Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu Važecká 14, 16 Prešov".

Stavebné povolenie

16.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ' J 
Vyvesené dňa ____ ......;; ____ _ 
~vesEmé dHa -----------
Mesto Prešov 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SU/2344/2019-Fa V Prešove dňa: 10.04.2019 
Vec 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -SPRA VBYTKOMFORT, a.s. Prešov, 
Volgogradská 88, 080 Ol Prešov na základe splnomocnenia vlastníkmi bytov 
a nebytových priestorov bytového domu 
na ulici Važecká 14,16 Prešov. 
Stavebné povolenie 
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 
Mesto Prešov stavebný úrad podľa § 117ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel na základe podanej 
žiadosti 
žiadateľa /stavebníka/-SPRA VBYTKOMFORT, a.s. Prešov, Volgogradská 88, 
080 Ol Prešov na základe splnomocnenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov 
bytového domu 
na ulici Važecká 14,16 v Prešove /zo dňa 23.01.2019/ o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu pod 
označením: "Obnova bytového domu Važecká 14, 16 Prešov", 
miesto stavby bytový dom Ul. Važecká 14,16 v Prešove, súpisné číslo 6793 na parcele 
číslo KN C 2600/46 v katastrálnom území Solivar preskúmal podanú žiadosť stavebníka 
v stavebnom konaní 
podľa § 62 ods. l stavebného zákona s dotknutými orgánmi a so 
známymi účastníkmi konania a rozhodol takto : 
Zmena dokončenej stavby pod označením: "Obnova bytového domu Važecká 14, 16 
Prešov" miesto stavby bytový dom na ulici Važecká 14, 16, v Prešove, súpisné číslo 
6793, na parcele číslo KN C 2600/46, katastrálne územie Solivar sa podľa § 66 ods. l 
stavebného zákona 
Obnova zahŕňa: 
zateplenie fasády bytového domu, 
sanáciu lodžií, 
povoľuje. 
zateplenie stropu vstupného podlažia l.NP, 
výmena okien vo vstupnom podlaží l.NP, 
obnovu odkvapového chodníka, 
obnovu stien a stropov v 
spoločných priestoroch schodiska, 
obnovu podláh v spoločných priestoroch schodiska. 
Pre uskutočnenie stavebných prác stavebný úrad určuje tieto podmienky: 
l. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou /júl.20 18/, ktorú 
vypracoval-zodpovedný projektant: Ing. Tomáš Fabišík -
PROPLANING s.r.o. 
Protifašistických bojovníkov 3, 
080 
Ol Prešov overenou v stavebnom konaní, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
2. Stavebník je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny, v znení neskorších predpisov(§ 
35 ods. 1). 
3. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. 
z., bezpečnostné predpisy, slovenské technické normy a návody stavebných výrobkov na 
spôsob ich použitia. 
4. Stavebné práce treba 
ukončiť do 36 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
5. Zhotoviteľ stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
stavebník najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby v zmysle § 62 ods. l písm. d) stavebného zákona. 
6. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie stavebných prác 
v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
7. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
8. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až 
do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa§ 46d ods. 2 stavebného zákona. 
9. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný na použitie v stavbe na 
zamýšľaný účel podľa§ 43f stavebného zákona. 
l 
O. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa § 43g stavebného 
zákona. 
ll. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na 
štítku musí 
byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil. 
12. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo 
zodpovedá stavebník. 
13. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. V opačnom prípade je povinný 
tieto škody 
nahradiť. 
14. Okolie stavby nesmie byť stavebnou činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované 
a zároveň ani neprimerane obmedzované bežné užívanie bytov. 
15. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas realizácie stavebných úprav na stavbe je 
stavebník povinný likvidovať v súlade so zákonom NR SR č.79/2015 Z. z. o odpadoch 
a v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Mesta Prešov o odpadoch 
pričom stavebník 
je povinný dodržať s opatrenia určené vo vyjadrení dotknutého orgánu -Okresného úradu 
Prešov odboru starostlivosti o životné prostredie /o odpadoch/ pod 
č. OU-PO-OSZP3-
2019/004853-02 
zo dňa 08.01.2019. 
16. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a 
to na žiadosť stavebníka. 
17. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
18. So stavebnými prácami sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc 
v zmysle§ 52 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
19. Stavebník je povinný požiadať o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, 
resp. na osobitné užívanie /záberu/ verejného priestranstva na umiestnenie stavebného 
zariadenia 
l lešenia, veľkoobjemového kontajnera, skládky materiálu, eko WC, stavebnej 
techniky/ Mesto 
Prešov-MsÚ Prešov príslušný odbor. 
20. Stavebník pri uskutočňovaní stavebných úprav je povinný postupovať v súlade s 
osobitnými právnymi predpismi a opatreniami 
určenými vo vyjadrení dotknutého 
orgánu -
Okresného úradu Prešov odboru starostlivosti o životné prostredie -orgánu 
ochrany prírody a krajiny pod 
č. OU-PO-OSZP3-2018/049799-02 zo dňa 18.12.2018. 
Stavebník je povinný písomne požiadať stavebný úrad po ukončení stavebných prác na 
stavbe o vydanie 
kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. 
Stavebník 
je povinný ku kolaudácií stavebných prác na stavbe doložiť atesty a certifikáty 
všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe, revízne správy. 
V stavebnom konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania. 
