Oznámenie o začatí stavebného konania: " Parkovacie plochy pri VŠA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove".

Oznámenie o začatí stavebného konania

08.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                v 
MESTO PRESOV 
Stavebný úrad vyvesené di1a----------
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Čísl~: SÚ/5998/98953/2019 --Sf/83------------------------------VPreš-;-.;~
--dňa: 05.o4:2o19 
Oznámenie o začatí stavebného konania a 
nariadenie ústneho pojednávania 
(verejná vyhláška) 
Dňa 26.03.20019 podala Prešovská Univerzita v Prešove, ul. 17.novembra 15, 08001 
Prešov na stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu " Parkovacie 
plochy pri VŠA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove" na ulici l 7. novembra, na 
pozemku 
parc. č. KN-C 5833/4, KN-C 9769 katastrálne územie Prešov. Pre uvedenú stavbu 
bolo Mestom 
Prešov -stavebným úradom vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. 
SÚ/12492/2018-Sf/222 zo dňa 21.02.2019. 
Mesto 
Prešov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 4) 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov v súbehu s 
§ 120 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len stavebný zákon) v súlade s § 61 ods. 4 stavebného 
zákona oznamuje 
začatie stavebného konania v predmetnej veci všetkým účastníkom konania. 
Súčasne stavebný úrad nariad'uje na základe § 61 ods. 4 stavebného zákona 
o predloženom návrhu ústne pojednávanie na deň: 
02.05.2019 o 09.00 hod. 
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, v zasadacej miestnosti na 
l.poschodií, miestnost' č. 217. 
Do podkladov rozhodnutia možno 
nahliadnuť v pracovných dňoch, pred dňom ústneho 
pojednávania (po predchádzajúcej telefonickej dohode s príslušným referentom SÚ) 
na 
Mestskom úrade v Prešove, stavebnom úrade, Ul. Jarková 26 (č.dv. 306). 
Mesto Prešov, stavebný úrad v súlade s 
§ 
33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny 
poriadok) 
umožňuje účastníkom 
konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 
Stavebný úrad 
upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky 
a stanoviská 
môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
Ak upovedomený správny orgán alebo účastník konania neoznámi v určenej lehote svoje 
stanovisko k navrhovanej stavbe, má zato, že z hľadiska ním sledovaných záujmov so stavbou 
súhlasí. 
Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc v zmysle § 17 ods. 3 správneho poriadku. 
MESTO PREŠO~ 
STAVEBNÝ ÚRAD 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Ing. Jozef Tuka 
vedúci stavebného úradu 
2 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: " 
Parkovacie plochy 
pri VŠA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove", bola vyvesená na 
úradnej tabuli Mesta Prešov 
-s w~. zn i 
dňa············································!-········ 
MESTO P ~":lV 
Mc +~· ~ý úrad.-' 
Hla\·ni č. 73 ·J·' 
080 Ol PRE Š o· 
...................................... , ............ . 
Pečiatka a podPis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: " 
Parkovacie plochy 
pri VŠA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove", bola zvesená 
z 
úradnej tabule Mesta Prešov 
Vybavuje: JUDr. Štefko e-mail: miroslav.stefko@presov.sk 
a 051!3I00533 

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)