Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2019

10.04.2019 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ., 
' 
Vydanie: l 
9 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2019 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 
Strana l z 6 
Mesto Prešov 
a školských zariadení na území mesta Prešov 
Mesto Prešov podľa § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v spojení§ 6 ods. 
12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
vydáva 
V še obecne z á väz né nariaden ie mest aP re š o v 
č. 2/2019 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 
na území mesta Prešov 
Článok l 
Úvodné ustanovenia 
l) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku a spôsob použitia dotácie na mzdy 
a prevádzku materskej školy, materskej 
školy, ktorá je súčasťou základnej školy, špeciálnej 
materskej školy, školského klubu detí, základnej umeleckej školy, centra 
voľného času, jazykovej 
školy, zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy, školského internátu, zriadených 
na území mesta Prešov, ktorých 
zriaďovateľom je mesto Prešov, cirkev alebo náboženská 
spoločnosť, súkromná fyzická osoba alebo právnická osoba a ktoré je na základe rozhodnutia 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaradené do siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky. Článok2 
Vymedzenie 
pojmov 
Na 
účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie: 
l) Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕľía výdavky na tarifný 
plat a príplatky vyplácané pedagogickému, odbornému a nepedagogickému zamestnancovi školy 
a 
školského zariadenia za podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom; výdavky na 
poistné a príspevok do poisťovní hradené zamestnávateľom za pedagogických, odborných 
a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia. 
2) Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky škôl a školských 
zariadení a 
zahŕňa výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií Slovenskej 
republiky v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 -tovary a služby. Ďalej zahŕňa výdavky na 
odstupné a odchodné vyplácané 
podľa osobitných predpisov, maximálne vo výške dohodnutej v 
kolektívnej zmluve vyššieho 
stupňa; výdavky na nemocenské dávky a úrazové dávky hradené 
zamestnávateľom podľa osobitných predpisov v položkách 640. 
3) Výkonový ukazovateľ je počet detí, žiakov, poslucháčov v školách a v školských zariadeniach. 
4) Počtom detí/žiakov centra voľného času rozhodným pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku 
v aktuálnom kalendárnom roku, 
je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 
F-MsÚ/SP-01/12/1 
Vydanie: 1 
9 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2019 
. 
. 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 
Strana 2 z 6 
Mesto Prešov 
a školských zariadení na území mesta Prešov 
Do počtu detí/žiakov v centre voľného času na území mesta Prešov u súkromných a cirkevných 
zriaďovateľov sa započítavajú deti, ktoré fyzicky navštevujú centrum voľného času na území mesta 
Prešov vo veku od 5 rokov veku do 
dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom v meste Prešov 
podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka. 
5) Žiadatel'om a prijímatel'om dotácie pre školy a školské zariadenia určené v článku l tohto 
všeobecne záväzného nariadenia môže 
byť: 
a/ škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov, 
b/ škola a školské zariadenie bez právnej subjektivity v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, 
c/ 
zriaďovateľ cirkevnej školy a školského zariadenia zriadenej na území mesta Prešov 
dl zriaďovateľ súkromnej školy a školského zariadenia zriadenej na území mesta Prešov 
6) Lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude mesto Prešov financovať základné umelecké 
školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia 
je do 20. septembra príslušného roka. 
7) Zriaďovatelia súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení predložia mestu Prešov do 30. 
novembra príslušného roka žiadosť o dotáciu podľa tohto VZN na nasledujúci kalendárny rok. 
Zriaďovatelia súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení, ktorí v danom termíne 
nepredložia 
žiadosť, budú mať priznanú dotáciu na dieťa/žiaka iba do výšky štátom garantovaného 
minima. 
