Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Dulová Ves".

Oznámenie mesta Prešov

25.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Váš list číslo l zo dňa 
v 
MESTO PRESOV 
Naše číslo Vybavuje /linka 
Vyvesené 
dňa ________ _ 
V Prešove 18.4.2019 
OHAM/20 
19/6735 
Prešov 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
Mesto Prešov, zastúpené Odborom hlavného architekta mesta, 
podl'a § 
7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že 
Okresný úrad Prešov 
vydal Rozhodnutie č. OU-PO-OSZP3-2019/ 
/011717 -15/ZM 
dňa 8.4.2019 pod l' a § 7 ods. 5 zákona po ukončení 
zisťovacieho konania: 
Strategický dokument 
"Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Dulová Ves", SA NEBUDE POSUDZOVAŤ 
podl'a zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov. 
Toto rozhodnutie je vyvesené na úradnej tabuli Mestského úradu 
v Prešove, 
Hlavná 73, a na stránke www.presov.sk v sekcii úradná 
tabul'a, kde sa s ním môžu občania oboznámiť. 
l h M
•. ~Cv k ~-
ng. are . ar1a ut ova 
vedúca odboru 
hlavná architektka mesta 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov 1 Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
OKRESNÝ 
ÚRAD 
PREŠOV 
odbor starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia 
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 
Císla: OU-PO-OSZP3-2019/011717-15/ZM Prešov 08. 04. 2019 
ROZHODNUTIE 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy 
podľa § 5 ods. l zákona č. 
525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a § 3 ods. l písm. e) zákona 
č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej 
správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné 
prostredie 
podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia o strategickom 
dokumente 
"Zmeny a doplnky č.2 ÚPN O Dulova Ves", ktoré predložil obstarávateľ obec Dulova Ves, 
Obecný úrad Dulova Ves, Dulova Ves 18, 082 52 Kokošovce, v zast. Ing. Barborou Ježikovou, starostkou 
obce, vydáva v zmysle § 7 ods. 5 zákona 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po 
ukončení zisťovacieho konania 
toto rozhodnutie: 
Strategický dokument 
"Zmeny a doplnky č.2 ÚPN O Dulova Ves" 
v rozsahu 
Názov lokality Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa 
platného ÚPN O) 
Navrhované funkčné využitie lokality 
severná časť obce časť plochy rodinných domov Polyfunkčná plocha (rodinné domy 
v lokalite Košariská 
p.č. 506/63 a občianska vybavenosť, ktorej 
a 
506/64 súčasťou je súvisiaca technická 
vybavenosť-parkovisko) p.č. 
506/232, 506/233, 506/234 
a 506/302 
sa nebude posudzovať 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo 
vzt'ahu k strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné 
zohľadnil' v schvaľovacom procese podla osobitných 
predpisov: 
• Pri napÍňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu dotýkajúcich sa archeologických 
nálezov a archeologických nálezísk na území obce v súlade s § 
41 ods.4 zákona č. 49/2002 Z.z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov, Krajský pamiatkový úrad Prešov 
zabezpečuje ochranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk v územnom a stavebnom 
konaní. 
• Primerane rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby SR, č. 
9032/2019/0SR/17126 zo dňa 25.02.2019. 
• V katastrálnom území obce Dulova Ves je evidovaná jedna upravená skládka odpadov , ktorú je 
potrebné dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii . 
• Evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 
psím. o) vyhlášky 
MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii a 
vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. 
• Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné 
posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových 
deformácií nie sú vhodné pre stavebnú 
účely. Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. l 
geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť 
výsledky geologických prác. 
• V súlade s § 17 ods. 5 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území. 
Územia 
v blízkosti výhradného ložiska s 
určeným chráneným ložiskovým územím "Prešov -Solivar 
(383)-kamenná sol"' nevyužívať na obytné, prípadne rekreačné účely. 
• V súlade s § 12 ods. 4 psím. n) vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii 
vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii hranice 
prieskumného územia 
"Teriakovce-hydrogeologický prieskum geotermálnych vôd" . 
• Rešpektovať vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny č. OU-PO-OSZP1-2019/011363-04 zo dňa 
01.03.2019. 
