Oznámenie o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby: "Prešov, Pod Wilec Hôrkou- kanalizácia; SO 01-Tlaková kanalizácia HDPE DNSO celk. dl. 1923m".

Oznámenie o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby

24.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Hlavná č. 73 
PSČ 080 Ol 
Číslo: SU/6410/103862/2019-Mk V Prešove 
dňa: 11.04.2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: 
"Prešov, 
Pod Wilec Hôrkou-kanalizácia; SO Ol-Tlaková kanalizácia HDPE DNSO celk. dl. 1923m" podl'a § 42 ods. 2 stavebného zákona 
Navrhovateľ: 
Východoslovenská vodárenská spoločnost', a.s., IČO 
36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
v zastúpení na základe splnomocnenia Ing. 
Katarína 
Maliňaková, Nad Gichtou 358/20, 067 77 Zemplínske 
Hámre 
(ďalej len "navrhovate!"') podal dňa 26.02.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby: 
"Prešov, Pod Wilec Hôrkou-kanalizácia; SO Ol-Tlaková 
kanalizácia HDPE DNSO celk. dl. 1923m" 
na pozemkoch parc. č.: k. ú. Solivar C-KN č. 3093/1 (E-KN č. 3138/3), C-KN č. 3304/1 
(E-KN č. 3138/103, 3507/3), k. ú. Prešov C-KN č. 9818/1 (E-KN č. 3507/13), C-KN č. 
3304/3 (E-KN č. 3507/1), 
C-KN č. 9818/7 (E-KN č. 3507/15), C-KN č. 625111 (E-KN č. 
3140/3), C-KN č. 625114, 9497/10, C-KN č. 9497/1 (E-KN č. 3495/5,3175/2, 348411), C
KN č. 9490 (E-KN č. 3188/105, 3188/7, 3189/201), C-KN, č. 9493, 9494/3 (E-KN č. 
3484/5,3485/2, 3118/3), C-KN č. 9494/5, 9496 (E-KN č. 3154/3,3157/1, 3157/2). 
Uvedené pozemky sú vo vlastníctve fyzických a 
právnických osôb podľa L V č. 4352, 
929,2117,16110,6492,5863,1493,14919,7345,12780,2644,14913. 
Mesto Prešov, 
ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 zák. č. 5011976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení 
neskorších predpisov posúdil predložený návrh 
podľa § 37 a nasledujúcich stavebného 
zákona. 
Stavebný úrad na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného 
zákona a príslušných vykonávacích vyhlášok 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 
"Prešov, Pod Wilec Hôrkou-kanalizácia; SO Ol-Tlaková kanalizácia 
HDPE DNSO celk. dl. 1923m" 
(ďalej v texte len "stavba" v príslušnom gramatickom tvare) 
2 
Navrhovateľ je povinný po správoplatneni rozhodnutia o umiestnení predmetnej 
stavby majetkovoprávne 
vysporiadať všetky stavebné pozemky, na ktoré sa umiestňuje 
predmetná stavba. Ku stavebnému konaniu musí stavebník preukázat', že k dotknutým 
stavebným pozemkom 
má vlastnícke alebo iné právo v zmysle ustanovenia § 139 ods. 1 
stavebného zákona. 
Stručná charakteristika stavby a popis stavby: 
Líniová inžinierska stavba: "Prešov, Pod Wilec hôrkou -kanalizácia" pozostáva z objektu: 
SO Ol-Tlaková kanalizácia HDPE DNSO celk. dl. 1923m v tomto rozsahu: 
-vetva "l" HDPE DN50 dl. l 197m, PP DN300 dl. 3m 
-vetva "l-l" HDPE DN50 dl. 188m 
-vetva "1-2" HDPE DN50 dl. 128m 
-vetva "1-3" HDPE DN50 dl. 245m 
-vetva "1-3-1" HDPE DN50 dl. 165m 
Investičným zámerom predmetnej vodnej stavby je odvedenie splaškových odpadových vôd 
z rodinných domov v okrajovej 
časti mesta Prešov, ul. Pod Wilec Hôrkou navrhovaným 
tlakovým potrubím 
HDPE DN 50 celk. dl. 1923m. 