Článok3 
Výška poskytovanej dotácie 
Mesto Prešov urcuJe nasledovnú ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jedno dieťa, na 
• d 'h v• k • d 'l l h' v (ť • d 'k ' k t l') 
Je ne o zra a, na Je ne 10 pos uc aca .J. naJe en vyJ onovy u azova e 
Výška dotácie na Výška dotácie Výška dotácie 
dieťa/žiaka na dieťa/žiaka na dieťa/žiaka 
v školách v cirkevných v súkromných 
Kategória školy, školského zariadenia 
a školských školách školách 
zariadeniach 
a školských a školských 
v 
zriaďovateľskej zariadeniach zariadeniach 
pôsobnosti mesta zriadených na zriadených na 
Prešov 
území mesta území mesta 
v€ Prešov Prešov 
v 
€ 
v€ 
Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej l 378,60 l 378,60 1378,60 
forme vzdelávania 
Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme 
450,10 450,10 450,10 
vzdelávania 
Žiak základnej umeleckej školy s jednoodborovým 
605,00 o o 
výtvarným zameraním v skupinovej forme 
vzdelávania 
Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej 
o o o 
forme vzdelávania nad 25 rokov veku 
Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme 
o o o 
vzdelávania nad 25 rokov veku 
Diet'a materskej školy 
2 560,10 2 560,10 2 560,10 
F -MsÚ/SP-O 1112/1 
Vydanie: 1 
~ 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2019 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 
Strana 3 z 6 
Mesto Prešov 
a školských zariadení na území mesta Prešov 
Dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi 
o 5 628,30 5 628,30 
výchovno-vzdelávacími potrebami 
Dieťa materskej školy pri zdravotníckom zariadení 
o 3 375,30 3 375,30 
Na činnosť školského klubu detí podľa počtu 
500,00 500,00 500,00 
prijatých detí do školského klubu detí 
Dieťa v školskom klube detí pri základnej škole pre 
o l 089,40 l 089,40 
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami 
vrátane internátny_ch škôl 
Dieťa v školskom klube detí pri zdravotníckom o 652,00 652,00 
zariadení 
Potenciálny 
stravník -žiak základnej školy, 
168,80 168,80 168,80 
základnej školy pre žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími 
potrebami, gymnázia, 
konzervatória 
Potenciálny 
stravník -žiak základnej školy 
o 297,00 297,00 
internátnej, základnej školy internátnej pre žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
internátneho gymnázia, 
internátneho konzervatória 
Poslucháč jazykovej školy 
o 41,30 41,30 
Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času 450,00 o o 
pri počte aktívnych záujmových útvarov 50 a viac-
so všestranl!ým zameraním 
Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času 95,00 95,00 95,00 
Na záujmové vzdelávanie zárobkovo činnej osoby 
o o o 
v centre voľného času 
Na záujmové vzdelávanie osoby bez príjmu o o o 
Dieťa v centre špeciálno-pedagogického 
o 70,00 70,00 
poradenstva 
Na správu školských objektov podľa počtu detí 260,00 o o 
materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce 
Dieťa zo školského internátu základnej školy, 
o 1183,00 1183,00 
strednej školy, gymnázia vo veku do 15 rokov 
Článok4 
Dotácia pre školu a školské zariadenie 
l) Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin počtu výkonových 
ukazovateľov (počet detí, žiakov v školách a školských zariadeniach) a ročnej výšky dotácie na 
dieťa/žiaka určenej podľa jednotlivých kategórií škôl a školských zariadení uvedených v článku 3 
tohto všeobecne záväzného nariadenia. 
Ročná dotácia sa zaokrúhľuje na celé eurá podľa 
matematických pravidiel zaokrúhľovania. 
2) Mesto Prešov poskytne dotáciu prijímatel'ovi mesačne. Školám a školským zariadeniam 
v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov najneskôr k 15. dňu v mesiaci. Školám a školským 
zariadeniam na území mesta 
Prešov v zriaďovatel'skej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo 
náboženskej 
spoločnosti, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, najneskôr k 25. dňu v mesiaci 
vo výške jednej dvanástiny 
ročnej výšky dotácie. 
