Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia: na inžiniersku stavbu: "Prešov- Maybaumova - prekládka TS, úprava VN a NN".

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

24.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Vyvesené dňa _________ _ 
Hlavná 73, 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
080 O l Prešov 
Spis.č. SÚ/11092/2018-Su V Prešove dňa: 12.04.2019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na 
inžiniersku stavbu: 
"Prešov-Maybaumova -prekládka TS, úprava VN a NN" 
Navrhovateľ: Východoslovenská distribučná a.s. 
adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 01.08.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
líniovej inžinierskej 
stavby: 
"Prešov -Maybaumova -prekládka TS, úprava VN a NN" v katastrálnom území: 
Prešov 
Na pozemkoch: KN-C 5208/14, KN-C 9509/1, KN-C 9509/4, KN-C 9509/7, KN-C 
9508/1, KN-C 9509/8, KN-C 9839/146, KN-C 9839/154, KN-C 
5244/30, KN-E 2990/201, KN-E 2990/1 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len 
stavebný zákon), príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh 
podľa §37 a ďalších 
stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a§ 39a stavebného zákona 
a vykonávacích vyhlášok ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY 
"Prešov 
-Maybaumova -prekládka TS, úprava VN a NN" 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: l. Predmetom územného rozhodnutia je umiestnenie líniovej inžinierskej stavby: "Prešov
Maybaumova -prekládka TS, úprava VN a NN", ktorá bude pozostávať zo 
stavebných objektov: 
Členenie stavby: 
SO O l Prípoj ka VN a kiosková distribučná TS 
SO 02 Distribučný rozvod NN 
2 
Líniová inžinierska stavba "Prešov -Maybaumova -prekládka TS, úprava VN a NN" 
bude umiestnená v intraviláne mesta Prešov. 
SO Ol Prípojka VN a kiosková distribučná TS 
V rámci tejto pripravovanej stavby je navrhované zriadenie novej distribučnej 
kioskovej trafostanice s VN konfiguráciou typu 2K +l T s transformátorovou jednotkou 
160 kVA -22/0,42 kV s jej navrhovaným umiestnením na parcele č. KN-C 9839/154 v 
zastavanom 
území mesta v katastrálnom území mesta Prešov. 
Navrhovaná nová 
distribučná kiosková trafostanica bude priebežne -slučkovo 
napájaná VN káblovou prípojkou zemným káblom 2x 3x 20-NA2XS2Y lx240 mm2, ktorý 
sa priebežne -
slučkovo naspojkuje na existujúci úsek distribučného káblového VN 
vedenia 
č. 448 dimenzie 3x22-AXEKCY l x 240 mm2 existujúci VN kábel sa preruší, 
naspojkuje a 
slučkovo zaústi do novonavrhovanej kioskovej TS. 
SO 02 Distríbučný rozvod NN 
Z novej distribučnej kioskovej TS 160 kV A, z rozvádzača NN sú navrhované 4 NN vývody, 
ktoré budú napojené 
na existujúcu NN distribučnú sieť: 
-vývod č. l kábel NA YY -J 4xl50 mm2 v dlžke cca 40 m vyvedený do existujúcej 
skrine 
VRIS (U0586-162004) umiestnenej na existujúcom podpernom bode; 
-vývod 
č. 2 kábel NA YY -J 4xl50 mm2 v dlžke cca 40 m bude vyvedený do 
existujúcej skrine VRIS 
(U0586-162004) umiestnenej na existujúcom podpernom 
bode; 
-vývod 
č. 3 kábel NA YY 4xl50 mm2 v dlžke cca 30 m bude vyvedený do existujúcej 
skrine 
VRIS (U0586-162009) umiestnenej na existujúcom podpernom bode; 
-vývod 
č. 4 kábel NAYY 4x70 mm2 v dlžke cca 12 manaspojkuje sa na jestvujúci 
distribučný kábel A YKY 4x70 mm2 smer bytový dom; 
V rámci úprav v distribučnej sieti sa navrhuje zriadiť nový vývod z existujúcej skrine VRIS 
(U0586-163001), 
umiestnenej na existujúcom podpernom bode káblom NA YY 4x25 mm2 v 
dlžke cca 3 
O m, ktorý sa za ústi do skrine elektromerového rozvádzača ER pre elektrické 
napájanie 
spoločnosti MPL. 
