Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 4/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov.

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 4/2019

10.04.2019 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                IOOOI Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 4/2019 Vydanie: 
ľ ~ 
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
~ v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
Strana 
Mesto Prešov pôsobnosti mesta Prešov 
114 
Mesto Prešov podl'a § 6 ods. 1, 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a 
v 
súlade s § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v 
školstve a školskej samospráve a 
o zmene a 
doplnení 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a 
podl'a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, 
§ 140 ods. 10, § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a 
o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva 
toto všeobecne záväzné nariadenie 
o 
výške príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov 
Článok 1 
Úvodné 
ustanovenie 
10 n.t.. {]'] 
Vyvesené dňa _________ _ 
Zvesené dňa---------
Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov sa určuje výška príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovatel'om 
je mesto Prešov. 
Článok 2 
Príspevok na 
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú 
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa: 
a) sumou 60,00 eur za dieťa do 3 rokov veku, 
b) sumou 20,00 eur za dieťa nad 3 roky veku s trvalým bydliskom v meste Prešov, 
c) sumou 40,00 eur za dieťa nad 3 roky veku mimo trvalého bydliska mesta 
Prešov. 
2. Príspevok podl'a písm. b) a c) predchádzajúceho odseku je od prvého dňa 
v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky veku. 
3. Pomernú časť príspevku vo výške 2,00 eur/deň uhrádza zákonný zástupca za 
dieťa, ktoré dochádzalo do materských škôl v čase letných prázdnin. 
4. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby 
alebo z rodinných dôvodov 
preukázatel'ným spôsobom, 
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy, v ktorej bola prerušená prevádzka 
materskej 
školy zapríčinená zriaďovatel'om alebo inými závažnými dôvodmi; 
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú 
časť určeného 
príspevku. 
9 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 4/2019 Vydanie: 
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
Strana 
Mesto Prešov pôsobnosti mesta Prešov 
2/4 
Článok 3 
Príspevok na 
čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej 
umeleckej 
škole 
1. Na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole prispieva 
v 
individuálnej a skupinovej forme vyučovania: 
a) zákonný zástupca neplnoletého žiaka v individuálnej forme vyučovania mesačne 
sumou 10,00 eur, 
b) zákonný zástupca neplnoletého žiaka v skupinovej forme vyučovania mesačne 
sumou 10,00 eur, 
a) zákonný zástupca neplnoletého žiaka v prípravnom štúdiu v skupinovej 
a 
individuálnej forme mesačne sumou 8,00 eur, 
b) zákonný zástupca neplnoletého žiaka vo vedl'ajšom nástroji mesačne sumou 8,00 
eur., 
c) plnoletý žiak-študent od 18 do 25 rokov mesačne sumou 10,00 eur, 
d) 
plnoletý žiak od 18 do 25 rokov-nezamestnaný mesačne sumou 10,00 eur, 
e) plnoletý žiak od 18 do 25 rokov-zamestnaný mesačne sumou 15,00 eur, 
f) plnoletý žiak nad 25 rokov -individuálna forma vzdelávania mesačne sumou 
50,00 eur, 
g) plnoletý žiak nad 25 rokov -skupinová forma vzdelávania mesačne sumou 
30,00 eur, 
h) zákonný zástupca neplnoletého žiaka a plnoletý žiak do 25 rokov v základnom 
štúdiu -
v 
individuálnej forme vzdelávania druhý hlavný nástroj -mesačne sumou 
25 eur. 
Článok 4 
Príspevok na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 
Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí prispieva zákonný 
zástupca žiaka 
mesačne sumou 12,00 eur. 
Článok 5 
Príspevok na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra vol'ného času 
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra vol'ného času 
s trvalým pobytom v meste Prešov prispieva: 
a) zákonný zástupca neplnoletého žiaka mesačne sumou 5,00 eur, 
b) plnoletý žiak-študent od 18 do 30 rokov mesačne sumou 10,00 eur, 
c) plnoletá osoba od 18 do 30 rokov-nezamestnaná mesačne sumou 10,00 eur, 
d) plnoletá osoba od 18 do 30 rokov -zamestnaná mesačne sumou 20,00 eur. 