F -MsÚ/SP-O 111211 
Vydanie: 1 
~ 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2019 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 
Strana 4 z 6 
Mesto Prešov 
a školských zariadení na území mesta Prešov 
3) Mesto Prešov poskytne každoročne dotáciu na mzdy a prevádzku: 
a) materskej školy, materskej školy, ktorá 
je súčasťou základnej školy, školského klubu detí, 
základnej umeleckej školy, centra 
voľného času, zariadenia školského stravovania pre 
žiakov základnej školy, zriadených na území mesta 
Prešov, ktorých zriaďovateľom je mesto 
Prešov na účet školy a školského zariadenia s právnou subjektivitou. Dotácie na mzdy 
a 
prevádzku za školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity 
zriaďovateľ čerpá 
priamo zo svojich účtov. 
b) materskej školy, materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy, špeciálnej materskej 
školy, školského klubu detí, základnej umeleckej školy, centra 
voľného času, jazykovej 
školy, školského internátu základnej školy, strednej školy, gymnázia vo veku do 
15 rokov, 
zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy, zriadených na území mesta 
Prešov, ktorých zriaďovateľom je cirkev alebo náboženská spoločnosť, súkromná fyzická 
osoba alebo právnická osoba na 
účet ich zriaďovateľa. Zriaďovateľ cirkevnej 
alebo súkromnej školy a školského zariadenia s právnou subjektivitou, prevedie pridelenú 
dotáciu v plnej výške na 
účet školy alebo školského zariadenia v lehote do 5 pracovných dní 
odo 
dňa prijatia dotácie na svoj účet. Dotácie na mzdy a prevádzku za školy a školské 
zariadenia bez právnej subjektivity 
zriaďovateľ čerpá priamo zo svojich účtov. 
4) Podmienkou na pridelenie dotácie školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti 
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti, inej právnickej alebo fyzickej osoby je 
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo strany zriaďovateľa školy a školského zariadenia 
o poskytnutie dotácie 
podľa Prílohy č. 2. Prílohou žiadosti o dotáciu pre centrum voľného času je 
menný zoznam detí/žiakov v abecednom poradí od 5 rokov veku do 15 rokov veku s trvalým 
pobytom v meste 
Prešov, ktoré k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka boli prihlásené do 
centra voľného času. V mennom zozname detí/žiakov centra voľného času sa uvádza meno 
a priezvisko 
dieťaťa, jeho dátum narodenia a adresa trvalého bydliska. Ďalšiu prílohu tvorí jedno 
súhrnné rozhodnutie 
riaditeľa centra voľného času o prijatí detí/žiakov do centra voľného času. 
Článok S 
Použitie dotácie 
l) Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na týmto všeobecne 
záväzným nariadením 
určený účel (mzdy a prevádzku). Prijímateľ je povinný dotáciu použiť 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, hospodárne, efektívne, účinne a účelne. 
Článok 6 
Zúčtovanie dotácie 
l) Prijímateľ dotácie, ktorého zriaďovateľom je mesto Prešov a ktorému bola dotácia poskytnutá podľa 
článku 4 tohto všeobecne záväzného nariadenia, je povinný zúčtovať dotáciu s mestom Prešov 
štvrťročne, do 25 dní po ukončení príslušného štvrťroka, prostredníctvom výkazu o plnení rozpočtu 
subjektu verejnej správy FIN 1-12. 
2) 
Prijímateľ dotácie, ktorého zriaďovateľom je cirkev, náboženská spoločnosť, súkromná fyzická 
osoba alebo právnická osoba a ktorému bola dotácia poskytnutá 
podľa článku 4 tohto všeobecne 
F-MsÚ/SP-0111211 
Vydanie: 1 
~ 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2019 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 
Strana S z 6 Mesto Prešov 
a školských zariadení na území mesta Prešov 
záväzného nariadenia, je povinný zúčtovať dotáciu s mestom Prešov štvrťročne v lehotách do 15 dní po 
ukončení štvrťroka-podl'a Prílohy č. l. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. aktuálneho 
kalendárneho roka, 
je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta Prešov do 
l 
O .l. nasledujúceho kalendárneho roka. 
