Územné rozhodnutie: "Centrum Svetielko na Ul. Mirka Nešpora v meste Prešov".

Územné rozhodnutie

24.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ~ ~. ! i. 
Mesto Prešov 
Vyvesené dňa----------
?·.·c!l~né dňa----------
Hlavná č. 73 PSČ 080 Ol 
Číslo: SU/4765/104696/2019-Cj V Prešove dňa: 15.04.2019 
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 
oznámené 
podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len "stavebný zákon"), v znení jeho noviel 
verejnou vyhláškou 
Navrhovateľ : Viera-Láska-Nádej o.z. 
adresa: 
Pri hati 18, 080 05 Prešov (ďalej v texte len "navrhovate!"') podala dňa 25.02.2019 návrh na vydanie rozhodnutia 
o umiestnení 
stavby: 
"Centrum Svetielko na Ul. Mirka Nešpora v meste Prešov" 
v katastrálnom území : Prešov 
na pozemku parc. č. KN-C 16281/65, 16281/64, 16286 
Pozemok parc. 
č. KN-C 16281/65, katastrálne územie Prešov je vo vlastníctve mesta 
, 
Prešov -LV č. 6492 (navrhovateľ má uzatvorenú nájomnú zmluvu č. 1/2019 o nájme 
pozemku 
dňa 01.02.2018). 
Pozemok parc. 
č. KN-C 16281/64, Í6286, katastrálne územie Prešov je vo vlastníctve 
mesta Prešov
-LV č. 6492 (doložený písomný súhlas vlastníka pozemku dňa 20.03.2019). 
K napojeni u vodovodnej prípojky z navrhovanej stavby na jestvujúci verejný vodovod 
HDPE DN ll O mm bol doložený písomný súhlas jeho vlastníka -Patrik Minár dňa 
11.04.2019. 
Stavebník je povinný po správoplatnení rozhodnutia o umiestnení stavby 
majetkovoprávne vysporiadať všetky nehnuteľnosti, na ktorých sú umiestnené 
jednotlivé stavebné objekty. 
Ku stavebnému konaniu musí stavebník preukázať, že má 
k uvedeným pozemkom iné právo podľa § 139 ods. l stavebného zákona. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad 
podľa § 117 ods. l stavebného zákona, 
posúdil predložený návrh podľa § 37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto 
posúdenia vydáva 
podľa§ 39 a§ 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 
"Centrum Svetielko na Ul. Mirka Nešpora v meste Prešov" 
Stavba: "Centrum Svetielko na Ul. Mirka Nešpora v meste Prešov", umiestnená na 
pozemku parc. č. KN-C 16281/65, 16281/64, 16286, katastrálne územie Prešov, bude 
umiestnená tak, ako 
je zakreslené v situácii osadenia stavby, ktorú v mesiaci 01/2019 
v mierke l :500 vypracoval Ing. Peter Jura -autorizovaný stavebný stavebný inžinier, na 
podklade z kópie katastrálnej mapy. 
2 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
l. Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov, v znení Zmien a doplnkov 2015 
schváleného Mestským zastupiteľstvom v Prešove uznesením č. 724/2017 dňa 28.6.2017, 
jeho záväzná 
časť schválená uznesením č. 725/2017 a vyhlásená VZN mesta Prešov č. 
5/2017, ktoré nadobudlo účinnosť 24.7.2017, platí pre predmetnú lokalitu záväzný 
regulatív RL B.5 -
Plochy určené pre bývanie v rodinných domoch, RL 1.3 -Statická 
doprava bod 4 a RL 2.5 -Zásady integrovaného systému hospodárenia s urbánnymi 
vodam
i. 
2. Predmetom tohto rozhodnutia je výstavba zariadenia pre poskytovanie sociálnych služieb 
pre dennú 
starostlivosť o deti a mládež s ťažkým telesným postihnutím, ich sociálnu 
rehabilitáciu, rozvíjanie schopnosti, 
zručnosti a posilňovanie ich sebastačnosti. 
