Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2019 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda a zhromaždeniach obyvateľov mesta Prešov.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2019

10.04.2019 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        9 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PREŠOV 
Č. 3/2019 O PODROBNOSTIACH ORGANIZÁCIE 
Strana 
MIESTNEHO REFERENDA A ZHROMAŽDENIACH 
1/11 
OBYVATEĽOV MESTA PREŠOV 
Mesto Prešov 
Mesto Prešov podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. S písm. a) 4. Bodu a 
§ 11b zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie 
mesta Prešov č. 3/2019 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda a 
zhromaždeniach obyvateľov mesta Prešov (ďalej aj len "VZN" alebo "nariadenie"). 
PRVÁ 
ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA 
Článok 1 
Predmet úpravy 
Toto nariadenie upravuje podrobnosti o príprave, organizácii, priebehu a vyhlásení výsledkov 
miestneho 
referenda v meste Prešov (ďalej len "mesto")a zhromaždení obyvateľov mesta. 
" 
DRUHÁ ČASŤ 
MIESTNE REFERENDUM 
Článok 1 
Dôvody vyhlásenia miestneho referenda 
l. Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov (ďalej len "mestské zastupiteľstvo") vyhlási miestne 
referendum, ak ide o 
a) 
zlúčenie mesta, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj zmenu názvu mesta, 
b) odvolanie 
primátora mesta, 
c) petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30% oprávnených voličov, 
d) zmenu označenia mesta, alebo 
e) 
ak tak ustanovuje osobitný zákon. l 
2. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení mesta podľa odseku 1 písm. a) 
tohto článku, ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v zákone č. 369/1990 Zb. z 
3. Mestské zastupiteľstvo 
a) vyhlási miestne referendum o odvolaní primátora, ak to petíciou požaduje aspoň 30% 
oprávnených voličov3, 
b) môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní primátora, ak neprítomnosť alebo 
nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.4 
4. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších 
dôležitých veciach samosprávy mesta. 
s 5. Návrh na vyhlásenie miestneho referenda mestskému zastupiteľstvu predkladá primátor 
mesta, poslanec mestského zastupiteľstva (ďalej len "poslanec") alebo skupina poslancov. 
1 
§ 11a ods. 1 zákona č. 3 69/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
2 
§ ll a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 3 
§ 163 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
4 
§ 13a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
5 
§ll a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
':;;l 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PREŠOV 
Č. 3/2019 O PODROBNOSTIACH ORGANIZÁCIE 
Strana 
MIESTNEHO REFERENDA A ZHROMAŽDENIACH 
2/11 
OBYVATEĽOV MESTA PREŠOV 
Mesto Prešov 
Článok2 
Petícia za vyhlásenie miestneho referenda 
1. Ak sa má miestne referendum vyhlásiť na základe petície, postupuje sa pri výkone petičného 
práva podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. 
2. Petícia za vyhlásenie miestneho referenda sa doručuje mestskému zastupiteľstvu 
prostredníctvom podateľne Mestského úradu v Prešove (ďalej len "mestský úrad"). 
3. Petíciu podľa čl. 1 ods. 1 písm. c) tohto VZN overujú aspoň traja poslanci určení mestským 
zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru a primátor; primátor neoveruje 
petíciu podanú 
podľa čl. 1 ods. 3 písm. a) tohto VZN. Ak petícia spÍňa náležitosti ustanovené 
osobitným zákonom
6 
a ak ide o rozdelenie obce, aj náležitosti podľa čl. 1 odseku 2 tohto VZN, 
mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od 
doručenia petície mestu; to platí aj v prípade petície podľa čl. 1 ods. 3 písm. a) tohto VZN.7 
Článok3 
Vyhlásenie miestneho referenda 
1. Miestne referendum vyhlasuje mestské zastupiteľstvo uznesením o vyhlásení miestneho 
referenda. 
2. Uznesenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje: 
a) zákonné ustanovenie, na základe ktorého sa miestne referendum vyhlasuje, 
b) dátum schválenia uznesenia mestského 
zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo 
dátum 
doručenia petície, ak sa miestne referendum vyhlasuje na základe petície, 
b) otázku alebo otázky, ktoré sa 
obyvateľom mesta predkladajú na rozhodnutie, 
c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda, 
d) určenie lehoty na vytvorenie komisie pre miestne referendum a na ich prvé zasadanie, 
e) určenie lehoty na vytvorenie okrskov na konanie miestneho referenda a určenie miestnosti na 
hlasovanie. 
3. Otázka alebo otázky predložené na rozhodnutie v miestnom referende musia byť 
formulované tak, aby sa na ne dalo jednoznačne odpovedať "áno" alebo "nie". Otázky nesmú 
byť navzájom podmienené. 
4. V prípade, že predmet miestneho referenda je obsiahlejší a otázky na miestne referendum 
potrebujú bližšie vysvetlenie, uvedie 
sa toto v prílohe otázky. Príloha je súčasťou uznesenia o 
vyhlásení miestneho referenda. 
5. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa čl. 1 ods.1 písm. a), b), d) a e) a 
čl. 1 ods. 4 tohto VZN tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení 
miestneho referenda.
8 
6. Mesto najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zvereJm oznámenie o 
vyhlásení miestneho referenda na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta, ako 
aj 
iným spôsobom, ktorý určí mestské zastupiteľstvo. Oznámenie o vyhlásení miestneho 
referenda obsahuje 
6 
zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 
7 
§ l la ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
8 
§ ll a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
1:1 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PREŠOV 
Č. 3/2019 O PODROBNOSTIACH ORGANIZÁCIE Strana MIESTNEHO 
REFERENDA A ZHROMAŽDENIACH 
3/11 
OBYVATEĽOV MESTA PREŠOV 
Mesto Prešov 
a) dátum schválenia uznesenia mestského zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo 
dátum 
doručenia petície, 
b) otázku alebo otázky, ktoré sa 
obyvateľom mesta predkladajú na rozhodnutie, 
c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda, 
d) spôsob úpravy hlasovacieho lístka.
9 
7. Mestské zastupiteľstvo určí dátum konania referenda tak, aby sa uskutočnilo v sobotu v čase 
od 07:00 do 22:00 hod. 
Článok4 
Zoznamy oprávnených voličov 
1. Zoznamy oprávnených voličov na hlasovanie v miestnom referende v jednotlivých okrskoch 
vyhotoví mesto zo stáleho zoznamu 
voličov podľa osobitného predpisu.1o Do zoznamu voličov 
mesto dopíše cudzincov, ktorí sú obyvateľmi podľa osobitného predpisu
11 
a najneskôr v deň 
konania miestneho referenda dovŕšili 18 rokov veku. 
2. Zoznam oprávnených voličov odovzdá mesto okrskovej komisii pre miestne referendum 
najneskôr hodinu 
pred začatím hlasovania.
12 
Článok S 
Komisie pre miestne referendum 
1. Pre organizáciu miestneho referenda a zisťovanie jeho výsledkov sa vytvárajú orgány pre 
miestne referendum: 
a) mestská komisia 
pre miestne referendum (ďalej len "mestská komisia"), 
b) okrskové komisie pre miestne referendum 
(ďalej len "okrsková komisia"). 
2. Členom mestskej komisie a okrskovej komisie (ďalej len "komisia") môže byť len oprávnený 
volič. 
3. Prvé zasadnutie komisie zvoláva primátor mesta v lehote určenej mestským zastupiteľstvom. 
4. Člen komisie sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: "Sľubujem na svoju česť, že 
budem svoju funkciu 
vykonávať svedomite a nestranne a budem sa pritom spravovať 
zákonmi a inými právnymi predpismi." 
S. Komisia je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov, na 
platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti 
hlasov sa považuje návrh za zamietnutý. 
O prijatých uzneseniach komisia vyhotovuje 
zápisnicu. 
6. Na prvom zasadnutí komisie určí žreb z členov komisie jej predsedu a podpredsedu. 
Žrebovanie riadi najstarší 
člen komisie. 
