Upovedomenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním: "Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo OBI".

Upovedomenie o začatí stavebného konania

02.04.2019 / Oznámenia PSK

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Váš list čísl o/zo dňa 
Vec: 
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja 
Námestie mie ru 2, 080 O l Prešov 
IT 
VEREJN A 
Naše číslo 
04350/20 19/00D-004 
Odbor dopravy 
IT 'V 
VYHLASKA 
Vybavuje/linka 
Bc. l.ichvár/051708 1775 
Upovedomenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania 
spojeného s miestnym zisťovaním. 
Prešo,· 
l -J2(1Jl) 
Mesto Prešov zastúpené odborom strategického rozvoja_ oddelením investičnej 
činnosti, Hlavná 73. 080 01 Prešov (,.ďalej len .. stavebník"') podal diía l :2. 3. 2019 .?:iado-;ť 
o vydanie stavebného povolenia pre stavbu "Prepojenie trolejového vedenia medzi u!. 
Masarykova a Solivarská okolo OBI". Uvedeným di1om bolo začaté sta,ebné konanie. 
Žiadosť bola doplnená listom mesta Prešov, Stavebného úradu o overení dodržania 
podmienok určených v rozhodnutí o umiestnení stavby -záväzné stanovisko a sprievodnou 
správou k dokumentácii pre stavebné povolenie spracovanou 
spoločnosťou 
ISPO spol. s r. o. 
inžinierske stavby Prešov a totožným záväzným stanoviskom obce [ubotice. 
Stavba "Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo 
OBI" bude umiestnená v intraviláne mesta Prešov na ul. Masarykova v predstaničnom 
priestore železničnej a autobusovej stanice a medzi ul. Východná a Košická na prepojovacl'j 
trase od okružnej križovatky Solivarská pri OBI na pozemkoch parc. č. KN-C 5143/7. 
KN-C 5143/11, 
KN-C 5096/11, KN-E 3501/10, KN-E 3294/501. KN-E 3501/4, KN-E 3501/5 
v katastrálnom území 
Prešov 
a to v 
členení na: 
I. etapa -Prepojenie trolejového vedenia -Rekonštn1kda uL Masarykova 
(Predstaničný priestor), 
II. etapa-Prepojenie trolejového vedenia-ul. Masarykova a Solivarská (okolo OBI), 
Prešovský samosprávny kraj, 
odbor dopravy, ako vecne a miestne príslušn} špeciálny 
stavebný úrad pre stavby mestských dráh podra § l 05 ods. l písm. c) zákona č. 513/2009 Z. 
z o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ~ 120 
ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebn)' zákon) 
v znení neskorších predpisov, § 3 písm. b) bodu 2. zákona č. 416/200 l Z. z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. ~ 16 ods. 3 
zákona 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na čl. V bodu III Organizaénťho 
poriadku Úradu Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení a v súlade s § 5, 6 a 4ó 
zákona 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
Telefón Fax 
+421 51 7460 431 +cl21 51 7460 481 
~:-mail 
doprava u Yucpo.sk 
intc:rnct 
1\'IVW. vucpo.sk 
ih) 
37X70-l7' 
2 
oznamuje podľa § 61 ods. l zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
začatie stavebného konania a na 
prejednanie žiadosti 
nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zist'ovaním na deň 
24. 4. 2019 (streda) o 10.00 hod. v zasadačke odboru dopravy (4. podlažie) 
Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru č. 2, Prešov. 
Účastníci konania môžu do začiatku ústneho pojednávania nahliadnuť do podkladov 
pre rozhodnutie 
na špeciálnom stavebnom úrade -Prešovskom samosprávnom kraji. odbore 
dopravy, kancelária 
č. 424 v úradné dni (pondelok až piatok) od 8.00 do I 5.00 hod. a svoje 
námietky 
môžu podl'a § 61 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a sta\'ebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
uplatniť najneskôr pri ústnom 
pojednávaní, inak sa 
na ne neprihliadne. Tým bude zárove!l umožnené podľa ~ 33 ods. 2 
zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpiso\ 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu 
i k 
spôsobujeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 
Dotknuté orgány svoje záväzné stanoviská môžu podľa§ 61 ods. 6 zákona č. 50/l 976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Ak niektorý z dotknutých orgánm 
potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas. predÍži špeciálny stavebný úrad na jeho žiadosť 
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote neoznúmí 
svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním 
sledovaných 
záujmov súhlasí. 
Účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu podl'a § l 7 ods. i 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom. ktorého si zvolia. Právnická osoba podľa ~ 
17 ods. 2 zákona č. 71/1 967 Zb. o správnom konaní (sp dl\ n) pori a dok) v znení neskní'ších 
predpisov koná prostredníctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Ak 
sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, splnomocnenie na zastupovanie treba 
podľa § 17 ods. 3 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších 
preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do 
zápisnice. 
Príloha: 
2x situácia na podklade mapy KN 
Ing. Alexander Galajda v.r. 
poveren)' vedením odboru 
Toto oznámenie bude vyvesené 15 dní na úradnej tabuli Prešovského samosprávneho 
kraja a zverejnené na webovom sídle Prešovského samosprävneho kraja v rubrike 
3 
"Úradná tabul'a-Pripomienkovanie materiálov-Upovedomenie o začatí stavebného konania 
a nariadenie 
ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním'" a na úradnej tabuli 
Mesta Prešov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
2.4.2019 
Vyvesené dňa 
Zvesené dúa 
.,,_· 
Odbor dopravy ľlradu PSK 
Odtlačok pečiatky. podpis 
Oznámenie sa doručí: 
• Mesto Prešov, MsÚ, odbor strategického rozvoja, Hlavná 73, 080 O l PreŠO\ 
• 
Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7. 080 06 Ľubotice 
• Jng. Peter Jacko, Privel, s. r. o, Palkovičova 4, 040 O l Košice 
• Ing. Jozef Antol, ISPO s. r. o., Inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 O l Prešov 
• 
SK BM s. r. o., Štefanovičova 4, Bratislava 8 I 6 23 
• Obec Ľubotice, Stavebný úrad. Hlavná 73, 080 O l Prešov 
• 
Mesto Prešov, MsÚ, odbor HA mesta. Jarková 24. 080 O l Prešov 
• 
Mesto Prešov, MsÚ, odbor DaŽP. Jarková 24, 080 O l Prešov 
• 
Mesto Prešov. MsÚ, odbor SMM. Hlavná 73. 080 Ol Prešov 
• 
Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP. Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov 
• 
Okresný úrad, odbor CDaPK, Nám. mieru 3, 080 O l Prešov 
• 
KR PZ SR-KDI Prešov, Pionierska 33, 080 Ol Prešov 
• OR HaZZ, Požiarnická l, 080 O l Prešov 
• 
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
• 
RÚVZ, Hollého 5, 080 O l Prešov 
• 
Dopravný úrad, Divízia DDD. Letisko M. R. Štefánika. 823 05 Bratislava 
• SSC, IVSC, Kasárenské námestie 4, 040 O l Košice 
• ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
• VVS, a. s. Košice, závod Prešov, Levočská 3, 080 O l Prešov 
• 
Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 040 O l Košice 
• SPP-Distribúcia, a. s., Bratislava, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
• Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28. 817 62 Bratislava 
• CondorNet, s. r. o., Kováčska l, 080 O l Prešov 
• 
Orange Slovensko. a. s .. Metodova 8. 821 08 Bratislava 
• O. S.V. O. comp., a. s., Strojnícka 18, 080 O l Prešov 
• Ostatným neznámym účastníkom konania-verejnou vyhláškou 


  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)