Oznámenie mesta Prešov: Zmena v nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom.

Oznámenie mesta Prešov

10.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor dopravy a životného prostredia 
Jarková 24 
080 01 Prešov 
 
 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
 
  
ODaŽP-942019/2019            MVDr. Tibor Bindas                      9.4.2019                
       051/3100210                    
             
tibor.bindas@presov.sk 
 
  
Mesto Prešov, 
Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy a životného prostredia oznamuje 
REþDQRPY
 
rodinných domoch, že došlo k zmene zberu ELRORJLFN\UR]ORåLWHĐQého odpadu. 
Zmena v nakladaní s ELRORJLFN\UR]ORåLWHĐQêPRGSDGRP 
 
2EþDQLDEêYDM~FLY rodinných domoch už nezbierajú 
ELRORJLFN\UR]ORåLWHĐQý odpad zo zelene 
do zberných vriec, ale len do hnedých 240 litrových ]EHUQêFKQiGREXUþHQêFKna zber 
ELRORJLFN\UR]ORåLWHĐQpKRRGSDGX
 
 
V GHĖ]EHUXWUHEDtieto 240 litrové ]EHUQpQiGRE\XUþHQpna zber biologického odpadu 
VSUtVWXSQLĢQD]EHUWRKWRRGSDGX 
 
Zber ELRORJLFN\UR]ORåLWHĐQého odpadu bude realizovaný na základe požiadaviek Zákona o 
RGSDGRFKþ=]
 
YþDVHRGPDUFD do 29.novembra vo frekvencii 1 x za 2 týždne. 
 
9êYR] RGSDGX ]DEH]SHþLD 7HFKQLFNp VOXåE\ PHVWD 3UHãRY DV SRGĐD WHUPtQRY NWRUp V~
uvedené v kalendári triedeného 
zberu a taktiež aj na tejto webovej stránke : 
https://www.tsmp.sk/sk/kalendar-triedeneho-zberu/2019/ako-na-to 
 
Po pridelení 
 OLWURYêFK ]EHUQêFK QiGRE XUþHQêFK QD ]EHU ELRORJLFN\ UR]ORåLWHĐQpKR
odpadu
 už nie je PRåQpXNODGDĢ]HOHQêRGSDG do vriec. 2EþDQRPQDćDOHMQD]HOHQêRGSDG
slúžia aj 2 zberné dvory na Bajkalskej XOLFLþ a Jesennej ulici þ, NGHMHPRåQRVĢGRQiãDĢ 
bezplatne zelený odpad a 
hlavne konáre.
 
 
OEþDQRP, ktorým jedna OLWURYi]EHUQiQiGREDXUþHQiQD]EHUELRORJLFN\UR]ORåLWHĐQpKR
odpadu
 QHVWDþt PDM~PRåQRVĢ]DN~SHQLDćDOãHMQiGRE\ Technické služby mesta Prešov, 
a.s. v WêFKWRGĖRch ponúka nákup nádoby za akciovú cenu 38 € s DPH. 
 
9\]êYDPHREþDQRY
 z rodinných domov, ktorí si OLWURYp]EHUQpQiGRE\XUþHQpQD]EHU
ELRORJLFN\ UR]ORåLWHĐQpKR RGSDGX
 ešte nevyzdvihli, aby si ich vyzdvihli v Technických 
službách mesta Prešov, a.s. na 
XOLFL-HVHQQiþ(zberný dvor Technických služieb mesta 
Prešov, a.s.) v každý SUDFRYQêGHĖ od 8.00 hod. do 14.00 hod.. 
 
'R OLWURYêFK ]EHUQêFK QiGRE XUþHQêFK QD ]EHU ELRORJLFN\ UR]ORåLWHĐQpKR RGSDGXje 
SRYROHQpXNODGDĢlen kvety, piliny, pokosenú trávu, odpad z ovocia a zeleniny, burinu, 
lístie. 
 
'ROLWURYêFK]EHUQêFKQiGREXUþHQêFKQD]EHUELRORJLFN\UR]ORåLWHĐQpKRRGSDGX 
MH]DNi]DQpXNODGDĢ RGSDG\]GRPiFQRVWLåLYRþtãQHKRS{YRGXPOLHþQHDPlVRYpYêUREN\ 
 
Každá 240 litrová zberná nádoba XUþHQá QD]EHUELRORJLFN\UR]ORåLWHĐQpKRRGSDGXmá aj QR 
kód. 3RMHKRQDþtWDQt]tVNDWHSUHKĐDGQpD aktuálne informácie o spôsobe zberu biologicky 
UR]ORåLWHĐQ
ého odpadu a tiež informáciu o PRåQRVWL]DN~SHQLDćDOãHMQiGRE\QDbiologicky 
UR]ORåLWHĐQý odpad. 
 
 
 
 
 
    
                        
S pozdravom 
                                    
     Ing. Stanislav Ondirko 
vedúci odboru 
                                    
      
dopravy a životného prostredia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9\YHVHQpGĖD ......................................................... 
 GiWXPSRGSLVSHþLDWND 
 
 
 
=YHVHQpGĖD .......................................................... 
 GiWXPSRGSLVSHþLDWND
 
 
 
 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)