Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: hovorca mesta.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

15.03.2018 / Výberové konania

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

         
 
 
MESTO PREŠOV 
 
 
OZNÁMENIE O
 
92ď12035$&291200,(67( 
 
1.
 9RĐQpSUDFRYQpPLHVWR: hovorca mesta 
 
2.
 .YDOLILNDþQpSUHGSRNODG\: vysokoškolské vzdelanie II. VWXSĖD     
3.
 Iné kritériá a požiadavky: 
x
 prax v oblasti médií min. 1 rok 
x
 SUHKĐDGY oblasti mediálnej legislatívy 
x
 YãHREHFQêSUHKĐDGR VSRORþHQVNRPGLDQtQD~]HPt6ORYHQVNDD v meste Prešov 
x
 Y\QLNDM~FD]QDORVĢVORYHQVNpKRMD]\NDYêKRGRXMH]QDORVĢDQJOLFNpKRMD]\ND 
x
 YêERUQpRUJDQL]DþQpD NRPXQLNDþQpVFKRSQRVWLNXOWLYRYDQpY\VWXSRYDQLHDQDO\WLFNp
myslenie 
x
 znalosti MS Office 
    4. Popis pracovnej pozície: 
x
 koordinácia a prezentácia informácií o dianí v meste, QD PHVWVNRP ~UDGH ćDOHM OHQ
"MsÚ" a QDPHVWVNHMSROtFLLćDOHMOHQÄ0V3³ 
x
 monitorovanie, vyhodnocovanie a archivovanie informácií publikovaných v médiách 
a správ uverejnených v miestnej, regionálnej a FHORãWiWQHMWODþL 
x
 ]YHUHMĖRYDQLH ]iNRQQHM LQ]HUFLH D oznamov obsahovo pripravovaných ostatnými 
RUJDQL]DþQêPL~WYDUPL0VÒY
 
printových a elektronických médiách 
x
 organizácia spolupráce primátorky mesta s predsWDYLWHĐPL PLHVWQHM UHJLRQiOQHM
a UHSXEOLNRYHMWODþH]YROiYDQLHD YHGHQLHWODþRYêFKNRQIHUHQFLtPHVWD 
x
 RUJDQL]DþQR-WHFKQLFNp ]DEH]SHþHQLH VWUHWQXWt GLVNXVLt EHVLHG D SRG SUHGVWDYLWHĐRY
mesta s RE\YDWHĐPLPHVWD
 
x
 spravovanie a DNWXDOL]iFLDVSUDYRGDMVNHMþDVWLLQWHUQHWRYHMVWUiQN\PHVWD 
x
 poskytovanie informácií o dianí v PHVWH SUH SRWUHE\ PHVWVNpKR LQIRUPDþQpKR FHQWUD(MIC) 
 5. Zoznam požadovaných dokladov: 
x
 žLDGRVĢR prijatie do zamestnania (s uvedením telefónneho kontaktu, alebo e-mailovej 
adresy 
x
 životopis 
x
 kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
x
 súhlas k SRXåLWLXRVREQêFK~GDMRYSRGĐD]iNRQDþ=]R ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  
 
Uvedené doklady je potrebné ]DVODĢ na adresu: 
Mestský úrad Prešov 
2GGHOHQLHSRGSRUQêFKþLQQRVWt 
Hlavná 73 
080 01 Prešov
,
 
      
aOHERGRUXþLĢRVREQHGRSRGDWHĐQH0HVWVNpKR~UDGXY Prešove, Hlavná 73. 
 
    
6.
 
Po posúdení žiadostí a žLYRWRSLVRYEXG~XFKiG]DþL VSĎĖDM~ci kritéria, pozvaní na pohovor. 
 
    
7.
 
Predpokladaný termín vzniku pracovného pomeru je: 01.05.2018 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)