Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu zóny č. 2 Záborské".

Oznámenie mesta Prešov

15.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
V Prešove 9.4.2019 
OHAM/2019/6285 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
Váš list číslo l zo dňa Naše číslo Vybavuje l linka Prešov 
Mesto Prešov, zastúpené Odborom hlavného architekta mesta, 
podl'a 
§ 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, doručil Mestu 
Prešov 
podl'a § 6 ods. 2 tohto zákona oznámenie o strategickom 
dokumente "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu zóny č. 2 Záborské", 
ktorého obstarávatel'om je obec Záborské. 
Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na 
Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie a na 
webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR 
http://www. 
en vi roportal. sk/sk/eia/detai I/zmeny-dopi nky-c-1-uzemneho
planu-zony-c-2-zaborske 
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko podl'a § 6 ods. 6 
predmetného zákona 
doručiť na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, Nám. mieru č. 3, 080 01 Prešov, najneskôr 
do 
15 dní od dňa zverejnenia tohto oznámenia. 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 l 080 
01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
.. ' 
..... ;i .--: .. • 
,· 
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV 
odbor starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
• 
Podľa rozdeľovníka 
• 
Vaše číslo/zo dňa: Naše číslo: Vybavuje: Prešov 
• 
• 
OU-PO-OSZP3-2019/017180-02/ZM Ing. Zuzana Michniewiczová 22. 03. 2019 
Vec 
Oznámenie o strategickom dokumente 
"Zmeny a doplnky č. l Územného plánu zóny č. 2 
Záborské" 
zaslanie oznámenia 
Obstarávateľ, obec Záborské, Záborské 39, 082 53 Petrovany, v zast. Kristínou 
Maliňákovou, starostkou obce, doručil dňa 15.03.2019 Okresnému úradu Prešov, odborn 
starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia 
podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len "zákon") oznámenie o vypracovaní 
strategického dokumentu "Zmeny a doplnky 
č. l Územného plánu zóny č. 2 Záborské", 
ktoré Vám 
podľa § 6 ods. 2 zákona zasielame. 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, vyzýva Obec Záborské ako 
obstarávateľa 
strategického dokumentu v súlade s § 6 ods. l a zároveň ako dotknutú obec podľa § 6 ods. 5 
zákona na zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámení povinne 
na úradnej tabuli, 
nepovinne miestnou 
tlačou, miestnou televíziou alebo podobne, spolu s informáciou, kde 
možno do oznámenia 
nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady 
zhotoviť kópie. 
Oznámenie musí byt' verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od 
dňa jeho 
doručenia. 
Súčasne všetky dotknuté obce žiadame, aby podľa § 6 ods. 5 zákona informovali do 3 
pracovných dní od 
doručenia tohto oznámenia o ňom verejnosť spôsobom v mieste 
obvyklým a 
zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť 
si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť 
verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní odo dňa jeho doručenia. 
r@J 
1
9!<.P.ESN'Í' 
.URAD. 
PREŠOV 
Telefón Fax 
++421-51-7082423 
E-mail Internet 
zuzana.michniewiczova www.minv.sk 
@minv.sk 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)