ODÔVODNENIE 
Obstarávateľ, obec Dulova Ves, Obecný úrad Dulova Ves, Dulova Ves 18, 082 52 Kokošovce, v zast. 
Ing. Barborou Ježikovou, starostkou obce, predložil Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
(ďalej len "okresný úrad") 
podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( d'alej len 
"zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP") dňa 
11.02.2019 oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č.2 ÚPN O Dulova Ves". 
Ciel'om obstarania a spracovania strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č.2 ÚPN O Dulova 
Ves" (ďalej "ZaD č.2 UPN O Dulova Ves ")je aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle§ 
30 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej "stavebný zákon"). Dôvodom obstarávania a 
spracovania ZaD 
č.2 ÚPN obce Dulova Ves, sú požiadavky, ktoré vyplynuli z územnotechnických zmien a z 
aktuálnej požiadavky a dopytu, ktoré boli prejednané a odsúhlasené Obecným zastupitel'stvom v Dulovej Vsi, 
dňa 11.12.2018, uznesením č. 112/2018. K zmenám došlo predovšetkým vo funkčnom využití plôch bývania a 
občianskej vybavenosti, ako polyfunkčná plocha na parcelách číslo 506/232, 506/233, 506/234 a 506/302 v 
hraniciach 
súčasného a navrhovaného zastavaného územia obce. To nemá dopad na s tým súvisiace 
demografické a sociálne aspekty obce, rozvojové zámery s aktuálnymi majetkoprávnymi 
možnosťami obce a 
zhodnotenie 
využiteľnosti územia. 
Zmeny, ktoré sú zapracované v ZaD 
č. 2 ÚPN O Dulova Ves sa týkajú: • návrhu polyfunkčnej plochy 
-rodinné domy a 
občianska vybavenosť v severnej časti obce. Navrhované zmeny si oproti pôvodnému 
riešeniu nevyžadujú zmenu napojenia 
na verejné dopravné a technické vybavenie územia. 
V lokalite Košariská na parcelách číslo 506/232, 506/233, 506/234 a 506/302 je navrhované 
multifunkčné ihrisko a minigolf, bistro a pohostinstvo (cca 50 stoličiek), ubytovacie služby s cca 20 lôžkami, 
technická 
vybavenosť-parkovisko cca 20 parkovacích miest, ako súčasť navrhovanej polyfunkčnej plochy. 
Na základe oznámenia predloženého obstarávateľom vykonal okresný úrad podľa § 7 zákona 
o posudzovaní vplyvov 
zisťovacie konanie. V rámci zisťovacieho konania okresný úrad podľa § 6 ods. 2 
zákona o posudzovaní vplyvov zverejnil 
dňa 14.02.2019 oznámenie na webovom sídle ministerstva 
https:
//www.enviroportal.sk/sk/eialdetail/zmeny-doplnky-c-2-upn-o-dulvoa-ves 
2 
Následne okresný úrad zaslal oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu listom č. OU-PO
OSZP3-2019/011717-02/ZM 
zo dňa 14.02.2019 a OU-PO-OSZP3-2018/011717-03/ZM zo dňa 14.02.2019 
na zaujatie stanoviska dotknutým obciam a dotknutým orgánom. Príslušný orgán oznámil pri zverejnení 
oznámenia 
podľa § 6 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov miesto a čas konania konzultácií. Konzultácie 
k uvedenému strategickému dokumentu 
podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov sa neuskutočnili. 
Údaje o vstupoch 
Základným vstupom pre spracovanie ZaD č. l UPN O Dulova Ves je platný ÚPN obce Dulova Ves z 
roku 
2006. V riešení sú zohľadnené aj ZaD č. l ÚPN O Dulova Ves z roku 2009. 
Pôda 
Z celkovej výmery 607 ha kat. územia obce predstavuje 47% t.j. 284 ha tvorí poľnohospodárska pôda 
a 
30% t.j. 182 ha lesní pôda. Kontaminácia nebola zistená nad rámec bežného znečistenia z poľnohospodárskej 
prevádzky a výroby, cestnej premávky a ďalších činností. Navrhovanými zmenami v ZaD č. 2 UPN O Dulova 
Ves nedochádza k degradácii pôd. 