2. Stavba "Prešov -Maybaumova -prekládka TS, úprava VN a NN" bude umiestnená v 
súlade so situáciou osadenia stavby v mierke 
M=l :500 ktoré vypracoval Privel spol. s r.o., 
Palkovičova 4, 040 Ol Košice, Ing. Peter Jacko je súčasťou dokumentácie pre vydanie 
územného rozhodnutia o umiestnení stavby a tvorí 
nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 
3. Stavba musí spÍňať podľa§ 15 vyhl. č. 532/2002 Z. z. požiadavky požiarnej bezpečnosti 
podľa osobitného predpisu vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na požiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb . V následnom stupni PD 
musí byt' stavba z 
hľadiska požiarnej bezpečnosti navrhnutá v súlade s § 43 písmeno d/ odst. 
3 zak. 
č. 5011976 Zb. v v znení príslušných noviel . 
4. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. 
uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek správcov 
týchto sietí. 
4 
miestnych komunikácií, verejného priestranstva a verejnej zelene najneskôr 30 dní pred 
začatím prác. 
l. V rámci kolaudačného konania odovzdať Stavebnému úradu mesta Prešov potvrdenie 
správcu Digitálnej technickej mapy mesta 
Prešov, t.j. spoločnosti Progres CAD 
Engineering, s.r.o., Masarykova 16, 
Prešov, o odovzdaní porealizačného zamerania 
stavby. 
Porealizačné zameranie stavby vypracuje oprávnená osoba v súlade so zásadami 
tvorby a 
uplatňovania Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a jej prílohou čl. l 
"Metodika tvorby a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta 
Prešov", ktoré sú 
prístupné na internetovej stránke mesta 
Prešov www.presov.sk (občan -klientske 
centrum-pracovisko 3 -stavebné 
činnosti-kolaudačné rozhodnutie-prílohy). 
MsÚ 
Prešov, Odbor dopravy 
a 
ŽP (zo dňa 11.09.2018) určil: 
l. Počas zemných prác zabezpečí žiadateľ dopravnú obsluhu dotknutého územia s 
minimálnym obmedzením príjazdov a prístupov k 
nehnuteľnostiam pri trase 
rozkopávky. 
2. 
Žiadate!' zabezpečí bezpečnosť chodcov. 
3. K žiadosti o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie doloží žiadateľ 
situáciu dopravného značenia odsúhlasenú Krajským dopravným inšpektorátom v 
Prešove. 
4. Min 30 dní pred začatím zemných prác z dôvodu realizácie rozkopávky pre realizáciu 
predmetnej líniovej stavby 
je nutné požiadať tunajší odbor o povolenie na zvláštne 
užívanie miestnej komunikácie, verejnéhopriestranstva a verejnej zelene. 
Po prešetrení 
žiadosti bude vydané rozhodnutie, v ktorom budú 
určené technické a časové podmienky 
realizácie rozkopávky. 
MsÚ 
Prešov, Odbor správy majetku, oddelenie mestského majetku (č. OSMM/10745/2017, zo 
dňa 12.07.2017) určil: 
l. stavebník dodrží podmienky MsÚ Prešov, odboru hlavného architekta mesta a 
odboru dopravy, životného prostredia, 
2. pre vydanie stavebného povolenia je stavebník povinný doložiť zmluvu 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
na dotknutý pozemok vo 
vlastníctve mesta, 
3. stavebník do vydania kolaudačného rozhodnutia Je povinný predložiť 
uzatvorenú zmluvu o zriadení vecného bremena. 
Okresný úrad Prešov, odbor strostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
ŽP (OU-PO-OSZP3-2017/029126-002, zo dňa 30.06.2017 určil: 
l. v prípade vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie ( skupina 17 ) nakladať v 
súlade s §77 zákona 
č. 7912015 Z. z. o odpadoch, 
2. ak v priebehu výstavby budú vznikať nebezpečné druhy odpadov, zabezpečiť zmluvy o 
odbere a spracovaní odpadov s oprávnenou organizáciou, 
3. ku kolaudácii predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s 
jednotlivými kategóriami odpadov spolu s evidenciou o vzniknutých množstvách odpadov. 
ŽSR Bratislava, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy (č. 26889/2017/0420-2, zo dňa 
27.12.2017) určilo: 
l. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené 
vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (OR Košice a SHM ), pri 
zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby: 
riešiť pri styku (súbeh, križovanie) v záujmovom území ochranu podzemných kábelových 
vedení v správe 
SOZT a SEE Košice(uloženie do chráničiek, rešpektovať ochr. pásmo trás 
3 
5. Pred začatím stavebných prác, je navrhovateľ povinný včas zaistiť si u príslušných 
organizácii priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
6. Po ukončení stavebných prác na týchto prípojkách je navrhovateľ povinný upraviť povrch 
verejnej komunikácie a chodníka do pôvodného stavu. 
