OZNÁMENIE MESTA PREŠOV: Zmeny plánu prác na odstránenie enviromentálnej záťaže (EZ).

OZNÁMENIE MESTA PREŠOV

17.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        0(676.éÒ5$'935(â29( 
Odbor dopravy a åLYRWQpKRSURVWUHGLD 
-DUNRYi 
3UHãRY 
 
 
2=1È0(1,(0(67$35(â29 
  
 
ODaä3 104240/2019Bs      MVDr. Tibor Bindas                     17.4.2019                
       051/3100210                    
             tibor.bindas@presov.sk 
  
 
  0HVWVNê~UDGY 3UHãRYH2GERUGRSUDY\ a åLYRWQpKRSURVWUHGLDR]QDPXMHYHUHMQRVWLåH sa 
]DþDORNRQDQLHYRYHFLVFKYiOHQLD=PHQ\SOiQXSUiFQDRGVWUiQHQLHHQYLURPHQWiOQHM]i"D?H(=SRGĐDXVWDQRYHQLD†RGV]iNRQDR HQYLURPHQWiOQ\FK]iĢDåLDFKHYLGRYDQHM
v ,QIRUPDþQRPV\VWpPHHQYLURPHQWiOQ\FK]iĢDåt? þDVĢ%323UHãRY? UXãĖRYpGepo 
(SK/EZ/PO/692) 
  9HUHMQRVĢ P{åH v GDQHM YHFL NRQWDNWRYDĢ Okresnê ~UDG 3UHãRY odboru starostlivosti 
o åLYRWQpSURVWUHGLH1iPHVWLHPLHUX3UHãRY, kontaktnou osobou je Ing. BryndzRYi?W2314 do 15 GQtRGzverejnenia tohto oznamu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                        S pozdravom 
                                         Ing. Stanislav Ondirko 
YHG~FLRGERUX 
                                          GRSUDY\åLYRWQpKRSURVWUHGLDD 
                                          NRPXQiOQ\FKVOXåLHE 
 
 
9\YHVHQpGĖD ......................................................... 
 GiWXPSRGSLVSHþLDWND 
 
=YHVHQpGĖD .......................................................... 
 GiWXPSRGSLVSHþLDWND 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)