9 
§ 11a ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
10 
§ 11 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
11 
§ 3 ods.l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
12 
§ ll ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
':;;l 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PREŠOV 
Č. 3/2019 O PODROBNOSTIACH ORGANIZÁCIE 
Strana 
MIESTNEHO REFERENDA A ZHROMAŽDENIACH 
4/11 
OBYVATEĽOV MESTA PREŠOV 
Mesto Prešov 
7. Funkcia člena komisie zaniká doručením písomného odvolania subjektom, ktorý ho do 
komisie delegoval, alebo 
doručením písomného vzdania sa členstva v komisii. Funkcia člena 
okrskovej komisie zaniká aj vtedy, ak člen okrskovej komisie nie je prítomný minimálne 1 
hodinu 
pred začiatkom hlasovania v okrsku. 
8. Ak dôjde k zániku funkcie člena komisie mestský úrad zabezpečí, aby na jeho miesto nastúpil 
náhradník. 
Ak v dôsledku zániku funkcie člena komisie klesne počet členov komisie pod päť a 
uprázdnené miesto nie je možné 
obsadiť náhradníkom, primátor mesta vymenuje člena 
komisie z radov oprávnených voličov tak, aby počet členov komisie bol najmenej päť. 
9. Členovia komisie sú povinní zachovať mlčanlivosť o osobných údajoch fyzických osôb, ktoré 
spracúvajú . 
10. Pracovníkov pre potrebné organizačné a administratívne práce (zapisovateľov) pre komisiu 
zabezpečí primátor mesta spravidla z radov zamestnancov mesta. 
Článok6 
Mestská komisia pre miestne referendum 
1. Do mestskej komisie deleguje každá politická strana, ktorá má zastúpenie v mestskom 
zastupiteľstve (ďalej len "oprávnený subjekt"), jedného člena a jedného náhradníka z radov 
poslancov mestského 
zastupiteľstva v lehote určenej v uznesení o vyhlásení miestneho 
referenda. 
Ak bolo miestne referendum vyhlásené na základe petície, právo delegovať do 
mestskej komisie jedného 
člena a jedného náhradníka má aj petičný výbor. 
2. Meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a telefonický kontakt delegovaného člena a 
náhradníka do mestskej komisie oznamuje oprávnený subjekt primátorovi mesta najneskôr v 
lehote 
určenej v uznesení o vyhlásení miestneho referenda. 
3. Mestská komisia: 
a) dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a konaní miestneho referenda, 
b) rozhoduje o 
sťažnostiach na postup okrskových komisií, 
c) zisťuje výsledky hlasovania na území mesta, 
d) odovzdá zápisnicu o výsledku hlasovania mestskému 
zastupiteľstvu v jednom vyhotovení, 
e) odovzdá dokumentáciu súvisiacu s 
jej činnosťou a zisťovaním výsledkov miestneho 
referenda na archiváciu 
určenému zamestnancovi mesta, 
f) plní ďalšie úlohy, ktoré jej vyplývajú z tohto nariadenia. 
Článok 7 
Okrsková komisia pre miestne referendum 
1. Územie okrsku a miestnosť na hlasovanie v každom okrsku určí primátor mesta v lehote 
určenej v uznesení mestského zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda. 
2. Do okrskovej komisie deleguje každá politická strana, ktorá je zastúpená v mestskom 
zastupiteľstve, jedného člena a jedného náhradníka v lehote určenej v uznesení o vyhlásení 
miestneho referenda. 
Ak bolo miestne referendum vyhlásené na základe petície, právo 
delegovať do okrskovej komisie jedného člena a jedného náhradníka má aj petičný výbor. 
3. Okrsková komisia: 
a) 
zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích 
lístkov a dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie a v 
jej bezprostrednom okolí, 
':;;l 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PREŠOV 
Č. 3/2019 O PODROBNOSTIACH ORGANIZÁCIE 
Strana 
MIESTNEHO REFERENDA A ZHROMAŽDENIACH 
5/11 
OBYVATEĽOV MESTA PREŠOV 
Mesto Prešov 
b) vykonáva sčítanie hlasov v okrsku, 
c) vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v miestnom referende 
mestskej komisii, 
d) odovzdá 
dokumentáciu súvisiacu s vykonaním miestneho referenda v okrsku určenému 
zamestnancovi mesta na archiváciu, 
e) plní 
ďalšie úlohy, ktoré jej vyplývajú z tohto nariadenia. 
