Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Bedaj, naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.04.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Číslo: l 00715249/2018 
Dátum: 11.04.2018 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Ján Bedaj 
Naposledy 
sídlo/pobyt: , 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 100708470/2018 zo dňa 10.04.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 7, 
080 Ol 
Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100708470/2018 zo dňa 10.04.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektor)'ch zákonov v znení neskorších 
predpiso\·. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa 
vyvesenia tohto 
oznámenia na Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov. v kancelárii č. 205 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
;'i=F:~·,:·(··. ," ··" 
~-~ ~ 
·''-' :,·~ ·:J v 
::,·::ct 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: H:a·,.,,.í é. 73 
~ 
\ l ' 
"=:=.:·.~ 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 ORO O l P R E š 0 V 
Táto vyhláška bola vyvesená ............................... ~.
1 
......................................................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
ľ 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)