Oznámenie o začatí stavebného konania: "Obnova bytového domu na Ul. Volgogradská 54-64".

Oznámenie o začatí stavebného konania

16.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Číslo: SÚ/3008/2019-Fa 
Vybavuje: Ing. Franková Mária, č. tel. 051/3100535 
e-mail: maria.farnkova@presov.sk 
Oznámenie 
PSČ 080 01 
V Prešove dňa: 15.04.2019 
o začatí stavebného konania podl'a § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou Stavebník, ktorým je spoločnosť SPRA VBYTKOMFORT, a.s. Volgogradská 88, 080 Ol 
v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Volgogradská č. 54-
64 Prešov l na základe splnomocnenia -bod č. 9.5-zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov bytového domu na ulici Volgogradská 54 -64 v 
Prešove konanej dňa 
27.1.2016/, podal dňa 13. 02. 2019 žiadosť o predÍženie platnosti stavebného povolenia vydaného 
Mestom 
Prešov pod č. SÚ/4109/2017-Fa zo dňa 22. 05. 2017, ktorým bola povolená stavba pod 
značením: "Obnova bytového domu na Ul. Volgogradská 54-64". Dňom podania žiadosti bolo 
začaté konanie o predÍžení platnosti stavebného povolenia. 
Mesto Prešov stavebný úrad podľa §117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa 
ustanovenia § 61 stavebného zákona oznamuje začatie predmetného stavebného konania 
dotknutým orgánom a znán1ym účastníkom konania, a pretože stavebnému úradu sú dobre známe 
pomery staveniska a 
žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie danej veci, podľa § 61 
ods. 2 stavebného zákona upúšt'a sa od miestnej obhliadky a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatnit' najneskôr do 7. pracovných dní od 
doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje 
stanoviská dotknuté orgány. 
Do podkladov rozhodnutia-možno 
nahliadnuť (po predchádzajúcom telefonickom dohovore 
o dni a 
čase stretnutia s vybavujúcim pracovníkom) v pracovných dňoch na Mestskom úrade v 
Prešove, Stavebnom úrade, Jarková 26. Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania a dotknuté 
orgány, 
že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie do stanovenej lehoty, inak sa na ne 
neprihliadne. Ak upovedomený správny orgán neoznámi v 
určenej lehote svoje stanovisko 
k navrhovanému predÍženiu platnosti stavebného povolenia, má sa za to, že z 
hľadiska ním 
sledovaných záujmov s predÍžením súhlasí. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, 
splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písonmým plnomocenstvom alebo 
plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Táto verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie stavebného konania podľa § 69 stavebného 
zákona pre stavbu pod 
označením : "Obnova bytového domu na Ul. Volgogradská 54-64", musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením §26 ods. 2 zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní apodľa§ 
61 odst. 4 stavebného zákona podobu 15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej úradnej 
tabuli Mesta 
Prešov, ktorá sa nachádza na stránke www.presov.sk. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného konania podľa § 69 
stavebného zákona. 
2 
Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
v znení jeho noviel 
deň, l{eď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší 
budúci pracovný 
deň. 
Úradný záznam: 
\
··: . 
\\ . i 
\\t/ 
'•, \ 
Ing. J o~ef Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie stavebného konania podľa§ 69 stavebného zákona 
pre stavbu pod 
označením: "Obnova bytového domu na Ul. Volgogradská 54-64" bola vyvesená 
na 
úradnej tabuli Mesta Prešov 
dňa ................................. . 
\. ~-
;1-·--'>. 
.. ~.,.,.,., .. n,,.,,..,,.,.,,n,--S 
/pečiatka a podpis 
' 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania podľa § 69 stavebného zákona 
pre stavbu pod 
označením: "Obnova bytového domu na Ul. Volgogradská 54-64" bola zvesená z 
(u·adnej tabule Mesta Prešov 
dňa ................................. . 
pečiatka a podpis 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)