Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Arm. gen. Svobodu vchod. č. 32, 34, 36 v termíne 26. apríl 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

05.04.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ·~o 
r·."l 
Váš list čísla/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
10/205980/2019 
Linka VSD 
0850123 312 
l<ošice/04.04.2019 
10/205980/2019 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Arm. gen. Svobodu vchod. č. 32, 34, 36 
v termíne 
26. apr~ 2019 od 07:40 h do 15:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, 
obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba 
je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu 
pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po 
zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O d 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123312 
E info@vsds.sk 
l 
www. vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 911<ošice 
Slovenská republika 
Spoločnosť je zapísana v Obchodnom 
registri Okresn€ho súdu Ko5ice l, 
oddiel Sa, vložka 1411/V 
IČO: 36 599 3611 DIČ: 2022082997 
IČ DPH: 51<2022082997 
Bankové spojenie. Cit1bank Europe plc, 
pobočka zahraničnej banky, 
č. ú: 2008480108/8130 
l BAN: SKO? 8130 0000 0020 0848 0108 
BIC: CITI SK BA 
Váš list čislo/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
7/206008/2019 
Linka VSD 
0850123 312 
l<ošice/04.04.2019 
7/206008/2019 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
08001 
.. 
~ 
) 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Na Rúrkach nepárne č.d. 15 až 53, párne č.d. 16 až 56 
v termíne 
26. aprR 2019 od 07:00 h do 16:30 h 
Je nám rúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba 
je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom 
sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky}. 
Ak preferujte elektronickú 
formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. 
Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
~' . 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T linka VSD: 
0850123312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +42155 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 911<ošice 
Slovenská republika 
Spoločnost je zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Košice l, 
oddiel Sa, vložka 1411/V 
IČO: 36 599 3611 DIČ· 2022082997 
IČ DPH: Sl<2022082997 
Bankové spojenie. Citibank Europe plc, 
pobočka zahraničnej banky, 
č. ú.: 2008480108/8130 
IBAN: SKO? 8130 0000 0020 0848 0108 
BIC: CIT/ SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)