Odôvodnenie 
Žiadatel' /stavebník/ -SRA VBYTKOMFORT, a.s. Prešov Volgogradská 88, 080 Ol 
Prešov /správca/ na základe splnomocnenia /zo dňa 4.10.2018/ vlastníkmi bytov a nebytových 
priestorov bytového domu na ulici Važecká 14,16 v 
Prešove podal 
dňa 23.01.2019 na 
tunajšom stavebnom úrade 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod označením: 
"Obnova bytového domu Važecká 14,16 Prešov", miesto stavby -objekt bytový dom Ul. 
Važecká 14,16 v Prešove, súpisné číslo 6793, na parcele číslo 2600/46, katastrálne územie 
Solivar. 
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie . 
Tunajší stavebný úrad oznámil listom 
zo dňa 15.02.2019 pod. č. SÚ/2344/2019-Fa začatie 
stavebného konania dotknutým orgánom, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných 
predpisov jednotlivo a vzhl'adom na to, že ide o stavbu s 
veľkým počtom účastníkov konania, 
títo boli o 
začatí stavebného konania upovedomení formou verejnej vyhlášky. 
Podaná 
žiadosť poskytovala stavebnému úradu dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej stavby, stavebný úrad v súlade s ustanovením§ 
61 ods. 2 stavebného zákona od 
upustil od miestneho 
zisťovania a ústneho pojednávania. 
V dokladovej časti stavebník doložil: 
-súhlasné stanovisko Mesta Prešov, MsÚ v Prešove 
Odboru hlavného architekta mesta l pod 
č. OHAM/17039/2018 zo dňa 09.01.2019/ v predmetnej veci, 
-súhlasné stanovisko 
OR H 
a 
ZZ v Prešove pod č. ORHZ-P02-20 19/000017-002 zo dňa 
07.01.2019, 
-vyjadrenie orgánu ochrany 
prírody a krajiny 
OÚ Prešov odboru starostlivosti o ŽP odd. 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia /zákon o ochrane prírody/ 
zo dňa 
18.12.2018 pod. č. OU-PO-OSZP3-2018/049799-02 v predmetnej veci-opatrenia sú 
zapracované v bode 
č. 20 podmienkovej časti rozhodnutia, 
-vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny 
OÚ Prešov odboru starostlivosti o ŽP odd. 
ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia /zákon o odpadoch/ 
zo dňa 
08.01.2019, pod č. OU-PO-OSZP3-2019/004853-02 v predmetnej veci-opatrenia sú 
zapracované v bode 
č. 15 podmienkovej časti rozhodnutia. 
Stavebný úrad v 
uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 
ods. l a 2 stavebného zákona a konštatoval, že uskutočnením /ani budúcim užívaním/ stavby 
nie sú ohrozené záujmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva 
a oprávnené záujmy 
účastníkov konania. Stavebníci majú k nehnuteľnosti vlastnícke 
a spoluvlastnícke právo -
LV č. 2600. Dokumentácia stavby spÍňa požiadavky určené 
vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona ako 
aj s ním súvisiacich právnych predpisov. Podmienky rozhodnutia boli 
stanovené najmä za 
účelom zabezpečenia ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe , 
komplexnosti výstavby, dodržania všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, 
predpisov a technických noriem, požiadaviek 
určených dotknutými orgánmi a na vylúčenie 
negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie ako aj na zabezpečenie 
ochrany zdravia a osôb. 
Stavebný úrad takto dospel k záveru, že 
žiadateľ -SPRA VBYTKOMFORT , a.s. Prešov, 
Volgogradská 88, 080 Ol Prešov /správca/ na základe splnomocnenia vlastníkmi bytov 
a nebytových priestorov v bytovom dome na 
Ul. Važecká 14,16 v Prešove /Zápisnica zo 
schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Važecká 14,16 
v Prešove v konanej dňa 4.10.2018-bod č. 7.5./ spÍňa všetky podmienky pre vydanie 
rozhodnutia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 
Žiadosť o stavebné povolenie bola v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. 
o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel spoplatnená 
podľa položky č. 60 písmena 
c) sumou vo výške 
l 00,00 € . Správny poplatok žiadateľ uhradil v pokladni Mestského úradu 
v 
Prešove dňa 05.06.2018-doklad č. 13/77/2019. 
Poučenie 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 zákona 
č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 
15 kalendárnych dní na úradnej tabuli 
a zverejnená elektronickej úradnej tabuli Mesta 
Prešov (www.presov.sk). Posledný deň tejto 
lehoty 
je dňom doručenia rozhodnutia. Do lehoty sa nezapočítava v súlade s §27 ods.2 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti 
určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Podľa § 54zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ proti tomuto 
rozhodnutiu možno 
podať odvolanie v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia 
rozhodnutia na správny orgán, ktorý rozhodnutie 
vydal-Mesto Prešov, Hlavná 73, PSČ 080 
Ol. Včas podané odvolanie má podľa ustanovenia § 55 ods. l správneho poriadku odkladný 
účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby, po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov. ~ _.../-1 
7 ;( ~/J(___/ 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Prílohy 
Overená projektová dokumentácia l l x pre stavebníka, l x pre SÚ/ 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie -zmena dokončenej stavby: "Obnova 
bytového domu Važecká 14,16 Prešov" bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov 
dňa ............................ ~';·f··································· 
M •-. 
Í čiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie -zmena dokončenej stavby: "Obnova 
bytového domu Važecká 14,16 Prešov" bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa ................................................................... . 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)