3. Predmetná stavba nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov 
navrhovanej 
činnosti podľa § 18 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov 
(ďalej v texte len "zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP"), a ani 
predmetom posudzovania vplyvov navrhovanej 
činnosti podl'a § 18 ods. l písm. a) 
zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, pretože jej realizáciou nedôjde k dosiahnutiu 
prahovej hodnoty uvedenej v prílohe 
č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. 
4. Umiestňovaná stavba sa člení na stavebné objekty: 
SO Ol-Centrum Svetielko 
SO 02-Kanalizačná prípojka 
SO 03-Vodovodná prípojka 
SO 04 -Elektrická prípojka 
SO 05-Plynová prípojka 
SO 06-Chodník 
SO 07-Odstavné plochy s napojením na miestnu komunikáciu 
Navrhovaná stavba bude osadená nasledovne: 
• 15,05 m od kotolne s.č. 7683, umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C 16298, k.ú. 
Prešov, 
• 
l 0,80 m od hranice pozemku parc. č. KN-C 16281/64, (rovnobežne s priečelím 
kotolne s.č. 7683), k.ú. Prešov (vzdialenosť meraná od juhozápadného nárožia 
navrhovanej 
stavby-zimná záhrada), 
• maximálna výška navrhovanej stavby bude riešená na kóte + l 0,65 m od úrovne 
podlahy 
l. NP, ktorá bude riešená na kóte ±0,000 m = 256,000 m n.m. 
Popis stavby: 
Pozemok ma rovinatý charakter. Prístup na pozemok je z miestnej komwlikácie, ul. 
Mirka Nešpora, Prešov, z južnej strany. Na prístupovú komunikáciu budú napojené aj 
odstavne plochy pre parkovanie osobných áut v 
počte 9 parkovacích miest a ďalšie 
parkovacie 
miesta pre 5 áut v navrhovanej stavbe. V severnej časti pozemku je navrhnutý 
chodník pre peších napájajúci sa na existujúci chodník. 
Zo severnej strany je časť 
komunikácie vyčlenená na umiestnenie nádob na separovaný zber a komw1álny odpad. 
Navrhovaná budova bude riešená ako trojpodlažná, nepodpivničená s plochou 
strechou_ o celkových pôdorysných rozmeroch 
38,40m x 27,60m. 
Základy sú navrhované betónové monolitické pasové. V mieste sústredeného tlaku sú 
navrhované základové pätky. 
Steny sú navrhované tehlové, mmovane hr. 
300mm. Nadokenne preklady sú súčasťou 
monolitického železobetónového venca a dosky. Stropne dosky a vence sú 
železobetónové monolitické, stropná 
doska je hr. cca 200mm. Schodisko je navrhované, 
ako dvojramenne s podestou, železobetónové monolitické. Výťahová šachta bude 
3 
murovaná z tehál hr. 300mm, v úrovni stropov je stužená železobetónovým 
monolitickým vencom. 
V mieste základov je výťahová šachta zapustená pod úroveň 
terénu cca 0,9m. Strecha je navrhovaná plocha s vnútornými dážďovými zvodmi. 
Výplňové konštrukcie sú navrhované plastové, zasklene izolačným trojsklom, 
exponovane vstupne dvere pripadne hliníkove. 
Deliace konštrukcie budú murovane 
priečky z tehál hr. l OO a 150mm. 
Podlahy 
budú keramické. 
Omietky budú vápem1o-cementové jednovrstvové hladké. 
V sociálnych zariadeniach 
budú keramické obklady stien 
do výšky cca 2m. 
Tepelne izolácie obvodového 
plášťa budú z minerálnej vlny hr. 160mm, v podlahách 
prízemia z podlahového polystyrénu 
hr. 120mm, zateplenie strechy z extrudovaného 
polystyrénu 
hr. 400mm. Vonkajšie povrchové úpravy fasády-ušľachtilá omietka v rámci 
zatepľovacieho systému. 
Zimná záhrada 
je navrhovaná z nosnej konštrukcie oceľ, drevo). Zasklene steny budú 
z polykarbonátu 
(plech-bez tepelnej izolacie). 