Rozsah a účel stavby: Navrhované tlakové potrubie je v DUR riešené ako stavebný objekt 
SO Ol -Tlaková kanalizácia HDPE DN50 celk. dl. 1923m, a to v rozsahu vetva "l" HDPE 
DN50 
dl. 1197m, PP DN300 dl. 3m, vetva "l-l" HDPE DN50 dl. 188m, vetva "1-2" HDPE 
DN50 
dl. 128m, vetva "1-3" HDPE DN50 dl. 245m, vetva "1-3-1" HDPE DN50 dl. 165m, do 
jestvujúceho kanalizačného zberača za riekou Torysou s odvedením do ČOV Prešov. 
Križovanie s vodným tokom Torysa bude riešené riadeným pretlakom-mikrotunelovaním a 
uložením v 
chráničke PEIOO-RC-DNIOO o dl. 35m. V blízkosti jestvujúceho kanalizačného 
zberača, do ktorého sa budú dopravovať splaškové vody z predmetnej lokality, bude vetva" l" 
zaústená do kanalizačnej šachty DNI 000, odkiaľ budú do jestvujúceho zberača dopravené 
splaškové vody 
gravitačnou kanalizáciou v dl. 3m. Na kanalizačné výtlačné potrubie sú 
napojené 
odbočky HPDE DN32 k jednotlivým nehnuteľnostiam celk. dl. 270m. Trasa 
kanalizácie bude 
zväčša vedená v telese miestnych ciest v k. ú. Prešov. Miesto stavby: 
Stavba sa nachádza v územnom obvode č. 2 mesta Prešov, ul. pod Wilec hôrkou. Trasa 
navrhovanej kanalizácie bude 
zväčša vedená v telese miestnych ciest na parcelách 
evidovaných v 
k. ú. Prešov (viď. príloha -Výpis parciel). Jedná sa o umiestnenie líniovej 
stavby s 
veľkým počtom účastníkov konania, o stavbu rozsiahleho územia umiestnenú 
v zastavanom území a v 
časti mimo zastavaného územia mesta Prešov (viď. príloha-Pr. C.2 
Situácia v katastrálnej mapy predmetnej 
DUR). 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
l. Stavba sa umiestňuje a bude sa realizovat' podl'a objektovej skladby a na vyššie 
uvedených pozemkoch -
tak, ako je to v zmysle ustanovenia § 39a ods. l stavebného 
zákona vyznačené v grafickej prílohe tohto územného rozhodnutia -vo výkresoch č. 
C2 a C 03 SITUÁCIA V KATASTRÁLNEJ MAPE v M 1:1000, ktorú vyhotovil: 
Enviroline, 
Františkánska 5, 040 Ol Košice v mesiaci 04/2018 a tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tohto rozhodnutia. 
2. Stavebník zabezpečí stabilné vyznačenie hraníc budúceho staveniska v teréne podľa v 
zmysle ustanovenia§ 
75 stavebného zákona osobou oprávnenou vykonávať geodetické a 
kartografické 
činnosti; objekty sa vytýčia pomocou súradníc zo situácie dodanej v 
digitálnej forme v 
realizačnom projekte z PBPP stabilizovaných v rámci geodetických 
prác. 
3. Prístup k stavbe je zabezpečený prostredníctvom miestnej verejnej komunikácie-ul. Pod 
Wilec hôrkou Prešov. 
3 
4. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Prešov 
uvedené v záväznom stanovisku č. KPUP0-2019/7827-02117753/Ul zo dňa 07.03.2019-
stavebník zabezpečí realizáciu pamiatkového -archeologického výskumu v zmysle 
rozhodnutia 
KPU Prešov č. KPUP0-2018/10747-03/44056/Ul zo dňa 05.06.2018. 
5. Navrhovateľ je povinný rešpektovať stanovisko MsÚ Prešov, OHAM vydané pre danú 
stavbu 
pod č. OHAM/7838/2018 zo dňa 30. 05. 2018. 
6. Navrhovateľ je povinný rešpektovať stanoviská MsÚ Prešov, ODaŽP vydané pre danú 
stavbu 
pod č. ODaŽP/9664/2018/MAn zo dňa 28.06.2018. 