Článok S 
Kampaň pred konaním miestneho referenda 
1. Kampaň pred konaním miestneho referenda sa začína dňom nadobudnutia účinnosti 
uznesenia mestského zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda. 
2. Počas konania referenda je zakázané presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v budovách, v 
ktorých sídlia okrskové komisie, a v ich 
bezprostrednom okolí. 
3. Člen komisie nesmie poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania 
až do 
podpísania zápisnice o výsledku hlasovania v okrsku. 
Článok9 
Hlasovacie lístky 
1. Na hlasovacom lístku musí byť uvedené: 
a) 
deň konania referenda, 
b) otázka alebo otázky; 
ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Pri každej otázke sa 
vytlačia dva rámčeky, z ktorých jeden je nadpísaný slovom "áno" a druhý slovom "nie", 
c) poučenie o spôsobe hlasovania. 
2. Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom úradnej pečiatky mesta. 
3. Mestský úrad zabezpečí, aby sa hlasovacie lístky vytlačili a v potrebnom množstve doručili 
okrskovej komisii najneskôr 1 hodinu pred začiatkom hlasovania. 
4. Oprávnený 
volič dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania miestneho 
referenda. 
Článok 10 
Hlasovanie 
1. Oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Hlasovanie je tajné. 
2. Oprávnený volič hlasuje v okrsku, do ktorého podľa miesta trvalého pobytu patrí. 
3. Oprávnený volič po príchode do miestnosti na hlasovanie preukáže svoju totožnosť a po 
zázname v oboch rovnopisoch zoznamu 
dostane od okrskovej komisie hlasovací lístok. 
Totožnosť preukazuje predložením platného preukazu totožnosti (občiansky preukaz alebo 
povolenie 
na trvalý pobyt pre cudzinca). 
4. Oprávnený volič vstúpi do priestoru na úpravu hlasovacích lístkov a na hlasovacom lístku v 
príslušnom rámčeku značkou "X" vyznačí, že na otázku odpovedá "áno" alebo, že na otázku 
odpovedá "nie". Hlasovací lístok oprávnený volič preloží tak, aby nebol viditeľný spôsob jeho 
úpravy, a vloží ho do 
schránky na hlasovanie. 
s 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PREŠOV 
Č. 3/2019 O PODROBNOSTIACH ORGANIZÁCIE 
Strana 
MIESTNEHO REFERENDA A ZHROMAŽDENIACH 
6/11 
OBYVATEĽOV MESTA PREŠOV 
Mesto Prešov 
5. Ak sa v miestnom referende rozhoduje o viacerých otázkach, platí ustanovenie odseku 4 tohto 
článku pre každú z týchto otázok samostatne. 
6. Oprávnený volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo 
preto, že nemôže 
čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov iného oprávneného 
voliča, nie však člena okrskovej komisie, aby zaňho 
hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil. 
7. Za oprávneného voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť hlasovací lístok do 
schránky na hlasovanie, môže ho na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti do nej 
vložiť iný 
oprávnený 
volič, nie však člen okrskovej komisie. 
8. O hlasovaní do prenosnej schránky platia primerane ustanovenia osobitného predpisu.1
3 
9. Hlasovanie je neplatné, ak bola odovzdaná písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom. 
10. Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viac častí, alebo vyplnený iným 
spôsobom ako je uvedený v 
článku 10 ods. 4 tohto nariadenia, alebo je inak upravený, alebo 
nie je vôbec upravený. 
11. 
O platnosti hlasovania a 
o platnosti hlasovacieho lístka s 
konečnou platnosťou rozhoduje 
okrsková komisia. 
Článok 11 
Miestnosť na hlasovanie 
Mestský úrad najneskôr 1 hodinu pred začiatkom hlasovania zabezpečí, aby miestnosť na hlasovanie 
bola vybavená schránkou na odovzdanie hlasovacích lístkov, prenosnou schránkou na odovzdanie 
hlasovacích lístkov, priestorom na úpravu hlasovacích lístkov, 
tlačivami zápisníc o výsledku 
hlasovania v okrsku, potrebnými písacími potrebami, ako 
aj iným vybavením potrebným pre dôstojný 
a plynulý priebeh hlasovania. 
