Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - Švábska č. 65 a č. 67 v termíne 6. máj 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

17.04.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Vášlistčíslo/zodňa:
Našečíslo:
Vybavuje:
Telefón/E-mail:
Miesto/Dátum:13/235467/2019 
MESTOPREŠOV
Hlavná73Prešov
080011 
13/235467/2019 
LinkaVSD
0850123312
l<ošice/16.04.2019 
Váženýzákazník,
_XK\VON^TgMSMR]O[WeXYMRKjK\YMRTOXKZVcXY_KXdZ[O[^oOXSONS\][SLgMSOOVOU][SXa
_VYUKVS]O&U]Y[c\KXKMRcNbKXKgbOWeIcoRYWO\]K[O\Z(YLMO4
jK\pWO\]KD[OoY_'^V(n_cL\UK_MRYNČ.65aČ.67
_]O[WeXO
0(WcT,*+3YN*14.*RNY+/4**R
>OXcWmg]Y&qOZ[cMO&U]Y[dLObZ[Y\][ONXO\g_S\SK\YZ[K_Y^KZ[K_SNOVXY^
gN[qLY^NS\][eL^jXOT\g\]K_a&YLWONbSKXKXO_aRX^]XhjK\_a^qe_KXSOOVOU][SXa_Y
_KoOTYLMS(HN[qLKTO_oKUUV"gjY_cZ[ObKLObZOjOXSO\ZYV"KRVS_OTKLObZOjXOT
NS\][SL^jXOT\g\]K_a(>Obc[Y_OlgjSXXY^Z[O_OXMSY^Z[ONXOZVcXY_KXhWS
ZY[^MRKWSXKU]Y[d&XK[YbNSOVYNZVcXY_KXOTYN\]c_Ua&Ic\XONYUcqOWO_YZ[ON
^ZYbY[XSp(
Jc[Y_Ol\KXKIc\YL[KMSKWO\Z[Y\LY^Y\ZYV^Z[cM^Z[SSXPY[WY_KXeYLjKXY_Y
ZVcXY_KXOTYN\]c_UOWSO\]XOYL_aUVhW\Zf\YLY[X#XKZ[(_aRVc\OXeW_WSO\]XYW
[YbRVK\O&^WSO\]XOXeWYbXKW^XKSXPY[WKjXOT]KL^VS&b_O[OTXOXeWYbXKW^XK
IKoYW`OLY_YW\eNVOKZYN($(GY]YYbXcWOXSO_bRV"KNYWXKTORYMRK[KU]O[
ZY_Kq^TOWObKYbXcWOXSO_Y_O[OTXYWbc^TWO(
H[YLeWO_oO]UYpreto, abyboladistribúciaelektrinyvtejtooblastiobnovenáČO
naiskěr.Pokiartookolnostiurnožnia.budemesasnažiťskrátiťplánované
prerušeniananevyhnutnéminimum.Aktuálneinformácieoprípadnomskoršom
ukončeníprácnájdetenaportálieVSD(www.vsds.skvčastiPlánovanéodstávky).
Akpreferujteelektronickúformukomunikácie,dávamevámdopozornostiportál
eVSD.PozaregistrovaníbudetemaťviaceréinformácieoVašomodbernom
miestekdispozíciiajzpohodliaVášhodomova.Zároveňsiakoužívatel'portálu
mažetenastaviťel<omunikáciusVSD.Informácieoplánovanomprerušení
distribúcie,čijehozrušeníakoajďalšiecóležitéinformácietýkajúcesaVášho
odbernéhomiestabudedostávaťe-mailom.ČlenQ
Oinnogy
Kontakty
TLinkaVSD:
0850123312
Einfo@vsds.sk
Iwww.vsds.sk
F+42155678-6516
DY[^MRY_cVeXUKIF:4
*2**+,---,
7N[O\KZ[OZe\YWXhUYX]KU]4
Východoslovenské
dístríbučná,a.s.
Mlynská31,042911<ošice
Slovenskárepublika
SpoločnosťjeeecrsenévObchodnom
registr!OkresnéhcsúduKošřceI,
oddielSe,vložka1411/V
IČO,365993611OIČ,2022082997
IČDPH:51<2022082997
Benkovéspojenie:CltibankEurooepic.
pobočkazahraničnejbanky,
č.ů:2008480108/8130
IBAN:SI<0781300000002008480108
BIC:C!TISKBA

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)