Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "INS_FTTH_PO_Prešov_Jarkova_Telco, s.r.o."

Oznámenie o začatí územného konania

08.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 
Prot. 
č.: SU/6173/2019-Su 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/31 OO 533 
e -mail: egon.suchar@presov.sk 
- 8. 04. 13 ') 
Vyvesené dňa----------
Zvesené dňa----------080 O l Prešov 
V Prešove 
dňa: 05.04.2019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na 
inžinierskú líniovú stavbu: 
"INS_FTTH_PO_Prešov_Jarkova_Telco, s.r.o." 
Dňa 29.03.2019 podala Telco s.r.o., M.R.Štefánika 2368, 075 Ol Trebišov, na stavebnom 
úrade návrh na vydanie územného povolenia inžinierskej líniovej stavby 
"INS 
FTTH PO Prešov Jarkova Telco, s.r.o.". 
--- - -
Stavba bude realizovaná v intraviláne obce Prešov na uliciach Jarkovej, Baštovej, 
Weberovej, 
Tkáčskej, Floriánovej, Šarišskej, Suchomlynskej. Z existujúceho 
telekomunikačného objektu TO na ul. Masarykovej je vyvedený existujúci optický kábel 
OK:I484:MOK:PO MASY-Ľudová Banka. Napojenie novej 
FTTH bude v káblovej šachte Č. 88 v existujúcej spojke DOS l, v ktorej sa napojí nový 12vl. optický minikábel potrebný 
pre napojenie pasívneho optického 
distribučného bodu POOB s navrhovaným umiestnení na 
ul. 
Tkáčskej pri bytovom dome Tkáčska 3148-5. Z navrhovaného PODB trasa povedie 
novým výkopom v existujúcich trasách metalického kábla v troch smeroch. V prvom 
prípade trasa povedie v spevnených plochách až po ul. Jarkovú, kde sa napojí na 
existujúce rúry 
HOPE 40. V nich sa zafúkne potrebný počet mikrotubučiek potrebných pre 
pripojenie existujúcich objektov na ulici Jarkovej. Šarišskej, Suchomlynskej a Baštovej (od 
synagógy). Ulice Šarišská, Suchomlynská, Baštová (od synagógy) budú realizované novým 
výkopom 
podľa polohopisných plánov. Optické vlákna sa ukončia v objektoch v optických 
zásuvkách, prípadne v objektoch s viacerými 
užívateľmi v chodbovom optickom rozvádzači. 
V druhom prípade trasa povedie popri bytovom dome Tkáčska 3148-7, kde pri existujúcom 
stÍpe sa využije existujúca 
chránička lx chr. FD 110. Od chráničky l x chr. FD 110 trasa 
povedie novým výkopom v existujúcich trasách metalického kábla po ul. Baštovej po hranicu 
parciel KN-C 9552/1 a KN-C194/2, k.ú. 
Prešov. Od káblovej šachty S l 
i na ul. Floriánovej a 
od existujúceho 
POOB:PO:OKRZ:3054-20 je trasa vedená prevažne v spevnených plochách . 
. V treťom prípade, novým výkopom povedie trasa popri bytovom dome Tkáčska 3148-5, 
3148-3 a 3148-1 a objektoch s parc. 
č. KN-C 162, k.ú. Prešov, ktoré bude napájať. 
Členenie stavby: 
Stavba 
je navrhnutá do jedného prevádzkového súboru. 
Mesto 
Prešov , podľa § 117 odst.1) stavebného zákona a v súlade s § 36 odst. 4) 
stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konania všetkým 
účastníkom konania o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: 
"INS_FTTH_PO_IBV _Kráľova hora I" verejnou vyhláškou. 
Zároveň mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 36 odst. l 
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
Dňa 07.05.2019 o 14,00 hod 
so stretnutím na: 
Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na 1.poschodií, 
miestnost' 
č. 217. 
Do podkladov 
na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je 
možné nahliadnut' 
pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, 
Stavebnom úrade, 
Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe 
vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnut' do projektovej dokumentácie navrhovanej stavby 
je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100 533. 
Tým bude umožnené v súlade§ 33 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dat' zastupovat' 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie 
je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní · 
stavebný úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov 
(www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania. 
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehotv. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Ing. JozefTuka 
vedúci stavebného úradu 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej 
úrad ej tabuli mesta 
Prešov. 
M'""":.STO PRE .. OV 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a zvesená z elektronickej úradnej 
tabule mesta Prešov 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)