Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Rastislav llkovič, naposledy sídlo/pobyt: Antona Prídavka 4850 / 24, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.04.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        • 
. 
-
. 
. 
Číslo: l 00736778/2018 
Dátum: 13.04.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Rastislav llkovič 
Naposledy sídlo/pobyt: Antona Prídavka 4850 l 24, 080 O l Prešov 
Písomnosť 
. 100648665/2018 zo dňa 03.04.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že 
pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100648665/2018 zo dňa 03.04.2018 verejnou vyhláškou podl'a § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. /-
~ =coe~· rr 
~~--.q_:z.--:-~ .. -~.~---······················ 
/Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)