Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "INS_FTTH_PO_mV _Kráľova hora I".

Oznámenie o začatí územného konania

08.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 
Prot. 
č.: SU/4831/2019-Su 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/31 OO 533 
e-mail: egon.suchar@presov.sk 
-8. 04. ZYJ 
Vyvesené dňa---------
"'veoené dňa---------
080 O l Prešov 
V Prešove 
dňa: 05.04.2019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na 
inžinierskú líniovú stavbu: 
"INS_FTTH_PO_mV _Kráľova hora I" 
Dňa 18.02.201 podala Elprotech s.r.o., Milhostovská 125, 075 Ol Trebišov, na stavebnom 
úrade návrh 
na vydanie územného povolenia inžinierskej líniovej stavby : 
"INS_FTTH_PO_IBV_Král'ova hora 1". 
Stavba bude realizovaná na pozemkoch parc. č.: KN-C 16213/8, KN-C 162009/420, KN-C 
16209/22, KN-C 16209/376, KN-C 16209/377, KN-C 16209/121, KN-C 16212/5, KN-C 
16209/410, KN-C 16212/11, KN-C 16212/17, KN-C 16212/2, KN-C 16212/1, KN-C 
16209/648,KN-C 16212/16, KN-C 16212/19, KN-C 16209/414, KN-C 16209/432, KN-C 
16209/649, KN-C 
16209/650, KN-C 16209/651, KN-C 16209/652, KN-C 16209/653, KN-C 
16209/654, KN-C 16209/655, KN-C 16209/656, KN-C 16209/657, KN-C 16209/658, KN-C 
16209/659, 
KN-C 
16209/660, KN-C 16209/496, KN-C 16209/535, KN-C 16209/532, KN-C 
16209/529, 
KN-C 16209/526, KN-C 16209/476, KN-C 16209/151, KN-C 16209/477, KN-C 16209/150, KN-C 16209/478, KN-C 16209/149, KN-C 16209/479, KN-C 16209/148, KN-C 
16209/441, KN-C 16209/147, KN-C 
16209/440, KN-C 16209/146, KN-C 16209/439, KN-C 
16209/145, 
KN-C 
16209/490, KN-C 162091144, KN-C 16209/413, KN-C 16212/18, KN-C 
16209/724, KN-C 16209/718, KN-C 16209/596, KN-C 
16209/607, KN-C 16209/608, KN-C 
16209/609, KN-C 16209/625, KN-C 16209/612, KN-C 16209/611, 
KN-C 16209/611, KN-C 
16209/626, 
KN-C 16209/627, KN-C 16209/628, KN-C 16209/629, KN-C 16209/630, KN-C 
16209/631, KN-C 16209/632, KN-C 16209/633, KN-C 16209/634, KN-C 16209/624, KN-C 
16209/623, KN-C 16209/622, KN-C 16209/621, KN-C 16209/619, KN-C 16209/618, KN-C 
16209/617, KN-C 16209/616, KN-C 16209/613, KN-C 16209/614, KN-C 16209/615, KN-C 
16209/203, KN-C 16209/204, KN-C 16209/205, KN-C 16209/52, KN-C 16209/51, KN-C 
16209/731, 
KN-C 16209/732, KN-C 16209/734, KN-C 16209/200, KN-C 16209/201, KN-C 
16209/202, KN-C 16209/606, KN-C 16209/605, KN-C 16209/604, KN-C 16209/603, KN-C 
16209/602, KN-C 16209/601, KN-C 16209/600, KN-C 16209/398, KN-C 16209/191, KN-C 
16209/397, KN-C 16209/192, 
KN-C 16209/396, KN-C 16209/193, KN-C 16209/395, KN-C 
16209/194, KN-C 16209/394, KN-C 16209/195, KN-C 16209/393, KN-C 16209/196, KN-C 
16209/392, KN-C 16209/197, KN-C 16209/391, KN-C 16209/198, KN-C 16209/53, KN-C 
16209/209, KN-C 16209/400, KN-C 16209/199, KN-C 16209/401, KN-C 16209/136, KN-C 
16209/402, KN-C 16209/137, KN-C 16209/403, KN-C 16209/138, KN-C 16209/404, KN-C 
16209/139, KN-C 
16209/405, KN-C 16209/206, KN-C 16209/406, KN-C 16209/207, KN-C 
16209/407, KN-C 16209/208, KN-C 16209/178, KN-C 16209/637, KN-C 16209/797, KN-C 
16209/798, 
KN-C, KN-C 16209/796, KN-C 16209/409, KN-C 16209/795, KN-C 16209/794, 
KN-C16209/793, 
KN-C 16209/473, KN-C 16209/595, KN-C 16209/725, KN-C 16209/788, 
KN-C 16209/789, KN-C 16209/791, KN-C 16209/592, KN-C 16209/720, KN-C 16209/721, 
KN-C 16209/792, KN-C 16209/594, KN-C 16209/723, k.ú. 
Prešov. 
Členenie stavby: 
Stavba je navrhnutá do jedného prevádzkového súboru. 
Mesto 
Prešov , podľa §117 odst.l) stavebného zákona a v súlade s § 36 odst. 4) 
stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje 
začatie územného konania všetkým 
účastníkom konania o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: 
"INS_FTTH_PO_IBV _Kráľova hora I" verejnou vyhláškou. 
Zároveň mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 36 odst.1 
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
Dňa 07.05.2019 o 08,00 hod 
so stretnutím na: 
Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na l.poschodií, 
miestnosť č. 217. 
Do podkladov 
na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je 
možné nahliadnut' pred stanoveným termínom ústneho jednania na Ms Ú v Prešove, 
Stavebnom úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe 
vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby 
je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100 533. 
Tým bude umožnené 
v súlade § 
33 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatnit' 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, 
ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dat' zastupovat' 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie 
na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní 
stavebný úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení 
líniovej inžinierskej stavby, 
musí byť vyvesená v súlade s ustanovením§ 26 odst. 2) zák. 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov 
(www.presov.sk). 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení jeho noviel 
deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Úradný záznam 
"" I.'<6;:!T-p . ~ľ··~'-
11'. -~\:'!:) ~" l. •• : ... :,~·"y -.. -
STAVEBI:.Ý rJru.:.J 
Hl::~vná 73, 080 01 P ··::··: ' 
------
Ing. Jo fTuka 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta 
Prešov. 
1\fDJ!![>:T. .......... ~:~ .... V .. . 
Mes ~ ~ý ra -8. Ot~ 2lj 
osä .. H}:~:~:Jt~~i · 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a zvesená z ele~k~·ckej úradnej 
tabule mesta Prešov 
Dňa ..................................... . 
MESTO PR~,OV 
·········>i
~ek~ti~:i:w~ 
-l-r v-

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)