Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 4/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov.

10.04.2019 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)