Článok 7 
Osobitné ustanovenia 
l) Mesto Prešov u škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, si vyhradzuje právo 
modifikovať rozpočty v rámci jednotlivých kategórií škôl a školských zariadení na základe princípu 
solidarity, z dôvodu rozdielnej personálnej a prevádzkovej 
náročnosti. "Dohodovacie konanie" bude 
podmienené prerokovaním v Komisii Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov školstva a telesnej 
kultúry a to 
počas rozpočtového roka a tiež pri jeho úprave v súvislosti s novým školským rokom. 
2) Mesto Prešov pre školy a školské zariadenia, ktorých 
je zriaďovateľom, je oprávnené vytvoriť 
rezervu do výšky 5 % z bežných výdavkov, ktoré budú v priebehu roka použité na odstránenie 
neočakávaných a nepredvídaných situácií v oblasti bežných výdavkov. 
Článok 8 
Opatrenia na zabezpečenie efektívnosti poskytnutých zdrojov 
1) Mesto Prešov môže upraviť prijímateľ ovi dotácie objem finančných prostriedkov pridelených na 
mzdy a prevádzku pri zistení zmeny počtu detí z pôvodného počtu vykázaného k 15. septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roku. Každý 
prijímateľ dotácie je povinný ku koncu kalendárneho 
mesiaca v danom roku 
nahlásiť zmenu počtu žiakov poskytovateľ ovi dotácie oproti počtu žiakov 
vykazovanému k 15.9. 
2) Mesto Prešov 
je oprávnené pozastaviť poskytovanie dotácie prijímateľovi, najmä ak: 
a) voči prijímateľovi, alebo voči osobám konajúcim v mene prijímateľa bolo začaté súdne 
konanie alebo trestné konanie za 
činnosť, ktorá súvisí s poskytnutím dotácie, až do doby 
právoplatného 
skončenia tohto konania, 
b) došlo k podozreniu o porušení 
finančnej disciplíny prijímateľom súvisiacej s poskytnutím 
dotácie, až do doby právoplatného 
skončenia kontroly zameranej na dodržiavanie finančnej 
disciplíny, 
c) došlo k podozreniu, že 
prijímateľ poskytol nepravdivé informácie (napríklad navýšenie 
počtu žiakov za účelom získania dotácie oproti skutočnému stavu), až do doby, kým 
prijímateľ hodnoverným spôsobom nepreukáže opak, 
d) došlo 
prijímateľom dotácie v súvislosti s poskytnutím dotácie ku spáchaniu trestného činu, 
e) došlo k vyhláseniu konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok prijímateľa dotácie, resp. 
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstupu 
prijímateľa do likvidácie. 
4) Ak 
prijímateľ dotácie skončí poskytovanie činnosti, na ktorú mu bola poskytnutá dotácia 
v priebehu 
rozpočtového roka, je povinný poskytnutú dotáciu ku dňu skončenia činnosti zúčtovať 
a najneskôr do 30 dní od skončenia činnosti odviesť nevyčerpané prostriedky na účet mesta Prešov 
spolu so zaslaním písomného avíza Mestu Prešov o vykonanej úhrade. 
F-MsÚ/SP-0111211 
Vydanie: l 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2019 
~ 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 
Strana 6 z 6 
Mesto Prešov 
a školských zariadení na území mesta Prešov 
Článok9 
Zrušovacie ustanovenia a účinnosť 
l) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 7/2017 o určení výšky dotácie na mzdy 
a 
prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov. 
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda 
účinnosť dňa .................. . 
1 O. 04. 2019 
F-MsÚ/SP-01112/1 
l--
/) 
!. . 
f 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Príloha 
č. 
l k 
VZN 
mesta 
Prešov 
č. 