Článok 12 
Zápisnica o priebehu a výsledkoch hlasovania v okrsku 
1. Po vyhlásení hlasovania za ukončené, dá predseda okrskovej komisie zapečatiť nepoužité 
hlasovacie lístky a potom dá 
otvoriť schránky na odovzdanie hlasovacích lístkov; ak bola 
použitá 
aj prenosná schránka na odovzdávanie hlasovacích lístkov, okrsková komisia obsah 
schránok po ich otvorení zmieša. 
2. Po otvorení schránky na hlasovanie okrsková komisia vylúči prípady neplatného hlasovania a 
zistí: 
a) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 
b) 
počet neplatných hlasovacích lístkov, ktoré vylúči z ďalšieho sčítania, 
c) počet platných hlasovacích lístkov, 
d) počet hlasov "áno" a počet hlasov "nie" ku každej jednotlivej otázke. 
3. Okrsková komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v 
okrsku, ktorú podpíše predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného 
odmietnutia podpisu sa poznamenajú v zápisnici. 
13 
§ 24 ods. 7 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
':;;l 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PREŠOV 
Č. 3/2019 O PODROBNOSTIACH ORGANIZÁCIE 
Strana 
MIESTNEHO REFERENDA A ZHROMAŽDENIACH 
7/11 
OBYVATEĽOV MESTA PREŠOV 
Mesto Prešov 
4. V zápisnici o priebehu a výsledkoch hlasovania v okrsku musí byť uvedené: 
a) čas začatia a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia, 
b) 
počet oprávnených voličov zapísaných v okrsku do zoznamu, 
c) počet oprávnených voličov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky, 
d) 
počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 
e) počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov, 
f) počet hlasov "áno" a počet hlasov "nie" ku každej jednotlivej otázke. 
S. K zápisnici o priebehu a výsledkoch hlasovania v okrsku okrsková komisia priloží stručnú 
správu o obsahu sťažností, ktoré sa jej podali a o uzneseniach, ktoré k nim prijala. 
6. Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledkoch hlasovania v okrsku 
predseda okrskovej komisie odovzdá jeden rovnopis zápisnice mestskej komisii. 
7. Dokumentáciu o činnosti okrskovej komisie vrátane zapečatených hlasovacích lístkov a 
jedného rovnopisu zápisnice o priebehu a výsledkoch hlasovania v okrsku odovzdá predseda 
okrskovej komisie na archiváciu poverenému zamestnancovi mesta. 
8. Okrsková komisia ukončí svoju činnosť na základe pokynu mestskej komisie, spravidla po 
potvrdení správne vyhotovenej zápisnice o výsledkoch hlasovania v okrsku. 
Článok 13 
Zápisnica o priebehu a výsledkoch hlasovania v miestnom referende 
1. Mestská komisia preskúma zápisnice o priebehu a výsledkoch hlasovania v okrskoch a na ich 
základe 
zisťuje výsledky hlasovania v miestnom referende v meste. 
2. Mestská komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledkoch 
hlasovania v miestnom referende na území mesta 
(ďalej len "zápisnica o priebehu a 
výsledkoch hlasovania v miestnom 
referende"), ktorú podpíše predseda, podpredseda a 
ostatní 
členovia mestskej komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú. 
3. V zápisnici o priebehu a výsledkoch hlasovania v miestnom referende musí byť uvedené: 
a) celkový počet okrskov, ktoré odovzdali zápisnicu, 
b) celkový 
počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch, 
c) celkový počet oprávnených voličov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky, 
d) celkový 
počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 
e) celkový 
počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet neplatných 
hlasovacích lístkov, 
f) celkový počet hlasov "áno" a celkový počet hlasov "nie" ku každej jednotlivej otázke. 
4. V zápisnici o priebehu a výsledkoch hlasovania v miestnom referende mestská komisia uvedie 
stručný obsah sťažností, ktoré sa jej podali a uznesenia, ktoré k nim prijala. 
S. Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledkoch hlasovania v miestnom 
referende odovzdá predseda mestskej komisie bezodkladne, najneskôr najbližší pracovný 
deň 
po jej podpísaní, jeden rovnopis mestskému zastupiteľstvu prostredníctvom mestského 
úradu. Dokumentáciu o 
činnosti mestskej komisie vrátane jedného rovnopisu zápisnice o 
priebehu a výsledkoch hlasovania v miestnom referende odovzdá predseda mestskej komisie 
na archiváciu poverenému zamestnancovi mesta. 
6. Mestská komisia ukončuje svoju činnosť vyhlásením výsledkov miestneho referenda 
mestským 
zastupiteľstvom. 
GI 
Mesto Prešov 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PREŠOV 
Č. 3/2019 O PODROBNOSTIACH ORGANIZÁCIE 
MIESTNEHO 
REFERENDA A ZHROMAŽDENIACH 
OBYVATEĽOV MESTA PREŠOV 
Článok 14 
Vyhlásenie výsledkov hlasovania 
Strana 
8/11 
1. Mestské zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do 3 dní od doručenia zápisnice 
o priebehu a výsledkoch hlasovania v miestnom referende na úradnej tabuli mesta a na 
webovom sídle 
mesta.14 
2. Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda obsahuje: 
a) deň konania miestneho referenda, 
b) celkový 
počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch, 
c) celkový počet oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní v miestnom referende, 
d) celkový 
počet oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali "áno" a celkový 
počet oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali "nie", 
e) konštatovanie, či ide o platné referendum a ktorý návrh alebo návrhy boli v miestnom 
referende prijaté. 
3. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených 
voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov 
miestneho referenda.ls 
4. Za účelom vyhlásenia výsledkov miestneho referenda zvolá primátor mesta mimoriadne 
zasadnutie mestského 
zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo v lehote 3 dní odo dňa doručenia 
zápisnice o výsledku hlasovania v miestnom referende na mestský úrad. Ak primátor mesta 
nezvolá zasadnutie 
podľa prvej vety tohto odseku, zasadnutie sa uskutoční tretí deň po dni 
ukončenia miestneho referenda v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. 
č. 24 so začiatkom o 14.00 hodine. 
Článok 15 
Opatrenia na zabezpečenie miestneho referenda 
1. Organizačno-technické zabezpečenie miestneho referenda -najmä miestnosť na hlasovanie a 
potrebné prostriedky 
pre činnosť komisie zabezpečuje mestský úrad; verejný poriadok 
zabezpečuje Mestská polícia v Prešove. 
2. Výdavky spojené s miestnym referendum sa hradia z rozpočtu mesta. 
3. O nárokoch členov komisií platia obdobné ustanovenia osobitných právnych predpisov 
týkajúce sa nárokov 
členov volebných komisií. 
TRETIA ČASŤ 
ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV MESTA 
Článok 16 
Zvolanie zhromaždenia obyvateľov mesta 
1. Mestské zastupiteľstvo môže zvolať na prerokovanie dôležitých otázok života obyvateľov 
mesta zhromaždenie obyvateľov mesta (ďalej len "zhromaždenie") na ktoromkoľvek svojom 
zasadnutí. 
14 
§ l la ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
15 
§ l la ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
9 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PREŠOV 
Č. 3/2019 O PODROBNOSTIACH ORGANIZÁCIE Strana 
MIESTNEHO REFERENDA A ZHROMAŽDENIACH 
9/11 
OBYVATEĽOV MESTA PREŠOV 
Mesto Prešov 
2. V prípade, ak o zvolanie zhromaždenia požiadajú poslanci mestského zastupiteľstva, alebo ak 
je predložená petícia 
obyvateľov mesta, resp. mestskej časti, rozhodne mestské zastupiteľstvo 
o zvolaní zhromaždenia na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
3. Mestské zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie tak, aby sa uskutočnilo nie skôr ako 7 pracovných 
dní odo 
dňa nadobudnutia účinnosti uznesenia o jeho zvolaní, najneskôr však do 30 dní odo 
dňa prijatia uznesenia o jeho zvolaní, ak žiadosť poslancov mestského zastupiteľstva alebo 
petícia 
obyvateľov mesta, resp. mestskej časti neobsahuje iný termín, ktorý nesmie byť skôr 
ako 7 pracovných dní odo 
dňa nadobudnutia účinnosti uznesenia o zvolaní zhromaždenia. 