Prestrešenie vstupov bude z ľahkej oceľovej konštrukcie. 
Objekt bude napojený na inžinierske siete nasledovne: 
• Odvádzanie spláškových vôd z navrhovanej stavby bude zabezpečene kanalizačnou 
prípojkou gravitačnou z rúr PVC SN8 DN 200mm d͞ky 84,00m so zaústením do 
koncovej šachty na verejnej kanalizácii, na pozemku parc. č. KN-C 16286, k.ú. 
Prešov, 
• 
Zásobovanie stavby pitnou vodou bude zabezpečene vodovodnou prípojkou z rúr 
HDPE D63mm dÍžky 
63,50m na exitujúci verejný vodovod HDPE DNllOmm 
v majetku súkromného investora (Patrik Minár), na pozemku parc. č. KN-C 16286, 
k.ú. Prešov, 
• Zásobovanie stavby elektrickou energiou bude zabezpečene elektrickou podzemnou 
prípojkou napojenou z 
voľného vývodu existujúcej rozpojovacej a istiacej skrini SR4 
(č. R0586-010028 M. Nešpora), ktorá je súčasťou NN podzemného elektrického 
vedenia a 
je umiestnená na fasáde objektu kotolne s.č. 7683, na pozemku parc. č. KN
C 16298, k.ú. Prešov, 
• Zásobovanie stavby plynom bude riešene plynovou prípojkou napojenou na existujúci 
STL 
distribučný plynovod OC DN150, na na pozemku parc. č. KN-C 16298, k.ú. 
Prešov. 
Dopravné pripojenie stavby bude zabezpečené z existujúcej miestnej komunikácie na 
Ul. Mirka Nešpora, Prešov rozšírením existujúcej 
účelovej komunikácie na pozemku 
parc. 
č. KN-C 16281/65, k.ú. Prešov, ktorá bude zabezpečovať dopravný prístup 
k novovytvoreným parkovacím miestam. 
5. Stavba musí byť riešená v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 
Z.z., letorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu. 
6. Navrhovateľ je do 30 dní odo dňa núteného obmedzenia vlastníckeho práva mesta 
Prešov
, ako vlastníka 
nehnuteľnosti dotknutých predmetnou stavbou, poviilllý doložiť 
uzatvorenú dohodu o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva spolu s dokladom 
o zápise vecného bremena 
do katastra nehnuteľnosti na základe porealizačného 
zamerania stavby. V prípade, že zo strany navrhovateľa nebude vyššie uvedená 
podmienka splnená, bude sa mesto Prešov náhrady za obmedzenie svojho vlastníckeho 
práva 
domáhať súdnou cestou a do doby jej vymoženia alebo zaplatenia nebude súhlasiť 
s umiestňovaním ďalších stavieb navrhovateľa na pozemkoch vo vlastníctve mesta 
Prešov. 
7. Navrhovateľ v dokumentácii pre stavebné povolenie zdokumentuje priestor a návrh 
výsadby stromovitej vegetácie na ploche zelene nezastavanej 
časti pozemku v zmysle RL 
B.5 písm. 
d) bod l. 
4 
8. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas realizácie stavby je stavebník povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení 
niektorých 
zákonov a v súlade s podmienkami uvedeným v písomným vyjadrením 
Okresného úradu 
Prešov -odbor starostlivosti o životné prostredie vydaným dňa 
06.02.2019 pod číslom OU-PO-OSZP3-2019/010034-02. 
9. Navrhovateľ je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení VVS, a.s., 
závod 
Prešov vydanom dňa 12.02.2019 pod číslom 13643/2019/0. 
l O. Navrhovateľ je povi1mý dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení VSD, a.s., 
Košice vydanom 
diía 21.01.2019 pod číslom 926/2019/5100840573. 
ll. Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce inžinierske siete vedené v danom 
území a pred začatím zemných prác písomne požiadat' jednotlivých správcov 
inžinierských sietí o ich presné 
vytýčenie na základe predloženej objednávky 
a 
práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Tieto siete je potrebné 
počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade s pokynmi správcu pred 
poškodením. Stavebník je povinný počas stavebných prác v ochranných pásmach 
jestvujúcich inžinierských sietí, 
vrátane ich križovania s plánovanou stavbou 
prizvať jednotlivých správcov inžinierskych sietí, resp. ich zástupcov. V prípade, ak 
dôjde k poškodeniu siete bezodkladne informovať správcu inžinierských sietí. 
