Upovedomenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním: "Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo OBI".

02.04.2019 / Oznámenia PSK

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)