2/2019 
Zriaďovateľ: IČO 
zriad'ovatel'a: 
Názov školy, školského zariadenia: 
Štvrt'ročné 
vyúčtovanie 
dotácie poskytnutej z 
rozpočtu 
mesta Prešov 
zriad'ovateľovi 
cirkevnej alebo 
súkromnej 
základnej 
umeleckej školy, cirkevnej alebo súkromnej 
materskej 
školy, cirkevnej alebo 
súkromnej 
jazykovej školy, cirkevného alebo 
súkromného 
školského 
zariadenia 
za 
obdobie . 
štvrťrok 
201. 
V€ 
Účel 
Suma poskytnutých 
finančných 
prostriedkov za Suma 
skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov 
.štvrťrok 
20 
l. 
za . 
štvrťrok 
201 
l 
2 3 
Dotácia na bežné výdavky 
-
--
----------
--
--
---
--
--
--
--
Rozpis sumy 
skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov za . 
štvrťrok 
201. 
v 
členení: 
V€ 
Položka 610 
Mzdy, platy, služobné príjmy a 
OOV 
Položka 620 
Poistné a príspevok do 
poisťovní 
Položka 630 
Tovary a služby 
Položka640 
Bežné transfery-
len nemocenské dávky platené 
zamestnávateľom, 
odstupné v zmysle príslušných 
zákonov, odchodné pri prvom 
skončení 
pracovného 
pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok 
Bežné výdavky celkom 
Vypracoval: Dňa: Číslo 
telefónu: 
e-mailová adresa: 
pečiatka 
a podpis 
zriaďovateľa 
Strana 
111 
l l l 
~ 
Vydanie: 1 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
Strana 
č.2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských 
Mesto Prešov 
zariadení zriadených na území mesta Prešov 
1/2 
Príloha č. 2 
Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok ................................... . 
Identifikačné údaje žiadateľa o dotáciu 
Zriaďovatel': 
Adresa/Sídlo: 
IČO zriaovatel'a, resp. rodné číslo 
štatutárneho zástupcu :* 
štatutárny zástupca: 
Číslo účtu: 
Číslo tel./e-mail: 
Názov cirkevnej, súkromnej školy, 
školského 
zariadenia: 
Elokované pracovisko/pracoviská: 
Adresa/Sídlo: 
Adresa elokovaného 
pracoviska/pracovísk: 
Meno a priezvisko vedúceho 
zamestnanca 
elok. Pracoviska 
Číslo tel. /e-mail: vedúceho 
l 
zamestnanca elok. pracoviska 
Údaje o počtoch detí, žiakov na pridelenie dotácie k 15.9.20 ..... 
MŠ, ZUŠ a školské zariadenie Počet detí, žiakov 
MŠ 
MŠ so špeciálnymi výchovno 
vzdelávacími potrebami 
Dieťa materskej školy pri 
zdravotníckom zariadení 
Žiak v individuálnej 
forme 
ZUŠ vyučovania do 15 rokov veku 
Žiak v skupinovej forme 
vyučovaniam do 15 rokov veku 
Žiak centra 
vol'ného času Do 15 rokov veku s trvalým 
pobytom v meste Prešov 
Na činnosť školského klubu detí 
~ 
Vydanie: 1 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
Strana 
č.2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských 
Mesto Prešov 
zariadení zriadených na území mesta Prešov 
1/2 
podl'a počtu prijatých detí do 
školského klubu detí 
Dieťa v školskom klube detí pri 
základnej škole pre žiakov 
so 
špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami 
Dieťa v školskom klube detí pri 
zdravotníckom zariadení 
Potenciálny stravník do 15 
rokov veku 
Dieťa v centre špeciálno-
pedagogického poradenstva 
do 
15 rokov veku 
Dieťa zo školského internátu 
základnej školy, strednej školy, 
gymnázia do 15 rokov veku 
• Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov 
V Prešove, dňa 
Vypracoval: 
Pečiatka a podpis zriaďovatel'a 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)