2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra vol'ného času 
s trvalým pobytom mimo mesta Prešov prispieva: 
a) zákonný zástupca neplnoletého žiaka mesačne sumou 7,50 eur, 
b) plnoletý žiak-študent od 18 do 30 rokov mesačne sumou 12,50 eur, 
c) plnoletá osoba od 18 do 30 rokov-nezamestnaná mesačne sumou 12,50 eur, 
d) plnoletá osoba od 18 do 30 rokov -zamestnaná mesačne sumou 30,00 eur. 
~ 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 4/2019 
Vydanie: 
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
Strana 
Mesto Prešov 
pôsobnosti mesta Prešov 
3/4 
Článok 6 
Príspevok na 
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 
a výdajnej školskej jedálni 
1. Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom 
a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške 
nákladov na nákup potravín podl'a vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 
odporúčané výživové dávky. 
2. Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov (ďalej len "mestské zastupitel'stvo") pre všetky 
školy a školské zariadenia, všetky vekové kategórie stravníkov v zriaďovatel'skej 
pôsobnosti mesta Prešov určuje výšku príspevku zákonného zástupcu na 
stravovanie v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v 3. finančnom pásme. 
Finančné pásma určuje príslušné ministerstvo podl'a osobitného predpisu
1• 
3. Mestské zastupitel'stvo splnomocňuje primátorku mesta v nadväznosti na plnenie 
odporúčaných výživových dávok podl'a osobitného predpisu
2 
na návrh vecne 
príslušnej komisie mestského zastupitel'stva, zmeniť finančné pásmo a určiť výšku 
príspevku zákonného zástupcu 
na stravovanie v školskej jedálni a výdajnej školskej 
jedálni 
vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti 
mesta Prešov. 
O zmene finančného pásma primátorka mesta informuje mestské 
zas tup ite 
l' s tv o. 
4. Na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni prispieva 
zákonný zástupca 
dieťaťa alebo žiaka sumou 0,20 eura na jedno hlavné jedlo, ktorá 
sa použije na prevádzkové náklady zariadení školského stravovania, predovšetkým 
na obnovu materiálno-technického vybavenia zariadení školského stravovania. 
5. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 
1 
,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno -vzdelávacej činnosti 
v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu 
3 
• Ak dieťa 
neodobralo stravu z dôvodu, že mesto Prešov ako zriaďovatel' nezabezpe
il diétne 
jedlo podl'a osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podl'a posúdenia ošetrujúceho 
lekára -špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú 
dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom 
dieťaťa, mesto Prešov vyplatí 
prostredníctvom zariadení školského stravovania vo svojej zriaďovatel'skej 
pôsobnosti rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do 
starostlivosti rozhodnutím súdu. 
6. Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu (bez priznania dotácie 1,20€) uhrádza 
zákonný zástupca 
dieťaťa alebo žiaka za: 
a) odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo 
výchovno -vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej 
škole 
a zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h 
1 
§ 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
2 
§ 26 ods. 4 písm. i) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane a podpore verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
3 
v zmysle§ 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny 
Slovenskej republiky a 
v znení neskorších predpisov 
~ 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 4/2019 Vydanie: 
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
v 
školách a školských zariadeniach v zriaďovatel'skej 
Strana 
Mesto Prešov pôsobnosti mesta Prešov 
4/4 
predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v 
danom stravovacom dni 
b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo 
výchovno -vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej 
škole a zákonný zástupca neodhlásil 
dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h 
predchádzajúceho pracovného 
dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v 
danom stravovacom dni. 
Ďalšie podmienky na priznanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 
dieťaťa budú určené v zápisnom lístku stravníka. 
Článok 7 
Spoločné ustanovenia 
1. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach podl'a 
tohto všeobecne záväzného nariadenia sa uhrádzajú do 1 O. dňa príslušného 
kalendárneho mesiaca. 
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej 
jedálni podl'a tohto všeobecne záväzného nariadenia 
sa uhrádzajú najneskôr do 25. 
dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. 
3. Vzťahy neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa riadia osobitnými 
predpismi. 
Článok 8 
Zrušovacie ustanovenia a účinnosť 
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta 
Prešov č. 12/2013 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v 
zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta 
Prešov. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 7. 2019. 
l O. 04. Z019 
V Prešove dňa ...................... . 
.....",... ... -~ 
/ ,•' -tS?-~~ 
/ ~ r-~--·-OJ·\ 
1 ~· .... oo! 
j v '• i 
\ * ~;· 
\ / ! 
\ -_~ F 
,.0 2~ ~ ~~ 
~~_9~ 
~...._____.... .. 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)