Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Bratislavská vchod č. 2, 4 v termíne 30. apríl 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

09.04.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                V á š list číslo l zo dňa 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje l linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Prešov 9.4.2019 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Štefanovi Liptákovi bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde 
si ju môžete 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
l ' 
Mestský úrad v Prešove 1 
Hlavná 731 080 01 Prešov 1 Tel.: +421(51)3100111 1 Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
~-~-----~-------------
--~--------~-
------~-----------
----------------~--------~--------
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)