Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: W A WE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, WELEK s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

24.04.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Číslo: 100902778/2019 
Dátum: 17.04.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta 
uloženia písomnosti Adresát písomností: W A WE s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt:, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100891378/2019 zo dňa 16.04.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu , 
Hviezdoslavova 
7, 080 01 Prešov číslo 100891378/2019 zo dňa 16.04.2019 verejnou vyhláškou 
podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov v kancelárii č. 214 
v 
úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za 
deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
Číslo: l 00902856/2019 
Dátum: 17.04.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: WELEK s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: 
., 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100891380/2019 zo dňa 16.04.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov číslo 100891380/2019 zo dňa 16.04.2019 verejnou vyhláškou 
podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 214 
v 
úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ 
do .................................. . 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)