Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert Oračko Naposledy sídlo/pobyt: Prešov, 080 01.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.04.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Císlo: 100758767/2019 
Dátum: 01.04.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomností Adresát písomností: Róbert Oračko 
Naposledy sídlo/pobyt: Prešov, 080 Ol 
Písomnosť č. 100672900/2019 zo dňa 01.04.2019 je 
uložená na Daňovom úrade Prešov, 
Hviezdoslavova 7, 
0801 Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie 
je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov 
číslo 100672900/2019 zo dňa 01.04.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. 
z. o správe daní 
(daňový poriadok) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia 
ná Daňovom úrade Prešov, Hviezdoslavova 7 08001 Prešov v kancelárii č. 305 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. 
v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: f 
~)?-)/ Ing. Mária Bednárová 
vedúci oddelenia správy daní 3 
Táto vyhláška 
bola vyvesená ........................................................................
 . 
( 
uviesť miesto vystavenia) 
od ....... 
~ ...................... do .............................. . 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)