7. Navrhovateľ je povinný rešpektovať stanovisko MsÚ Prešov, OSMM vydané pre danú 
stavbu 
pod č. OSMM/10229/2018 zo dňa 17.07.2018. 
8. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky NDS Bratislava, ktoré táto spoločnosť 
uviedla pre danú stavbu vo svojom stanovisku vydanom pod č. 2749/92192/30802/2018 
zo 
dňa 10. 10.2018. 
9. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky, ktoré uplatnili Lesy SR, OZ Prešov vo 
svojom stanovisku pre danú stavbu vydanom pod 
č. 22400/140-2018 zo dňa 16. 05. 2018. 
10. 
Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky určené SVP š.p. OZ Košice, ktoré sú 
uvedené v stanovisku vydanom pod 
č. CS SVP OZ KE 2189/2018/5 zo dňa 10. 07.2018. 
ll. Navrhovateľ je povinný rešpektovať záväzné stanovisko RÚ VZ v Prešove, ktoré pre túto 
stavbu bolo vydané uvedeným správnym orgánom pod 
č. 2018/02445-02/B.14-Kr zo dňa 
30. 05. 2018. 
12. V prípade potreby zvláštneho užívania, čiastočnej uzávierky a DDZ je potrebné požiadať 
cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia, povolenia a určenia DDZ. K tomu je 
potrebné doložiť stanovisko KR PZ, KDI Prešov. 
13. 
Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky a v plnom rozsahu rešpektovať stanovisko 
KR PZ, KDI v Prešove, ktoré uvedený správny orgán pre danú stavbu vydal v rámci 
územného 
konania 
pod č. KRPZ-PO-KDI-55-105/2018 zo dňa 26. 06. 2018. 
14. Navrhovateľ je povinný rešpektovať vyjadrenia, ktoré pre túto stavbu vydal Okresný 
úrad Prešov, OSoŽP pod zn. 2018/022620-02 zo dňa 29.05.2018; pod č. OU-PO
OSZP3-2018/022623-02 
Sa zo dňa 23. 05. 2018; pod č. OU-PO-OSZP3-2018/022621-02 
zo dňa 18. 05. 2018; pod č. OU-PO-OSZP3-2018/022624/02 zo dňa 21. 05. 2018. 
15. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky a v plnom rozsahu rešpektovať stanovisko 
OÚ Prešov, PaLO, ktoré uvedený správny orgán pre danú stavbu vydal v rámci 
územného 
konania 
pod č. OU-PO-PL0-2018/025419-2/ŠB zo dňa 01.06.2018. 
16. Navrhovateľ je povinný rešpektovať stanovisko MO SR, ASM Košice, ktoré uvedený 
správny orgán pre danú stavbu vydal v rámci územného konania pod 
č. ASMdp V -9-
506/2018 zo dňa 14.06.2018. 
17. Navrhovateľ je povinný rešpektovat' stanovisko Štátneho geologického ústavu 
Bratislava, ktoré uvedený ústav pre danú stavbu vydal v rámci územného konania pod č. 
231-993/1539/18 zo dňa 17.05.2018. 
18. Navrhovateľ je povinný dodržať rešpektovať vyjadrenie VVS a. s. závod Prešov, ktoré 
pre danú stavbu bolo vydané touto organizáciou pod zn. 
36309/2018/1 zo dňa 09. 05. 
2018. 
19. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky Východoslovenskej distribučnej a.s., OZ 
Košice, ktoré sú uvedené vo vyjadrení tejto spoločnosti vydanom pre danú stavbu pod č. 
11803/2018 zo dňa 08.06.2018. 
20. 
Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky SPP-distribúcia a.s. Bratislava, určené 
vo vyjadreniach tejto spoločnosti vydaných pre danú stavbu pod č. TD/NS/0465/2018/Uh 
zo 
dňa 19. 06. 2018 a pod č. TD/EX/1930/2018/Ka zo dňa 21. 05. 2018. 
21. Navrhovateľ je povinný rešpektovať vyjadrenie Orange Slovensko a.s., resp. spoločnosti 
MICHLOVSKY s.r.o., ktoré táto spoločnosť pre danú stavbu vydala pod č. KE-
1107/2018 zo dňa 29.05.2018. 