Voda 
Obcou preteká potok Delňa a potok Lekeš. Riešené územie sa nenachádza v regionálnom hydrickom 
biokoridore povodia potoka 
Delňa ani v ochranných pásmach týchto vodných tokov. Toky odvádzajú dažďové 
vody, ktoré sú zachytené priekopami, rigolmi a dažďovou kanalizáciou. V ZaD č. 2 UPN O Dulova Ves sa 
nerozširuje riešenie 
protipovodňovej ochrany (oproti pôvodnému návrhu v platnom ÚPN O Dulova Ves sa 
nemení). 
Suroviny 
Podľa stanoviska Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra sa v katastrálnom území obce Dulova 
Ves, ktorého sa zmeny týkajú, nenachádzajú staré banské diela ani objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana 
nerastných surovín. Toto územie nie 
je určené ako prieskumné územie pre vyhradený nerast a nevzťahuje sa 
naňho ani ochrana záujmov podľa zákona číslo 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných 
liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnenia niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Energetické 
zdroje 
Obec Dulova Ves je v súčasnosti zásobovaná elektrickou energiou z distribučných trafostaníc 22/0,4 
kV, ktoré sú napojené z elektrického vedenia VN 22kV 
č. 314 vzdušnými prípojkami VN tvorenými vodičmi 
3x35 v zemi, čím nedochádza k degradácii životného prostredia. Spôsob zásobovania riešeného územia 
elektrickou 
energiou sa oproti pôvodnému návrhu v platnom znení ÚPN 
O 
Dulova Ves nemení. 
Plyn 
Obec Dulova Ves je plynofikovaná od roku 1999 pri tlakovej hladine 0,3 MPa. STL/NTL plynové 
potrubia v obci sú nové a bezporuchové s kapacitnou rezervou pre rozvoj obce. 
Spôsob zásobovania riešeného 
územia 
plynu sa oproti pôvodnému návrhu v platnom 
ÚPN O Dulova Ves nemení. 
Nároky na dopravu 
Katastrálnym územím obce prechádza cesta III/3440 Prešov -Zlatá Baňa a III/3443 Dulova Ves -
Záborské. Nová 
polyfunkčná plocha bude dopravne sprístupnená v súlade s STN 73 6110 z existujúcej 
miestnej komunikácie v kategórii 
C3 -MO 8/30 napojenej na cestu III/3440 v zmysle pôvodného návrhu 
v platnom návrhu ÚPN 
O 
Dulova Ves a ZaD č. l ÚPN O Dulova Ves. 
Údaje o výstupoch 
Výstupom procesu obstarávania sú navrhované Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Dulova 
Ves. Návrh ZaD 
č. 2 UPN O Dulova Ves je spracovaný v súlade s ustanoveniami §12 vyhlášky MŽP č. 
55/2001 Z.z. o územnoplánovacej dokumentácii a územnoplánovacích podkladoch a obsahuje smerné a 
záväzné regulatívy. Záväzné regulatívy budú vyhlásené všeobecne záväzným nariadením obce Dulova Ves. 
Ovzdušie 
Nepresahuje rámec bežného znečistenia z malých zdrojov v obci . V riešenom území sú evidované 
malé zdroje 
znečistenia ovzdušia, ktoré predstavujú väčšinou kotolne na tuhé palivo, ďalej je to prevádzka 
3 
dopravy na cestách III. triedy. Navrhované zmeny a doplnky územného plánu nemajú zásadný vplyv na stav 
ovzdušia v obci (nezhoršujú 
súčasný ani navrhovaný stav oproti UPN O Dulova Ves). 