12. Stavebník je povinný v zmysle § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 
fondu, v znení neskorších predpisov 
a§ 127 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
oznámiť každý archeologický nález 
Krajskému pamiatkovému úradu 
Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález 
nepoškodil alebo 
nezničil. 
13. Stavebné práce je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu susedných 
nehnuteľnosti. 
14. Do doby kolaudácie stavby je navrhovateľ povinný predložiť na RUVZ Prešov 
laboratórny rozbor vzorky pitnej vody, ktorá bude zodpovedať kritériam Vyhlášky MZ 
SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole 
kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou 
vodou. 
Zabezpečiť uzavretý priestor na oddelené skladovanie čistej a použitej bielizne 
s 
možnosťou vetrania tak, ako je uvedené v podmienkách záväzného stanoviska RUVZ 
Prešov 
vydaného pod číslom 2019/01545-02/D.14-GlA dňa 20.02.2019. 
15. Navrhovateľ je povinný podľa § 52 ods. l písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. požiadať 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove o vydanie záväzného stanoviska 
k návrhu na kolaudáciu stavby v zmysle§ 
13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. 
16. Navrhovateľ v rámci stavebného konania predloží na MsÚ Prešov-ODaŽP, ako 
príslušnému 
orgánu ochrany ovzdušia projektovú dokumentáciu na posúdenie za 
účelom vyjadrenia. 
17. Navrhovateľ je povinný písomne požiadať mesto Prešov, ako príslušný stavebný 
úrad o vydanie stavebného povolenia na SO Ol -Centrum Svetielko, SO 02 -
Kanalizačná prípojka, SO 03 -Vodovodná prípojka, SO 04 -elektrická prípojka a 
SO 05 -Plynová prípoj ka. 
18. Navrhovateľ je povinný písomne požiadať mesto Prešov, ako špeciálny stavebný 
úrad o vydanie stavebného povolenia na SO 06 -Chodník a SO 07 -Odstavné 
plochy s napojením 
na miestnu komunikáciu. 
19. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť rozhodnutia o umiestnení stavby na 
MsÚ 
Prešov -stavebný úrad a to po uplynutí 15-dňovej lehoty, určenej na možnost' 
odvolania sa. 
20. Navrhovateľ po správoplatnení rozhodnutia o umiestnení stavby je povinný 
požiadat' stavebný 
úrad o vydanie záväzného stanoviska podl'a § 140b stavebného 
zákona, ktorý overuje dodržanie podmienok 
určených v územnom rozhodnutí o 
umiestnení stavby. 
5 
21. Nav.rhovateľ je povinný spolu so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia na SO 
01 -Centrum Svetielko, resp. v priebehu stavebného konania doložiť na stavebný 
úrad odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby, ktorá posúdila projektovú 
dokumentáciu stavby podl'a 
§ 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Účastníci konania k predloženému návrhu nevzniesli námietky. 
Podmienky dotknutých orgánov k predloženému návrhu boli zahrnuté do podmienok 
tohto rozhodnutia. 
Toto územné rozhodnutie v súlade so zákonom 
č. 286/2012 Z.z., ktorým sa mení a 
dopÍňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v 
znení neskorších predpisov a ktorým 
sa menia a dopÍňajú niektoré zákony, bolo spoplatnené 
podľa položky 59 ods. a) čís. 2 pre navrhovateľa-právnickú osobu sumou 300,-€. Správny 
poplatok bol zaplatený v pokladni Mesta Prešov. Navrhovateľ predložil doklad o zaplatení 
správneho poplatku. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle 
§ 40 ods. l stavebného zákona dva roky odo dňa, 
kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia. 