7. Po ukončení výstavby bude terén riadne upravený a vysadený vhodnou zeleňou. Terén je 
potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby dažďové vody 
nezatekali na susedné pozemky. 
8. Počas realizácie stavby a jeho prípojok na TI je navrhovateľ povinný zabezpečiť také 
opatrenia, aby nedošlo 
ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach. 
9. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 
l 
O. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 odst. 3) stavebného 
zákona a v súlade s § 22 vyhl. 
č. 532/2002 Z.z.. Pri zemných prácach nenarušiť stabilitu 
vedľajších stavieb a svahu .. 
ll. Stavebník je povinný v zmysle §40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, 
oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a urobiť 
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. Začiatok zemných prác ohlási 
stavebník v predstihu 3 pracovných dní Krajskému pamiatkovému úradu. 
12. 
Navrhovateľ je povinný zabezpečiť také opatrenia, aby pri realizácii výstavby nedošlo k 
znehodnocovaniu prirodzených vlastností okolitej 
poľnohospodárskej pôdy. 
13. Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác vykonať skrývku kultúrnej vrstvy 
pôdy a získanú ornicu 
rozložiť na tú časť parcely, ktorá sa bude aj naďalej poľnohospodársky 
využívať. 
14. V prípade výrubu stromovej zelene resp. krovia nad 10 m2 navrhovateľ je povinný si 
vopred 
vyžiadať súhlas od mesta Prešov. 
15. Stavenisko je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 43i stavebného zákona a § 13 
vyhl. č. 532/2002 Z.z. 
16. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom 
úrade po uplynutí 
15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
17. 
Navrhovateľ je povinný písomne oznámiť začatie stavebných prác stavebnému úradu 
v zmysle § 66 ods 2 písm. h) stavebného zákona. 
Osobitné podmienky: 
Mestský úrad v Prešove, Odbor hlavného architekta mesta, (OHAM/10874/2017, zo dňa 
11.07.2017) určil: 
l. Pred začatím výkopových prác na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov požiadať 
Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy a ŽP o povolenie na zvláštne užívanie 
5 
káblov ŽSR od vytýčenej polohy) 
stavbu 
prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený 
nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy. 
2. Stavebník preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR navrhovaným na výstavbu (v zmysle 
vyjadrenia 
ŽSR-SHM RP Košice, č. j. 0750/2a.15/3680/2017/RP-KE, zo dňa 28.11.2017)
uzatvorí 
so ŽSR -SHM RP Košice "Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena"). 
3. Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste 
navrhovanej stavby u 
ŽSR -OR Košice, SEE. Výkopové práce v ochrannom pásme 
podzemných vedení 
ŽSR musia byt' vykonané ručne za dozoru správcu podzemných 
vedení. 
4. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a 
narušená 
koľajová prevádzka. 
5. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba 
odolávala dynamickým vplyvom 
železničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby 
dráhy. 
6. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme 
skladovať mimo pozemku ŽSR. Následné terénne úpravy na pozemku v správe ŽSR 
vykonať do pôvodného stavu. 
Ministerstvo dopravy a výstavby 
SR (č. 08855/2018/SŽDD/06102, zo dňa 23.01.2018) určilo: 
L Stavba v OPD musí byt' zabezpečená proti požiaru, musí byť vyhovené všetkým 
bezpečnostným a protipožiarnym predpisom. 
2. Stavba musí byt' zaistená proti účinkom spôsobených prevádzkou dráhy (hluk, otrasy). 
Stavebník si nemôže ani v budúcnosti 
uplatňovať voči prevádzkovateľovi dráhy náhradu 
prípadných škôd stavby, spôsobených 
účinkami obvyklej prevádzky železničnej trate. 
3. Pri uskutočňovaní stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať zásady ochrany 
životného prostredia a s odpadom, ktorý vznikne pri 
uskutočňovaní stavebných prác 
nakladať tak, ako je určené zákonom o odpadoch. 
4. Pred začatím prác je stavebník povinný nechať si vytýčiť všetky podzemné siete v 
mieste stavby. 