4 
22. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky spoločnosti Slovak Telekom a.s. Bratislava, 
určené vo vyjadrení, ktoré bolo pre danú stavbu vydané pod č. 6611902261 zo dňa 28. Ol. 
2019. 
23. Navrhovateľ je povinný rešpektovať vyjadrenie Technických služieb a.s. mesta Prešov, 
vydané pre danú stavbu touto spoločnosťou pod č. 651/2018 zo dňa 22. 05. 2018. 
24. Navrhovateľ je povinný rešpektovať vyjadrenie UPC BROADBANDSLOVAKIA s.r.o., 
ktoré táto 
spoločnosť pre danú stavbu vydala pod č. 714/2018 zo dňa 18. 05. 2018. 
25. Navrhovateľ je povinný rešpektovať vyjadrenie O.S.V.O. comp a.s., ktoré táto 
spoločnosť pre danú stavbu vydala pod č. 073/05/2018/EN zo dňa 17.05.2018. 
26. Pri vykonávaní stavebných prác nesmie neprimerane dôjsť k znečisteniu vozovky cesty, 
ani k jej poškodeniu. 
27. Pred 
začatím akýchkoľvek stavebných prác, je navrhovateľ povinný zaistiť si 
u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. Tieto siete 
je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade 
s pokynmi správcu pred poškodením. 
28. 
Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. 
uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek 
správcov týchto sietí. 
V ochrannom pásme nie je dovolené vysádzať stromy a stavať 
stavby s pevným základom. 
29. Po 
ukončení stavebných prác je navrhovateľ povinný upraviť povrch miestnej 
komunikácie a verejného priestranstva do pôvodného (náležitého) stavu. 
30. Po ukončení výstavby dotknuté pozemky je navrhovateľ povinný riadne upraviť a 
vysadiť vhodnou zeleňou. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové 
pomery v území a teda aby 
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby. 
31. 
Počas realizácie stavby vyššie uvedenej, je navrhovateľ povinný zabezpečiť také 
opatrenia, aby nedošlo 
ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach. 
32. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 
33. 
Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s §48 odst. 3) stavebného zákona 
a v súlade s ustanovením §22 vyhlášky 
č. 532/2002 Z.z. Pri zemných prácach nenarušiť 
stabilitu vedľajších stavieb. 
34. Stavenisko 
je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 43i stavebného zákona 
a v súlade s ustanovením 
§ 12 vyhlášky č. 532/2002 Z.z.. Navrhovatelia sú 
povinní 
zabrániť vstupu nepovolaným osobám. 
35. 
Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s § 48 odst. 4) stavebného 
zákona a v súlade s ustanovením §23 vyhlášky 
č. 532/2002 Z.z .. 
36. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom 
stavebnom úrade po uplynutí 
15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
37. 
Navrhovateľ je povinný požiadať Mesto Prešov-stavebný úrad o overenie dokumentácie 
pre stavebné povolenie 
podľa § 120 stavebného zákona. 
38. Navrhovateľ je povinní požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o vydanie stavebného 
povolenia pre stavbu: 
"Prešov, Pod WilecHôrkou -kanalizácia; SO Ol-Tlaková 
kanalizácia HDPE DN50 celk. dl. 1923m". 
Námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov k predmetnej stavbe neboli 
vznesené 
Toto rozhodnutie platí v 
zmysle§ 40 ods. l) stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia. 
Toto územné rozhodnutie v súlade so zákonom 
NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch, v znení neskorších predpisov, bolo spoplatnené 
podľa položky 59 písm. a) ods. 2 
5 
pre navrhovateľa -právnická osoba sumou l 00€. Správny poplatok bol zaplatený v pokladni 
Mesta 
Prešov dňa 26.02.2019-Príjmový pokladničný doklad č. 13/309/2019. 