Voda, 
kanál 
Zásobovanie riešenej lokality pitnou vodou je z rozvodného potrubia DNI IO, napojeného na existujúci 
obecný vodovod. Spôsob zásobovania pitnou vodou riešeného územia sa oproti pôvodnému návrhu v platnom 
ÚPN 
O Dulova Ves a ZaD č. l ÚPN O Dulova Ves nemení. Čast' obce Dulova Ves má vybudovanú verejnú 
splaškovú kanalizáciu, na ktorú sú napojené objekty 
občianskej vybavenosti a veľká časť rodinných domov, 
napojenú na existujúcu 
ČOV. Navrhovaná polyfunkčná plocha je súčasťou územia obce, ktoré je napojené 
existujúcou 
gravitačnou splaškovou kanalizáciou na kanalizáciu mesta Prešov. Časť Solivar, čo je v súlade 
s územným plánom obce. Spôsob odkanalizovania riešeného územia sa oproti pôvodnému návrhu v platnom 
ÚPN O Dulova Ves 
a ZaD 
č. l ÚP O Dulova Ves nemení. 
Odpady 
Nakladanie s vyprodukovanými tuhými komunálnymi odpadmi na území obce bude zabezpečované v 
súlade s 
Plánom odpadového hospodárstva obce, ktorý musí byť spracovaný v súlade s Plánom odpadového 
hospodárstva 
Prešovského samosprávneho kraja. Obec separuje komunálny odpad. Biologicky rozložiteľný 
odpad sa zhodnocuje individuálne. Zberný dvor a kompostovisko sa v obci nenachádzajú. Spôsob nakladania 
s odpadmi sa v ZaD 
č. 2 ÚPN O Dulova Ves oproti pôvodnému návrhu v platnom ÚPN O Dulova Ves 
nemení. 
Hluk a vibrácie 
Hluk a vibrácie z dopravy od cesty III/3440, ktorá pretína obec v smere 
sever-juh zaťažuje riešené 
územie len 
čiastočne. Navrhovaná polyfunkčná plocha nebude zdrojom hluku a vibrácií. 
Žiarenie a iné fyzikálne polia 
Nie 
je predpoklad vplyvov na tepelné, magnetické a iné fyzikálne polia. 
Doplňujúce údaje 
Neuvažuje sa s realizáciou takých terénnych úprav, ktoré by mali za následok negatívny zásah do 
krajiny, resp. umožnili zosuvy pôd. 
Údaje o 
priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 
Podľa Územného plánu VÚC Prešovského kraja v znení neskorších zmien a doplnkov je katastrálne 
územie obce a jeho najbližšie okolie zaradené 
do priestoru ekologicky štandardného. 
Návrh riešenia dokumentu ZaD 
č. 2 UPN O Dulova Ves predstavuje územnoplánovaci dokument, 
ktorý nemá priamy negatívny vplyv na životné prostredie. Za nepriame vplyvy strategického dokumentu 
môžeme 
považovať zmenu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, nevznikajú nové 
plochy., nepredpokladá sa významný nárast dopravy ani nároky na novú infraštruktúru. 
Avšak tieto vplyvy sú spojené s rozvojom územia a samotný strategický dokument stanovuje limity a 
regulatívy na elimináciu týchto javov, 
čím prispieva k skvalitneniu životného prostredia v obci. 
Vplyv na 
zdravotný stav obyvatel'stva 
Navrhovaná zmena územného plánu neovplyvní negatívne zdravotný stav 
obyvateľov obce pn 
dodržaní stanovených regulatívov a limitov využívaného územia. 
Vplyvy 
na chránené územia 
V katastrálnom území obce Dulova Ves platí 
l.stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Dulova Ves 
je v kontakte s CHVÚ 0025 Slanské 
vrchy. Riešené územie 
je mimo tohto CHVÚ, preto nebude dochádzať k negatívnym narušeniam tohto územia. 
Územia európskeho významu sa v katastri obce nenachádzajú. Územím obce Dulova Ves prechádza 
regionálny biokoridor 
Delňa (brehové porasty a aluviálne lúky), do ktorého riešená lokalita nezasahuje. ZaD č. 
2 UPN O Dulova Ves nebudú mať vplyv na koncepciu riešenia ochrany prírody a tvorbu krajiny v platnom 
UPNO. 
Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu: 
Navrhované ZaD č. 2 ÚPN O Dulova Ves nevytvárajú možné riziká pre zhoršenie kvality životného 
prostredia v obci. 
4 
Strategický dokument nemá vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice. 
