Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: ROYAL FLUSH, s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 68, 080 01 Prešov, RN Trade Slovakia s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Šafárikova 5944 l 30, 080 01 Prešov, JMS TRANS GROUP spol. s r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Konštantínova 3, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.04.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        l
··~ + 
• ! 
. 
. 
Číslo: 100784086/2019 
Dátum: 03.04.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: ROY AL FLUSH, s. r. o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 68, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 100719439/2019 zo dňa 22.03.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je 
známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100719439/2019 zo dňa 22.03.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom 
úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 
563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
// ~<"-"--' •' ,,, ~( 
_,,./' c ~ 
.__ ....._ 
........ ~<"·~., ....................••• o •••• oo •••••••••••• oo •• 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Číslo: 100783051/2019 
Dátum: 03.04.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: RN Trade Slovakia s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Šafárikova 5944 
l 30, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100717317/2019 zo dňa 22.03.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 O l Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100717317/2019 zo dňa 22.03.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
./ 
Číslo: 100782175/2019 
Dátum: 03.04.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
''• 
',i 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: JMS TRANS GROUP spol. s r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Konštantínova 3, 
080 O 1 Prešov 
Písomnosť č. 1007174641/2019 zo dňa 22.03.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 
3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, 
že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
1007174641/2019 zo dňa 22.03.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. 
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
~·· ...__<__.<.__.~ i:_ (_L L l. { 
...... :·.~! .......... o o •••• o o ••••• o o o •••• o. o. o •••• o ••• o •• o •• 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 1 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)