Výzva na prevzatie písomnosti: Marián Kováč, Prešov, Milan Medzanský, Prešov.

Výzva na prevzatie písomnosti

29.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                \\. 
~i~ 
Doručenie verejnou vyhláškou 
podl'a 
§ 26, ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov 
si MESTO PREŠOV 
, Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 
OSS/66171/2759/2019/Šu 
V Prešove dňa 26.03.2019 
Verejná vyhláška 
o výzve na prevzatie písomnosti 
Adresát písomnosti: Marián Kováč, Prešov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto 
oznámenia 
na Mestskom úrade v Prešove, Jarková 24, v Kancelárii sociálneho poradenstva, 
č. dv. 111. 
·1ť~-l 
PhDr. Mária Hume~ková, PhD. 
vedúca odboru sociálnych služieb 
Toto 
doručenie verejnou vyhláškou musí byt' vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta 
a zverejnené 
na internetovej stránke mesta Prešov v rubrike "Elektronická úradná tabul'a". 
Posledný 
deň stanovenej lehoty je dňom doručenia. 
Doručenie verejnou vyhláškou 
podľa § 26, ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov 
lo o ol MESTO PREŠOV 
~ Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 
OSS/66176/2885/2019/Šu V Prešove dňa 26.03.2019 
Verejná vyhláška 
o výzve na prevzatie písomnosti 
Adresát písomnosti: Milan Medzanský, Prešov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto 
oznámenia na Mestskom úrade v 
Prešove, Jarková 24, v Kancelárii sociálneho poradenstva, 
č. dv. ll l. 
~#---/ 
PhDr. Mária Humeníková, PhD. 
vedúca odboru sociálnych služieb 
Toto doručenie verejnou vyhláškou musí byt' vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta 
a zverejnené 
na internetovej stránke mesta Prešov v rubrike "Elektronická úradná tabuľa". 
Posledný deň stanovenej lehoty je dňom doručenia. 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)