Oznámenie o novom prejednaní žiadosti o dodatočné povolenie stavby: "Polyfunkčný objekt - modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 37, Prešov, súp. č. 7745".

Oznámenie o novom prejednaní žiadosti o dodatočné povolenie stavby

12.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná ul. č. 73 
Císla: SU/6375/2019-Sf/87 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
.. ) ... :;.:;; ... c..·.il---------
080 Ol Prešov 
V Prešove 
dňa: 10.04.2019 
Oznámenie o novom prejednaní žiadosti o dodatočné povolenie stavby 
a nariadenie ústneho pojednávania 
( verejná vyhláška ) Dňa 27.02.2018 podala spoločnosť Medical Katajana s.r.o., Dukelská 65, 08701 
Giraltovce na stavebný úrad žiadosť o dodatočné povolenie stavby: "Polyfunkčný objekt -
modernizácia prevádzky ul. 
Pavlovičovo námestie 37, Prešov, súp. č. 7745" na pozemku 
KN-C 5523/2, KN-C 5528/2 katastrálne územie Prešov. Po prejednaní žiadosti Mesto prešov -stavebný úrad vydal rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby pod č. SÚ/12332/2018 -
Sf/2018 zo dňa 05.12.2018. Predmetné rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby bolo 
zrušené a vrátene na nové prejednanie rozhodnutím 
Okresného úradu v Prešove -odborom 
výstavby a bytovej politiky 
č. OU-PO-OVBP-2019/11870/26323/ŠSS-DS zo dňa 04.03.2019. 
Mesto Prešov, 
ako príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia§ 117 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 88a) ods. 9 a § 
80 ods. l oznamuje nové 
prejednanie žiadosti o 
dodatočné povolenie stavby. 
Súčasne stavebný úrad nariaďuje na základe § 80 ods. 1 stavebného zákona o predloženom 
návrhu ústne pojednávanie na 
deň: 
10.05.2019 o 13.00 hod. 
So stretnutím na Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti 
na l.poschodií, miestnosť č. 217. 
Do podkladov rozhodnutia možno 
nahliadnuť v pracovných 
dňoch, pred dňom ústneho 
pojednávania (po predchádzajúcej telefonickej dohode s príslušným referentom 
SÚ) na 
Mestskom úrade v 
Prešove, stavebnom úrade, 
Ul. Jarková 26 (č.dv. 306). 
Mesto Prešov, stavebný úrad v súlade s § 
33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) 
umožňuje účastníkom konania, aby sa 
pred vydaním rozhodnutia 
mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 
Stavebný úrad 
upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky 
a stanoviská môžu 
uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
Ak upovedomený správny orgán alebo 
účastník konania neoznámi v určenej lehote svoje 
stanovisko k navrhovanej stavbe, 
má zato, že z hľadiska ním sledovaných záujmov so stavbou 
súhlasí. Ak sa dá niektorý z 
účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc v zmysle § l 7 ods. 3 správneho poriadku. 
MESTO PREiOV 
STAVEBNÝ ÚRAD ... ~~ 
Hlavná 73, 080 01 Prešov. 
-1!i. 
2 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje nové prejednanie žiadosti o 
dodatočnom povolení 
stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní a podľa§ 61 odst.4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
mesta 
Prešov a zverejnená na internete-elektronickej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia. 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška, ktorou 
sa oznamuje nové prejednanie žiadosti na dodatočné povolenie 
stavby: 
"Polyfunkčný objekt-modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 37, Prešov, 
súp. č. 7745" bola vyvesená na úradnej tabuly Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta 
Prešov ( www. presov.sk) 
Úradný záznam Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje nové prejednanie žiadosti na 
dodatočné povolenie stavby: "Polyfunkčný objekt -modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo 
námestie 37, Prešov, súp. č. 7745" bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov a zverejnená 
na elektronickej úradnej tabuli Mesta 
Prešov (www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
Pečiatka a podpis 
Vybavuje: JUDr. Štefko e-mail: miroslav.stetko@presov.sk 
~ 051/3100533 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)