposledy sídlo/pobyt: Štúrova 13, 080 01 Prešov, Bc. Agáta Steranková Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, COM DC s.r.o. Prešov. Naposledy sídlo/pobyt: , 080 O l Prešov

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 00729402/2019 
Dátum: 26.03.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Lenka Wróbelová 
Naposledy sídlo/pobyt: Štúrova 13, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100656136/2019 zo dňa 18.03.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100656136/2019 zo dňa 18.03.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa 
vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, v kancelárii č. 509 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po 
dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: JUDr. Valéria Zabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ...... : ......................... do .................................. . 
2
q rl3 ~·l-
Vyvesené dňa _____ • _L_· _. _'...;;).....:;:..__ 
Zvesené dňa ----------
Číslo: 100714381/2019 
Dátum: 22.03.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Bc. Agáta Steranková 
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. l 00701292/2019 zo dňa 20.03.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 7, 
080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100701292/2019 zo dňa 20.03.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7. 080 Ol Prešov ,. kancelárii č.21-l 
v úradných -hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: l\1 r: S Ji) -RC Š OV 
T
't hJ'vk b J ' M~i\' ~~d -
a o vy as 
a o a vyvesena ........... (~~j~~-PAA~~\~ ·v;~~~~~~f ..................................... .. 
29. U. , ·: J 
od ................................ do .................................. . 
Číslo: l 00730668/2019 
Dátum: 26.03.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: COM DC s.r.o. Prešov 
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 O l Prešov 
Písomnosť č. l 00723 824/20 19 zo dňa 25.03.20 19 je uložená na Daňovom úrade Prešov . 
Hviezdoslavova 
7. 080 OJ Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy. doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100723824/2019 zo dňa 25.03.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. ll 
správe daní ( daií.ový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznám_enia na Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7. 080 Ol Prešov v kancelárii č. 2 It) 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov 
posledn)· deií. tejto lehoty sa považuje za deií. doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
" i 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto 
vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)