4. Súčasťou uznesenia mestského zastupiteľstva o zvolaní zhromaždenia je: 
a) dátum a čas konania zhromaždenia, 
b) miesto konania zhromaždenia, 
c) predmet zhromaždenia, 
d) meno a priezvisko poslanca mestského 
zastupiteľstva alebo zamestnanca mesta alebo inej 
osoby, ktorá je poverená moderovaním zhromaždenia. 
S. Zvolanie zhromaždenia sa oznamuje uverejnením uznesenia mestského zastupiteľstva na 
úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta, a to bezodkladne, najneskôr do 48 hodín 
odo 
dňa nadobudnutia jeho účinnosti. Týmto zároveň nie je dotknutá možnosť mesta oznámiť 
zvolanie zhromaždenia aj ďalšími spôsobmi v meste obvyklými. 
6. Primátor mesta môže zvolať na prerokovanie dôležitých otázok života obyvateľov mesta 
zhromaždenie vydaním písomného oznámenia o zvolaní zhromaždenia 
(ďalej len ,.oznámenie 
o zvolaní zhromaždenia"). 
7. Primátor mesta zvolá zhromaždenie tak, aby sa uskutočnilo najneskôr do 30 dní odo dňa 
vydania oznámenia o zvolaní zhromaždenia. 
8. Súčasťou oznámenia o zvolaní zhromaždenia je: 
a) dátum a čas konania zhromaždenia, 
b) miesto konania zhromaždenia, 
c) predmet zhromaždenia, 
d) meno a priezvisko zamestnanca mesta alebo inej osoby, ktorá je poverená moderovaním 
zhromaždenia. 
9. Zvolanie zhromaždenia sa oznamuje uverejnením oznámenia o zvolaní zhromaždenia na 
úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta, a to bezodkladne, najneskôr do 48 hodín 
odo 
dňa jeho vydania. Týmto zároveň nie je dotknutá možnosť mesta oznámiť zvolanie 
zhromaždenia 
aj ďalšími spôsobmi v meste obvyklými. 
Článok 17 
Organizovanie zhromažďovania 
1. Všetky organizačné záležitosti súvisiace s konaním zhromaždenia, vrátane jeho primeranej 
propagácie v rámci mesta, 
zabezpečuje mestský úrad. 
2. Miesto konania zhromaždenia sa určuje pri jeho zvolaní podľa článku 16 tohto nariadenia. 
Zhromaždenie sa prednostne 
uskutočňuje v priestoroch mestského úradu. Ak sa 
zhromaždenie 
uskutočňuje v niektorej mestskej časti, koná sa spravidla v priestoroch mesta, 
resp. v priestoroch organizácií v 
zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti mesta. Ak 
predmet zhromaždenia súvisí s konkrétnou lokalitou v rámci mesta, zhromaždenie sa 
uskutočňuje v zariadení čo najbližšie situovanom k danej lokalite. 
8 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PREŠOV 
Č. 3/2019 O PODROBNOSTIACH ORGANIZÁCIE 
Strana 
MIESTNEHO REFERENDA A ZHROMAŽDENIACH 
10/11 
OBYVATEĽOV MESTA PREŠOV 
Mesto Prešov 
3. Toto nariadenie nevylučuje, aby sa zhromaždenie alebo jeho časť konala na verejnom 
priestranstve. 
Povinnosti vyplývajúce pri tom z osobitných všeobecne záväzných právnych 
predpisov týmto zostávajú nedotknuté. 
Článok 18 
Uskutočňovanie zhromaždenia 
1. Priebeh zhromaždenia vedie moderátor. Moderátor vedie zhromaždenie nestranne. 
2. Zhromaždenie sa spravidla začne predstavením jeho predmetu a pokračuje verejnou 
diskusiou 
účastníkov zhromaždenia (ďalej len "účastníci"). Každý účastník má právo vyjadriť 
svoje stanovisko. Účastníci môžu na jeho začiatku prijať rokovací poriadok zhromaždenia, 
ktorým 
sa bude riadiť zhromaždenie, a to nadpolovičnou väčšinou prítomných účastníkov. 