Odôvodnenie: 
Navrhovateľ -Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, 
Komenského 50, 040 Ol Košice v. z. na základe splnomocnenia Ing. Katarínou Maliňakovou, 
Nad Gichtou 358/20, 067 77 Zemplínske Hámre, podal dňa 26.02.2019 návrh na vydanie 
územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 
"Prešov, Pod Wilec Hôrkou -kanalizácia; SO 
Ol-Tlaková kanalizácia HDPE DN50 celk. dl. 1923m", na pozemkoch parc. č. k. ú. Solivar C
KN č. 309311 (E-KN č. 3138/3), C-KN č. 330411 (E-KN č. 3138/103, 3507/3), k. ú. Prešov C
KN č. 9818/1 (E-KN č. 3507/13), C-KN č. 3304/3 (E-KN č. 3507/1), C-KN č. 9818/7 (E-KN 
č. 3507/15), C-KN č. 6251/1 (E-KN č. 3140/3), C-KN č. 6251/4, 9497/10, C-KN č. 9497/1 
(E-KN 
č. 3495/5, 3175/2, 3484/1), C-KN č. 9490 (E-KN č. 31881105, 3188/7, 3189/201), C
KN č. 9493, 9494/3 (E-KN č. 3484/5, 3485/2, 3118/3), C-KN č. 9494/5, 9496 (E-KN č. 
3154/3,3157/1, 3157/2). 
Mesto 
Prešov-stavebný úrad oznámil podľa§ 36 stavebného zákona dňa 01.03.2019 
začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a dňa 
ll. 04. 2019 vykonal predmetnej veci ústne pojednávanie. 
Pripomienky dotknutých orgánov a 
účastníkov konania boli skoordinované do 
podmienok tohto rozhodnutia. 
Námietky 
účastníkov konania a dotknutých orgánov k predmetnej stavbe neboli 
vznesené. 
Tunajší stavebný úrad po vykonaní územného konania dospel k záveru, že navrhovateľ 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol 
Košice v. z. Ing. Katarína Maliňaková, Nad Gichtou 358/20, 067 77 Zemplínske Hámre, 
splnil všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je 
uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a 
podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov, a 
zverejnená na internete -elektronickej tabuli Mesta 
Prešov (www.presov.sk). Posledný deň 
tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby. Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení jeho 
noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. V prípade podania odvolania toto je 
potrebné v súlade s 
§ 54 ods. 
l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať na meste 
Prešov, t. j. správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. V súlade s § 54 ods. 2) zák. č. 
7111967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia 
územného rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov. 
1 
l 
/ 
6 
Príloha 
l. Overený situačný výkres so zakreslením predmetu územného rozhodnutia (lx pre 
stavebníka a l x pre stavebný úrad). 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej 
stavby: 
"Prešov, Pod Wilec Hôrkou -kanalizácia; SO Ol-Tlaková kanalizácia HDPE 
DN50 
celk. dl. 1923m" bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov 
dňa ................. , .............. o •••••••••••••••••••• 
..... f~~~ ........ . 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: 
"Prešov, Pod Wilec Hôrkou-kanalizácia; SO Ol-Tlaková kanalizácia HDPE DN50 celk. 
dl. 1923m" bola zvesená z 
úradnej tabule mesta Prešov 
dňa ................ , ................................... . 
Pečiatka a podpis 
Doručí sa: 
l. Ing. Katarína Maliňaková, Nad Gichtou 358/20, 067 77 Zemplínske Hámre 
2. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
3. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, IČO 36038351, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 
4. 
Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, IČO 00151866, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
5. O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
6. SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
7. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, IČO 00610992, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
9. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
10. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 00001002, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
ll. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove -krajský dopravný inšpektorát, IČO OO 151866, Pionierska 
33, 080 05 Prešov 
12. Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto 
13. Krajský pamiatkový úrad 
Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
14. MsÚ Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
15. Ministerstvo obrany 
SR, 
Agentúra správy majetku, IČO 30845572, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
16. Slovak Telekom, a.s., 
IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov 
17. 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, IČO 36022047, Radničné námestie 8, 
969 55 Banská Štiavnica 
18. Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
19. 
Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, IČO 00151866, Masarykova 10, 080 Ol Prešov 
20. 
Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., IČO 31719473, Pionierska 24, 080 05 Prešov 
21. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., IČO 35919001, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 4 
22. MsÚ 
Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
23. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, IČO 31753604, Mlynská dolina l, Bratislava 
CO! 
Mesto Prešov -stavebný úrad 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)