Vzhľadom na charakter a rozsah strategického dokumentu sa nepredpokladá , že by navrhovaný 
strategický dokument 
ZaD č.2 UPN O Dulova Ves významne ovplyvnil životné prostredie. Negatívny vplyv 
na zdravotný stav 
obyvateľstva sa nepredpokladá. 
V zákonom stanovenom termíne doručili na okresný úrad svoje písomné stanoviská tieto subjekty: 
(stanoviská môžu byť v skrátenom znení) 
l. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, č. ORHZ-P02-2019/000065-0IO zo 
dňa 18.02.2019 
súhlasí s dokumentom bez pripomienok. 
2. Dopravný úrad, č. 7035/2019/ROP-002/6462 zo dňa 22.02.2019 
Nemá žiadne požiadavky na riešené územie. 
3. Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, č. 03603/2019/0DDUPZP-2 zo dňa19.02.2019 
-požaduje, aby bol strategický dokument riešený v súlade s Územným plánom vel'kého územného celku 
Prešovského kraja v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, v rámci ktorých 
je potrebné rešpektovať najmä 
Ustanovenia záväznej 
časti. 
4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, č. 903212019/0SR/17126 zo dňa 25.02.2019 
-Má nasledujúce požiadavky a pripomienky : 
• Predmetný strategický dokument spracovať v súlade s nadradenou aktuálne platnou dokumentáciou 
ÚPN VÚC Prešovského samosprávneho kraja. 
• Predmetný dokument prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať správcov dotknutých 
komunikácií a ich požiadavky 
rešpektovať v plnom rozsahu. 
• Rešpektovať Programové vyhlásenie vlády SR (2016-2020) za oblasť dopravy. 
• Rešpektovať Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011-zmeny a doplnky č. 
l KURS 2001 (uznesenie vlády SR č. 513/2011 ). 
• Postupovať podľa Stratégie rozvoja dopravy SR do roku 2020 (uznesenie vlády SR č. 158/2010). 
• Rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a OP Integrovaná 
infraštruktúra na roky 2014 
-2020. 
• 
Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce 
ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné ochranné pásma 
v zmysle zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky 
č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách. 
• Rešpektovať existujúcu a plánovanú dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma. MDV SR 
nesúhlasí s umiestňovaním stavieb a ich súčastí v ochrannom pásme diaľnic a rýchlostných ciest. 
• Dopravné napojenie , navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu, autobusové zastávky, 
cyklistické trasy a pešie trasy 
je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými predpismi 
aSTN. 
• V záväznej časti požaduje neuvádzať stavebné kategórie pozemných komunikácií. Uvedené 
informácie možno 
ponechať len ako odporúčané v smernej časti územnoplánovacej dokumentácie. 
• Pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé 
vplyvy z dopravy a 
vyznačiť pásma pripustných hladín hluku v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a 
o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. Umiestnenie 
lokalít, predovšetkým bývania, v pásmach s 
prekročenou prípustnou hladinou hluku neodporúča. 
V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú 
elimináciu negatívnych 
účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie protihlukových 
opatrení. 
Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu 
5 
týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe. 
• Obzvlášť upozorňuje, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie, požadujeme 
zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre (a doprave na nej) 
a 
zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia 
obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami, ustanovenými vyhláškou č. 
549/2007 Z.z. a vyhláškou č. 237/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopÍňa vyššie uvedená vyhláška. 
• Rešpektovať stanovisko Dopravného úradu. 
Nepožaduje posudzovat' 
podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. 
5. Krajský pamiatkový úrad Prešov, č. KPUP0-2019/6596-2114588/Jur zo dňa 25.02.2019 
• Pri napÍňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu dotýkajúcich sa archeologických 
nálezov a archeologických nálezísk na území obce v súlade s 
§ 41 ods.4 zákona č. 49/2002 Z.z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov, Krajský pamiatkový úrad Prešov 
zabezpečuje ochranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk v územnom a stavebnom 
konaní. 
6. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy č. 3869/2019-5.3 951112019 zo 
dňa 28.02.2019 
1. V katastrálnom území obce Dulova Ves sa nachádza výhradné ložisko "Prešov-Solivar(383)-kamenná 
sol"', s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ). 
Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a§ 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana 
výhradných ložísk proti znemožneniu, alebo 
sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. banského zákona 
vyznačiť hranice chránených ložiskových území v územnoplánovacej dokumentácii. 
Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiada územia v blízkosti chránených ložiskových 
území 
nevyužívať na obytné, prípadne rekreačné účely. 
2. V katastrálnom území obce Dulova Ves sa nachádza prieskumné územie (PÚ) "Teriakovce -
hydrogeologický prieskum geotermálnych 
vôd" určené pre držiteľa prieskumného územia PW ENERGY, a.s. 
Bratislava s 
platnosťou do 04.10.2022. 
Keďže ministerstvo môže podl'a § 22 ods. l zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický 
zákon) v znení neskorších predpisov 
predÍžiť lehotu prieskumného územia, žiada v súlade s 12 ods. 4 písm. n) 
Vyhlášky 
MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 
vyznačiť hranice prieskumných území v územnoplánovacej dokumentácii. 
3. V katastrálnom území obce Dulova Ves 
je evidovaná jedna upravená skládka. 
Ministerstvo 
odporúča uvedenú skládku odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii. 
4. V katastrálnom území obce Dulova Ves sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia). Ministerstvo 
žiada evidované zosuvné územia 
vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa§ 12 ods. 4 psím. 
o) vyhlášky 
MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 
a 
vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. 
V katastrálnom území obce Dulova V es zaregistrovaný výskyt potenciáln 
ej svahovej deformácie. 
Potenciálna svahová deformácia zasahuje 
aj do intravilánu obce. Nestabilné je aj bezprostredné okolie 
zaregistrovanej potenciálnej svahovej deformácie, kde 
je možnosť rozšírenia a aktivizácie potenciálnych 
zosuvov. Aktivizácia svahových deformácií 
je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi 
antropogénnymi zásahmi, resp.ich kombináciou. Do rajónu potenciálne nestabilných území s priaznivou 
geologickou stavbou pre 
občasný vznik svahových deformácií sú zaradené ďalšie svahy v širšom okolí 
zaregistrovaných svahových pohybov. Potenciálne nestabilné územia sú citlivé na negatívne antropogénne 
zásahy. 
Podľa § 20ods.l geologického zákona je potrebné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej 
dokumentácie 
zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky 
inžinierskogeologického prieskumu v 
záverečnej správe :Atlas máp stability svahov SR v M l :50 000 
6 
(Šimeková, Martinčeková a kol., 2006 ), prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu 
Dionýza Štúra Bratislava. 
Na webových stránkach sú dostupné aj informácie o zmapovaných 
a zaregistrovaných svahových deformáciách: 
http://apl.geology.sk/geofond/zosuvv/. 
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne 
ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných 
území pre stavebné 
účely. 
5. Katastrálne územie obce Dulova V es spadá do nízkeho radónového rizika. 
6. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho 
geologického ústavu Dionýza 
Štúra-aplikácia Atlas geotermálnej energie 
http:/ /apl.geology.sk/mapportal/#aplikacia/ 
14. 
Podľa § 20 ods.3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia: 
a) výskyt potenciálnych svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia 
s výskytom svahových deformácií 
je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. 
7. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vyhraných zložiek životného 
prostredia, 
č. OU-PO-OSZP3-2019/013135-02-NM zo dňa 01.03.2019 
- z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá pripomienky 
8. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vyhraných zložiek životného 
prostredia kraja, 
č. OU-PO-OSZPJ-2019/014582-02-SA zo dňa 04.03.2019 
Odbor ochrany prírody a krajiny konštatuje: 
pre lokality riešené v zmenách a doplnkoch 
ÚPN platí 1.stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 
nepredpokladá sa 
že by zmeny a doplnky ÚPN ovplyvnili najbližšie lokality NA TURA 2000 alebo 
chránené územia národnej siete, 
orgán 
OPaK vydal k zmenám a doplnkom územného plánu z hľadiska záujmov ochrany prírody 
a 
krajiny vyjadrenie podľa§ 9 ods.lpísm.a) zákona OPaK č. OÚ PO-OSZP1-2019/011363-04 zo dňa 
01.03.2019 
nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. 
9. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia, 
č. OU-PO-OSZP3-2019/013138-02-ZO zo dňa 01.03.2019 
- z hľadiska ochrany ovzdušia k uvedenému oznámeniu nemá pripomienky. 
l O. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, 
č. OU-PO-OSZP3-20191011717-02-ED zo dňa 05.03.2019 
- z hľadiska odpadového hospodárstva pri predpoklade dodržania legislatívnych noriem v oblasti odpadového 
hospodárstva nemá pripomienky. Žiada pri vypracovaní územného plánu zohl'adnit' potreby obce pri 
zabezpečení vhodného odpadového hospodárstva v obci -zabezpečiť funkčný zberný dvor pre občanov obce, 
zabezpečiť zber biologicky rozložitel'ných odpadov, zber separovaných zložiek komunálneho odpadu, zber 
objemných a 
nebezpečných odpadov. V lokalitách s častým výskytom uloženia odpadu v rozpore so zákonom 
o odpadoch 
vypracovať návrh využitia územia s ciel'om ochrany týchto lokalít pred ukladaním odpadu 
v rozpore so zákonom o odpadoch a 
zároveň vypracovať návrh na likvidáciu takýchto "divokých skládok" 
a opatrenia na zabránenie vzniku divokých skládok. 
II. Mesto Prešov, č. OHAM/201913800-2 zo dňa 18.3.2019 
-oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Prešov v termíne od 27.2.2019 do 15.3.2019. 
K zverejnenému oznámeniu neboli žiadne pripomienky. 
Ostatné subjekty svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zaslanom strategickom dokumente 
7 
v určenom termíne ani do vydania tohto rozhodnutia nedoručili. 
Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k strategickému dokumentu osobitne nevyjadrila. 
Pripomienky, požiadavky a odporúčania budú predmetom ďalšieho procesu schvaľovania predmetného 
strategického dokumentu. 
Záver 
Okresný úrad pri svojom rozhodovaní postupoval podľa § 7 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na 
ŽP, prihliadal na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, 
pričom zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení, 
s prihliadnutím na význam 
očakávaných vplyvov na ŽP a zdravie obyvateľstva, ako aj na stanoviská 
dotknutých orgánov a rozhodol tak, ako 
je vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Upozornenie: Podľa§ 7 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec bezodkladne informuje 
o tomto rozhodnutí 
verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. 
Poučenie 
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok), a preto sa 
voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom. 
8 
PaedDr. Miroslav Benko, MBA 
vedúci odboru 
Doručuje sa: 
l. Obec Dulova Ves, 082 52 Kokošovce 
2. 
Obec Záborské, 082 53 Petrovany 
3. Obec Žehňa. 082 06 Žehňa 
4. Obec Abranovce, 082 52 Kokošovce 
5. Obec Kokošovce, 082 52 Kokošovce 
6. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
7. Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru 3, 080 O l Prešov 
8. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia 
kraja, Nám. mieru 3, 080 O l, Prešov 
9. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, 
ŠVS, Nám. mieru 3, 080 Ol, Prešov 
10. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, 
ŠSOH, Nám. mieru 3, 080 Ol, Prešov 
ll. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, 
ŠSOO, Nám. mieru 3, 080 Ol, Prešov 
12. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10,080 Ol Prešov 
13. Okresný úrad, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Nám.mieru 3, Prešov 
14. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.mieru 3, Prešov 
15. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
16. Obvodný banský úrad Košice, Timonova 23,040 Ol Košice 
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 O l Prešov 
18. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Levočská 112, 080 Ol Prešov 
19. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov 
20. OR 
Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
21. Úrad PSK, odbor regionálneho rozvoja, Nám. mieru 2, 080 O l Prešov 
22. MO SR, Komenského 39/A, 040 Ol Košice 
23. Dopravný úrad, letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava 
24. MDV 
SR, Nám.slobody č.6, 810 05 Bratislava 
25. 
MŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, Nám.Ľ.Štúra l, 812 35 Bratislava 
9 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)