Odôvodnenie 
Navrhovateľ podal dňa 25.02.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: 
"Centrum Svetielko na Ul. Mirka Nešpora v meste Prešov", umiestnená na pozemku parc. 
č. KN-C 16281165, 16281164, 16286, katastrálne územie Prešov. 
Uvedeným dňom sa začalo územné konanie. 
Mesto 
Prešov-stavebný úrad oznámil podľa§ 36 stavebného zákona dňa 14.03.2019 
začatie územného konania verejnou vyhláškou (s veľkým počtom účastníkov konania) 
všetkým známym 
účastníkom konania a dotknutým orgánom a dňa 11.04.2019 vykonal ústne 
konanie spojené s miestnym 
zisťovaním. 
Účastníci konania k predloženému návrhu nevzniesli námietky. 
Podmienky dotknutých orgánov k 
predloženému návrhu boli zahrnuté do podmienok 
tohto rozhodnutia. 
Svoje stanovisko k predloženému návrhu oznámili: MsÚ Prešov -OHAM, MsÚ 
Prešov-OSMM, MsÚ Prešov-ODaŽP, Okresný úrad Prešov-odbor krízového riadenia, 
Okresný úrad Prešov -odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie OPa VZŽP, OR 
HaZZ Prešov, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, 02 Slovakia, s.r.o. Bratislava, Slovanet, a.s. 
Bratislava, Presnet-profi, s.r.o. Prešov, CondorNet, s.r.o. Prešov, 
Slovak Telekom, a.s. 
Bratislava, 
MO SR-Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Východ Košice, Patrik 
Minár, Spravbytkomfort, a.s. Prešov, 
KR PZ v Prešove-Krajský dopravný inšpektorát, SPP
distribúcia, a.s. Bratislava, VVS, a.s., závod Prešov, VSD, a. s. Košice a RÚVZ Prešov. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 
40 ods. l stavebného zákona dva roky odo dňa, 
kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia. 
6 
Stavebný úrad takto dospel k záveru, že navrhovateľ spÍňa všetky podmienky pre 
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené 
vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Podľa § 42 ods. 3 stavebného zákona má toto rozhodnutie odkladný účinok. 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť vyvesená 
v zmysle § 26 ods. 2 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len "správny 
poriadok") 
po dobu 15 kalendárnych dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do 
lehoty sa 
nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu 
vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Podľa §53 správneho poriadku, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny 
opravný prostriedok), a 
to v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 
Odvolanie sa podáva 
na mesto Prešov-stavebný úrad. 
Rozhodnutie 
je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 
súdom 
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: 
"Centrum Svetielko na Ul. Mirka Nešpora v meste Prešov", bola vyvesená na úradnej 
tabuli mesta Prešov 
. . 
dňa ...................................................................... . 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: 
"Centrum Svetielko na Ul. Mirka Nešpora v meste Prešov", bola zvesená z úradnej 
tabuli mesta Prešov 
dňa ....................................................................... . 
Pečiatka a podpis 
7 
/ 
7 
Na 
vedomie: 
l. Navrhovateľ: Viera-Láska-Nádej o.z., Pri hati 18, 080 05 Prešov 
2. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
3. MsÚ Prešov-ODaŽP, Jm·ková 24, 080 Ol Prešov 
4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
5. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 
6. Presnet-profi s.r.o., Urbánkova l, 080 Ol Prešov 
7. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 O l Bratislava-Petržalka 
8. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
9. Slovanet, Werferova 3, 040 Ol Košice-Staré Mesto 
10. CondorNet, s.r.o., Kováčska l, 080 Ol Prešov 
ll. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
12. SPP -distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
13. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
14. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
15. SPRA VBYTKOMFORT a.s. Prešov, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov 
16. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove -krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 
Prešov 
17. OR HaZZ v Prešove, Požiamická l, 080 O l Prešov 
18. REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA PREŠOV, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
19. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasátňou 3, 832 47 Bratislava 
20. Mesto Prešov-stavebný úrad-pre spis 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)