Zhromaždenie sa spravidla končí prijatím záverečného vyhlásenia účastníkov. 
3. Po ukončení verejnej diskusie dá moderátor hlasovať o záverečnom vyhlásení účastníkov. Ak 
si to povaha zhromaždenia vyžaduje, zabezpečí mestský úrad na túto časť konania 
skrutátorov. 
Prítomní účastníci zároveň môžu o jednotlivých bodoch hlasovať osobitne. Na 
prijatie záverečného vyhlásenia účastníkov, alebo každej jeho časti, sa vyžaduje súhlas 
nadpolovičnej väčšiny prítomných účastníkov. 
Článok 19 
Zápisnica a záznam zo zhromaždenia 
1. Z rokovania zhromaždenia vyhotovuje poverený zástupca mestského úradu zap1snicu. V 
zápisnici 
sa uvedie stručný obsah vystúpení jednotlivých účastníkov a tiež úplné znenie 
záverečného vyhlásenia účastníkov, ak bolo prijaté. Prílohou zápisnice je prezentačná listina 
prítomných 
účastníkov zhromaždenia. Prezenčná listina musí obsahovať meno, priezvisko, 
adresu trvalého pobytu a podpis 
účastníka. Prezenčná listina musí byť prístupná po celý čas 
konania zhromaždenia. 
2. Obsah zápisnice overuje zástupca poslancov mestského zastupiteľstva, ak je zhromaždenie 
zvolané na základe žiadosti poslancov mestského 
zastupiteľstva alebo osoba poverená pre 
styk s orgánmi samosprávy, ak je zhromaždenie zvolané na základe petície 
obyvateľov mesta, 
resp. mestskej 
časti. Druhým overovateľom je zástupca mestského úradu určený prednostom 
mestského úradu. Overovatelia overia zápisnicu bezodkladne, najneskôr do 
10 kalendárnych 
dní odo 
dňa konania zhromaždenia. 
3. Okrem povinností vyplývajúcich z odseku 1 a 2 tohto článku mestský úrad môže vyhotoviť zo 
zhromaždenia audio záznam, ktorý uloží a archivuje na mestskom úrade. Na možnosti 
prístupu verejnosti k audio záznamu a tvorby kópií z neho sa 
vzťahuje osobitný právny 
predpis. 
4. Týmto zároveň nie je dotknutá možnosť účastníkov vyhotovovať si z verejného zhromaždenia 
vlastnú zápisnicu alebo záznam. 
5. Zápisnica tvorí súčasť materiálu predloženého na najbližšie zasadnutie mestského 
zastupiteľstva a je podkladom pre rozhodnutie mestského zastupiteľstva. 
6. Za spracovanie materiálu o zhromaždení a jeho zaradenie do navrhovaného programu 
rokovania mestského 
zastupiteľstva zodpovedá Mestský úrad v Prešove. 
8 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PREŠOV 
Č. 3/2 O 19 O PODROBNOSTIACH ORGANIZÁCIE 
Strana 
MIESTNEHO REFERENDA A ZHROMAŽDENIACH 
11/11 
OBYVATEtOV MESTA PREŠOV 
Mesto Prešov 
Článok20 
Opatrenia na zabezpečenie zhromaždenia 
1. Za organizačno-technickú prípravu zhromaždenia, za zabezpečenie ochrany zdravia a 
požiarnej ochrany 
počas konania zhromaždenia zodpovedá Mestský úrad v Prešove; verejný 
poriadok 
zabezpečuje Mestská polícia v Prešove. 
2. Ak sa v tomto nariadení hovorí o meste, myslí sa tým aj jeho mestská časť. V rámci mestských 
častí sa toto nariadenie uplatňuje primerane. 
Článol< 21 
Záverečné ustanovenia 
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho mestské zastupiteľstvo 
dňa 3.4.2019 uznesením č. 65/2019. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa .......................... . 
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta sa zrušuje Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta 
Prešov č. 5/2012 o spôsobe vykonania miestneho referenda 
a o podmienkach organizovania a 
uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mesta Prešov. 
-·--·~---· 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)