Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu - pre voličov s trvvalým pobytom "Prešov".

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

15.04.2019 / Voľby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Obec l Municipality 
Prešov 
OZNÁMENIE 
o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu 
NOTICE 
of the da te and place of elections to the European Parliament 
• Deň a čas konania volieb l Date and time of elections 25. 5. 2019 .... ! ~9.~ ........... h -22.00 h 
• Miesto konania volieb l Place of elections 
. ~~W.;t.~.~~ .~~w.I.~,J~*P.~l)~~ .~,J~r.~~~Y ......................................................... . 
• Okrsok č. l District No ..... ~~ ......... . 
Adresa (trvalý pobyt) 
l Address (perrnanent residence) 
Prešov 
Prešov 5. 4. 2019 
Poučenie: 
2) 
podpis l signature 
l. Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana 
Európskej únie. 
2. 
Od členov komisie dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom. 
3. 
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej 
úpravy do obálky 
alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním 
poradového 
čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej 
schránky. 
Nepoužité hlasovacie lístky odloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne 
upravených hlasovacích lístkov, inak 
sa 
dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. 
Instruction: 
l. Before voting, the voter shall prove their identity by submitting the identity card or residence card of European 
Union citizen. 
2. The voter shall receive ballot papers and an empty envelope from the members 
of the commission and confirm 
the receipt by their handwritten signature. 
3. In the special polling booth, the voter shall put one of the ballot papers without any modification into the envelope 
or they shall designate preferential voting in one of the ballot papers by circling the serial number of maximum 
two candidates. Then, the voter shall 
put the ballot paper into the envelope and subsequently in the ballot box. 
The voter shall put the unused ballot papers to the box for unused or incorrectly modified ballot papers, . 
otherwise they commit a minor offence, for which a fine of EUR 33 will be imposed. 
!)Obec, dátum l Municipality, date 
2
lPečiatka obce l Stamp of the municipality 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)