5. Pri uskutočňovaní stavebných prác je stavebník povinný zabezpečit" splnenie 
podmienok 
podľa: 
vyjadrenia ŽSR, OR Košice, Sekcia EaE, zo dňa 24. 11.2017, pod č.j.: 1044/20) 
7 /SEE/2a.15-3/250, 
stanoviska 
ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, RP Košice, zo dňa 28.\ 
1.2017, pod čj.: 0750/2a. 15/3680/20 17/RP-KE, 
-stanoviska ŽSR, OR Košice, Sekcia OaZT, zo dňa 30.1 1.2017, pod č.j.: 152912017/SOZT, 
stanoviska ŽSR, GR Bratislava, Odbor expertízy, z.o dňa 27.12.2017, pod č.j.: 
26889/2017/0420-2. 
O.S.V.O. 
Comp, a.s. (066/05/2018/EN, zo dňa 03.05.2018) určil: 
Pred zahájením zemných prác v blízkosti nášho podzemného vedenia je potrebné 
požiadať o vytýčenie káblov verejného osvetlenia (p. Goryl Karol. 0903 608304) na 
základe samostatnej objednávky. 
V prípade odkrytia káblového vedenia v našej správe 
požadujeme, aby sme pri jeho spätnom uložení boli prizvaní, a aby bol kábel chránený 
pred mechanickým poškodením uložením 
do chráničky a označením výstražnou 
fóliou. 
6 
VVS, a.s. (36806/2018/0, zo dňa 11.05.2018) určil 
l. V danom území sa nachádzajú inžinierske siete verejného vodovodu LT DN 80 mm a 
verejnej kanalizácie ŽB DN 
300 mm, ŽB DN 400 mm v správe VVS, a.s. Košice. závod 
Prešov, ktorých trasu sme Vám informatívne zalaeslili v priloženej situácii s uvedením 
ich dimenzie a materiálu 
(viď príloha). PIS v správe našej spoločnosti žiadame 
rešpektovať v zmysle § 19 odst. (2) Zákona č. 442/2002 Z.z. (Zákon o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách a 
o zmene a doplnení zákona 
č. 27612001 Z. z. o 
regulácii v 
sieťových odvetviach) dodržaním pásma ochrany, ktoré je vymedzené 
vodorovnou 
vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného, alebo 
kanalizačného potrubia na obidve strany a to: 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej 
kanalizácii nad priemer 
500 mm. 
Nad potrubím a 
v jeho ochrannom pásme 
je zakázané: vykonávať zemné práce. 
umiestňovať stavby. konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať 
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii 
alebo, ktoré by mohli 
ohroziť technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať 
skládky a vykonávať terénne úpravy. 
2. Presné vytýčenie týchto IS v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci 
nášho závodu (call centrum. 
č. tel.: 051/7572777). Termín vytýčenia je potrebné 
dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na č. tel.: 051/7572421. K objednávke je 
potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým 
podkladom. 
3. V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za 
prípadné škody na majetku investora alebo 
VVS, a. s .. 
4. Zároveň Vás upozorňujeme na možnú existenciu kanalizačných prípojok, ktoré sú v 
majetku a správe 
majiteľov napájaných nehnuteľnosti. 
SPP-Distribúcia, a.s. (TD/EX/1724/2018/Ka, zo dňa 09.05.2018) určil: 
l. Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú 
je potrebné zaslať na adresu: SPP
distribúcia, a.s. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 ll Bratislava, alebo 
elektronicky, prostredníctvom online fonnuláru zverejneného na webe (www.spp
distribucia.sk 
2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti l OO m, alebo ak doba 
vytyčovania nepresiahne l hodinu. 
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel.č. 055/242 55 
09) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác. 
4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas 
realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, 
najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok 
a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 
5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon 
kontroly realizácie 
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 
6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na 
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s 
STN73 
3050 
až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne, bez 
použitia strojových mechanizmov. 
7 
7. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník 
povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie 
kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu 
a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný 
do stavebného 
denníka. 
8. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený 
a manipulácia s nimi 
je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie 
SPP-D. 
9. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu. 
10. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by 
zmenili jeho doterajšie krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 
požadujeme všetky zariadenia a poklopy inžinierskych zariadení 
osadiť do novej 
úrovne terénu. 
ll. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť 
ihneď ohlásené SPP-Dna tel.č. 0850 ll l 727. 
12. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia 
uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 
150 000,-€. 
13. Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona 
o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
ako 
aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež 
ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 
TPP 702 O l, TPP 702 02. 
14. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo 
bezpečnostných pásiem. 
15. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami 
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle 
STN 73 6005 a TPP 906 Ol. 
16. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 
80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé 
porasty a pod. 
Slovak Telekom, a. s. ( 6611811986, zo dňa 27.04.20 18) určil 
l. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 
Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. 
o ochrane proti rušeniu. 
2. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je 
v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 
sietí, 
vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 
podmienok ochrany alebo preloženia 
SEK prostredníctvom zamestnanca 
spoločnosti povereného správou sieti: Danka Chovanová, 
danka.chovanova@telekom.sk, 51/7711551 
3. V zmysle§ 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.Z. o elektronických komu-nikáciách sa 
do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za 
splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 
4. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. 
z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných 
vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť 
8 
zrealizovať prekládku SEK. 
5. 
Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí 
figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomu-nikačných vedení 
a zariadení. 
6. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s., je 
potrebné zo strany 
žiadateľa zabezpečiť' nadzemnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
7. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinnosti 
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v 
platnom znení. 
8. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových 
prác je stavebník povinný 
požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na 
Valom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov. 
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak 
Telekom, a.s., týmto 
upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie 
od prevádzkovateľov týchto zariadení. 
9. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonané Slovak Telekom a.s. na 
základe samostatnej objednávky 
do troch týždňov od jej doručenia na adresu 
spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing. 
frantisek.fabula@telekom,sk, +421 517712188, 0902614733. V objednávke v 
dvoch vyhotoveniach 
uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum j jeho vydania. 
l 
O. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených 
bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
ll. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 
Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, 
prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s. 
12. Žiadatel'a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnutel'nosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje 
žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie. 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené . 
Toto rozhodnutie platí v zmysle§ 
40 odst. l stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia. 
9 
Odôvodnenie: 
Navrhovateľ-Východoslovenská distribučná a.s. podala dňa 01.08.2018návrh na vydanie 
územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej stavby: 
"Prešov -Maybaumova -
prekládka TS, úprava VN a NN" -inžinierska stavba kat. úz. Prešov. 
K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných 
orgánov a organizácií. 
Mesto 
Prešov-stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 06.08.2018 
začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 
štátnej správy a 
dňa 10.09.2018 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. 
Konanie bolo oznámene verejnou vyhláškou v meste Prešov od 09.08.2018 do 22.08.2018. 
Svoje stanovisko oznámili tieto orgány štátnej správy a účastníci konania: MsÚ Prešov
Odbor hlavného architekta, MsÚ Prešov-Oddelenie komunálnych služieb, VVS, a.s. závod 
Prešov, 
SPP Distribúcia, a.s., VSD, a.s., Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko a.s., OÚ 
Prešov -Odbor starostlivosti o ŽP-oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, , 
Krajský pamiatkový úrad Prešov, 
OR HaZZ Prešov, O.S.V.O.Comp, a.s., Spravbyt Komfort, 
a.s., TS mesta Prešov,a.s., 
DP mesta Prešov, a.s., Ich požiadavky sú zahrnuté do 
podmienkovej časti rozhodnutia. 
Predmetná stavba 
je v súlade s Územným plánom mesta Prešov, zodpovedá hľadiskám 
ochrany životného prostredia, neohrozuje životné prostredie ani verejné záujmy a právom 
chránené záujmy 
účastníkov konania. 
Neboli uplatnené žiadne námietky 
účastníkov konania. Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré 
by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. 
Toto rozhodnutie 
je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch 
v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 59 odst. 2.) sumou vo výške 
l 
OO €. Bol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku do pokladne mesta Prešov čís. 
potvrdenky 47/1320/2018 zo dňa 01.08.2018. 
Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že navrhovateľ -Východoslovenská 
distribučná a. s. splnil všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby, musí byt' vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. 
č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní a podľa§ 61 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli mesta Prešov a zverejnená na internete 
-elektronickej tabuli mesta Prešov 
(www.presov.sk) 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
10 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s§ 54 odst. l) zák. č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s 
§ 54 odst. 2) zák. 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
Úradný záznam: 
~ 
r • ..,.-ľ!iJ o' 
' \y * 
.oO ~ ' 
~E'ä 0~// t.-1 
--~ng. 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej ínžinierskej stavby: 
"Prešov-Maybaumova-prekládka TS, úprava VN a NN", bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov 
(www.presov.sk) 
~. ~· 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: 
"Prešov -Maybaumova -prekládka TS, úprava VN a NN", bola zvesená z úradnej tabuli mesta Prešov 
(www.presov.sk) 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)