Stavebné povolenie: "Prešov, Záhradná 1,3 - obnova bytového domu".

Stavebné povolenie

25.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Císlo: SÚ/2066/104653/2019-Kč/39 V Prešove dňa: 15.04.2019 
Vec: Vlastníci bytov a nebytových priestorov Prešov, Záhradná 1,3 vz. Bytové družstvo 
Prešov, Bajkalská 
30, 080 Ol Prešov -žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 
"Prešov, Záhradná 1,3-obnova bytového domu". 
Stavebné povolenie 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. l 
zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len 
"stavebný zákon") v znení jeho noviel na základe žiadosti, ktorú podalo Bytové družstvo, 
Bajkalská 30, 080 Ol Prešov Prešov v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
Prešov, Záhradná 1,3 dňa 16.02.2019 prerokoval podanú žiadosť stavebníka v stavebnom 
konaní 
podľa § 61 ods. l a § 61 ods. 4 stavebného zákona s dotknutými orgánmi a so 
známymi 
účastníkmi konania a rozhodol takto: 
Stavba "Prešov, Záhradná 1,3 -obnova bytového domu" súpisné číslo 4007 
nahchádzajúca sa na pozemku parc. č. KN-C 3315/2, katastrálne územie Prešov sa podľa §66 
ods. l stavebného zákona 
povoľuje. 
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov : 
SO Ol Prešov Záhradná 1,3 -obnova bytového domu 
Popis stavby : 
Zateplenie obvodových stien BD okrem štítových stien 
časti "A" a SV štítovej steny 
časti "B" 
Zateplenie stropov suterénu a 
zádveria 
/časť "A"/ a stropov garáži /časť "/B" 
Výmena oceľových pivničných okien 
Výmena drevených okien na schodisku a spojovacej chodbe 
Výmena vnútorných dverí v zádveriach 
Sanácia loggi a opravy loggiových zábradlí 
Výmeny klampiarských výrobkov 
Zhotovenie bezbarierového vstupu a sanácia trhlín na predsadených stenách 
pn 
zadnom vchode č. 3 
Zhotovenie fasádnej omietky na 
zetepľovaných častiach fasády /garáže "B"/ 
Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky : 
l. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorú 
vypracoval 
Stavoprojekt, s.r.o., Jarková 31, 080 Ol 
Prešov, overenou stavebným 
úradom v konaní o umiestnení stavby v spojenom stavebnom konaní a ktorá 
je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
2. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 
Z.z., príslušné technické normy, bezpečnostné predpisy a návody výrobcu stavebných 
výrobkov na spôsob ich použitia. 
3. Stavbu treba ukončiť do 36 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
4. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle § 
66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
5. Zhotoviteľ stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
stavebník najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby v zmysle §66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona. 
6. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť 
zabezpečí zhotoviteľ stavby. 
7. Stavebný deru1ík vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až 
do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
8. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa 
osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f 
stavebného zákona. 
9. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá 
má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa § 43g stavebného 
zákona. 
10. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje. 
ll. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". 
Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil 
v zmysle §66 ods. 3 písm. 
j) stavebného zákona. 
12. 
Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. 
13. 
Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je stavebník povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení 
niektorých 
zákonov. 
14. 
Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo 
zodpovedá stavebník. 
15. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad 
povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na 
žiadosť stavebníka. 
16. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa§ 67 ods. 2 stavebného zákona. 
17. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle§ 52 
zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok"). 
18. Stavebník je povinný rešpektovať existujúce inžinierske siete vedené v danom území a 
pred 
začatím zemných prác písomne požiadať jednotlivých správcov inžinierskych sietí o 
ich 
vytýčenie na základe predloženej objednávky a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo 
k ich poškodeniu. 
19. 
Stavebník je povinný v zmysle §40 zákona č. 49/2002 Z.z. a §127 stavebného zákona 
oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, stavebnému 
úradu a 
urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
20. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené vo vyjadrení orgánu ochrany prírody 
a krajiny -
Okresným úradom Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. 
OU-PO-OSZP3-2018/031009-04 zo dňa 01.08.2018. 
21. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené vo vyjadrení orgánu ochrany prírody 
a krajiny -
Okresným úradom Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. 
OU-PO-OSZP3-2018/031025-02 zo dňa 10.07.2018. 
22. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v stanovisku vydanom Mestom 
Prešov MsÚ Prešov OHAM pod č. OHAM 13659/2018 zo dňa 17.10.2018. 
Stavba sa moze užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný 
písomný návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad. Stavebník je 
povinný ku kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov 
použitých 
na stavbe a normalizované hodnotenie energetickej hospodárnosti budov 
(energetický ertifikát). 
Námietky 
účastníkov konania a dotknutých orgánov k predmetnej stavbe neboli 
vznesené. 
Odôvodnenie. 
Tunajší stavebný úrad preskúmal žiadosť stavebníka Vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov 
Prešov, Záhradná 1,3 vz. Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol 
Prešov a všetky doklady rozhodnutia a prerokoval ju so stavebníkom a ostatnými účastníkmi 
konania v stavebnom konaní. Pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery na 
stavenisku a 
žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, 
upustil od miestneho šetrenia a ústneho konania 
podľa§ 61 ods. 2 stavebného zákona. 
Stavebný úrad zistil, že navrhovaná stavba 
spÍňa všeobecné technické požiadavky na 
výstavbu 
podľa §4 7 stavebného zákona. 
Námietky 
účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli 
vznesené. 
Toto rozhodnutie 
je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch 
v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 60 písmena g) sumou vo 
výške l 
OO € zaplatenou v pokladni Mestského úradu v Prešove. Správny poplatok bol 
vyznačený na prednej strane tohto rozhodnutia a na podanej žiadosti. 
Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že 
žiadateľ spÍňa všetky podmienky pre 
vydanie stavebného povolenia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo 
výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v 
zmysle§ 26 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli (www.presov.sk) Mesta Prešov. Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s ustanovením § 54 správneho 
poriadku 
podať cestou správneho orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. cestou Mesta 
Prešov, primátorom mesta v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto 
rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných pro~tdedkov. 
j ·. / .• ·•• 
Vyvesené dňa ................................. .. 
Pečiatka, podpis 
: /'. 
_-l /~;f /v /7 . 
L...-.... /. ,./·"· ....,_"... i._,/ 
v' ~ .. /,,/~7 ;:_ -"'.r 
IngAd~(Turčanová 
· /·pri:ílrá'i9rka mesta 
'/ 
. l 
if 
'i 
'l 
fl 
v 
Zvesené dňa ................................. .. 
Pečiatka, podpis 
Rozhodnutie sa doručí: 
l. Bytové družstvo Prešov" Bajkalská 30, 080 O l Prešov 
2. Stavoprojekt, s.r.o.,, Jarková 31, 080 Ol Prešov 
Na vedomie: 
l. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru" Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
2. Krajský pamiatkový úrad Prešov" Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
3. MsÚ Prešov-OHAM, Jat·ková 24, 080 Ol Prešov 
4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
CO! 
Mesto Prešov-stavebný úrad 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)