Stavebné povolenie: "Zimný štadión - rekonštrukcia strechy" - l. Etapa, na ulici Pod Kalváriou č. 44A v Prešove.

Stavebné povolenie

23.04.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Obec Ľubotice 
Československých letcov č. 2, Ľubotice PSČ 08006 
Číslo: SÚ -S/ 44 7 4/100853/20 18-J a/85 V Prešove dňa: 20.04.2018 
Vec: Mesto Prešov-v zastúpení MsÚ Prešov-Odbor strategického rozvoja, oddelenie 
investičnej činnosti so 
sídlom Jarková č. 24, 080 Ol Prešov-žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia 
na stavbu: "Zimný štadión -rekonštrukcia strechy" -l. etapa. 
Stavebné povolenie 
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 
Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad ktorý bol Krajským úradom v Prešove, 
odborom životného prostredia, listom pod číslom 2011-49/100-2 zo dňa 
13.1.2011 na základe 
§ 
119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov 
určený za príslušný stavebný úrad vykonávajúci konania 
a vydávajúci rozhodnutia pre stavby, pre ktoré 
je Mesto Prešov stavebným úradom a zároveň 
aj stavebníkom, prejednal dňa 19.04.2018 žiadosť Mesta Prešov-v zastúpení MsÚ Prešov 
-Odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej činnosti so sídlom Jarková č. 24, 
080 Ol Prešov zo dňa 13.03.2018 o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Zimný 
štadión -rekonštrukcia strechy" -l. etapa, na ulici Pod Kalváriou č. 44A v Prešove 
v stavebnom konaní s dotknutými 
orgánmi a so známymi účastníkmi konania a rozhodol 
takto: 
Stavba: "Zimný štadión -rekonštrukcia strechy" -l. Etapa, na ulici Pod 
Kalváriou č. 44A v Prešove pre stavebníka Mesto Prešov -v zastúpení Ms Ú Prešov -
Odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej činnosti so sídlom Jarková č. 24, 080 
Ol Prešov, na pozemku parc. č. KN-C 7231, katastrálne územie Prešov sa podľa§ 66 ods. l 
stavebného zákona 
povoľuje. 
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov : 
SO Ol -Stavebné úpravy štadióna 
SO 03 -Rekonštrukcia strechy 
Predmetom l. etapy v rámci SO O l bude rekonštrukcia vnútorných priestorov 
východnej 
časti tribúny, výmena výplňových konštrukcií východnej fasády, zateplenie 
východnej fasády, výmena 
sedačiek v hľadisku, výťahy, v rámci SO 03 bude zrealizovaná 
komplexná výmena konštrukcie strechy. 
Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky : 
l. Rekonštrukcia sa uskutoční podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným 
úradom 
v stavebnom konaní, ktorú vypracovala Technická univerzita v Košiciach, Letná č. 9, 
042 OO Košice v spolupráci s KOP A s.r.o., Šoltésovej č. l, 040 23 Košice. 
2. Stavebník je povinný v termíne do 15.05.2018 dopracovať plán organizácie výstavby 
o prístupovú komunikáciu k stavenisku a komunikáciu po stavenisku, ako 
dočasného 
riešenia. 
l 
3. Stavebník je povinný dodržať podmienky OÚ Prešov -odboru starostlivosti o ŽP 
uvedené vo vyjadrení č. OU-PO-OSZP3-2018/014289-02 zo dňa 26.03.2018. 
4. Stavebník je povinný dodržať podmienky E.I.C. s.r.o. uvedené v odbornom stanovisku č. 
S2001/00SSS/EIC IO/SA zo dňa 16.03.2018. 
5. Pri stavbe sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavby 
v zmysle 
§ 48 až 53 stavebného zákona. 
6. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona, technické normy, bezpečnostné 
predpisy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob ich použitia. 
7. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie stavby v zmysle § 66 
ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
8. Rekonštrukciu zimného štadióna bude uskutočňovať: zhotoviteľ bude určený 
výberovým konaním. Po skončení výberového konania je stavebník povinný v lehote 15 
dní oznámiť písomne stavebnému úradu meno a adresu zhotoviteľa stavby. 
9. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť 
zabezpečí zhotoviteľ stavby. 
l 
O. Stavebný denník vedie osoba vykonávajúca činnosť stavbyvedúceho, alebo stavebník od 
prvého 
dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 
2 stavebného zákona. 
ll. Stavba bude ukončená v lehote do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 
12. 
Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa 
osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f 
stavebného zákona. 
13. Stavebnými prácami sú 
aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá 
má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť podľa § 43g stavebného 
zákona 
14. Stavebník 
je povinný riešiť stavenisko v zmysle § 43i/ stavebného zákona a § 13 vyhl. 
MŽP SR č. 532/2002 Z. z .. 
15. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje. 
16. Stavebník 
je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". 
Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil. 
17. Stavebník 
je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd 
na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 
18. Stavebník 
je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov 
inžinierskych sietí ich 
vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
19. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami 
počas výstavby stavby je stavebník povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v súlade so Všeobecným záväzným nariadením 
mesta Prešov. 
20. Po 
skončení stavebných prác bude okolie stavby uvedené do pôvodného stavu, za čo 
zodpovedá stavebník. Terénne úpravy je potrebné zrealizovať tak, aby nespôsobovali 
škody tretím osobám. 
21. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad 
povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to 
na žiadosť stavebníka. 
22. 
Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
23. So zmenou stavby 
sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc 
v 
zmysle§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
24. Stavba 
sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný 
písomný návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad. 
2 
Stavebník je povinný ku kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých 
výrobkov a materiálov použitých na stavbe. 
K stavbe sa vyjadrili: MsÚ Prešov -OHAM, OR HaZZ v Prešove, E.I.C. s.r.o. 
Prešov, RÚVZ Prešov, 
OÚ Prešov OSoŽP, OÚ Prešov-Odbor KR, Ing. František Gondža, 
Aneta Petrušová, Lenka 
Hrabčáková, Mgr. Karol Gondža, František Gondža. 
Námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov: Podmienky pre vydanie 
stavebného povolenia písomne 
doručili stavebnému úradu dňa 18.04.2018 Ing. František 
Gondža, Aneta Petrušová, Lenka 
Hrabčáková, Mgr. Karol Gondža, František Gondža. 
Stavebný úrad podmienkam 
vyhovel v plnom rozsahu v bode č. 2 tohto 
rozhodnutia. 
Odôvodnenie. 
Stavebný úrad preskúmal podanú žiadosť stavebníka a všetky doklady rozhodnutia 
podľa § 62 stavebného zákona a prejednal ju so stavebníkom a ostatnými účastníkmi konania 
v stavebnom konaní 
dňa 19.04.2018. 
Stavebný úrad zistil, že navrhovaná stavba spÍňa všeobecné technické požiadavky na 
výstavbu 
podľa§ 47 stavebného zákona a nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým 
z 
hľadiska ochrany života a zdravia osôb a ani životné prostredie. 
Námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov: Podmienky pre vydanie 
stavebného povolenia písomne 
doručili stavebnému úradu dňa 18.04.2018 Ing. František 
Gondža, Aneta Petrušová, Lenka 
Hrabčáková, Mgr. Karol Gondža, František Gondža: 
"Vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu podmieňujeme prepracovaním 
projektu, 
časť "Plán organizácie výstavby" (POV), v ktorom bude naprojektovaná chránená 
komunikácia 
po parcelách stavby t.j. par. č. KN 233/1, KN 7233/2 a KN 723411, vrátane 
dopravného 
značenia. Komunikácia musí zabezpečiť bezpečný prejazd chodcov, cyklistov, 
osobných áut a dopravnej obsluhy (odvoz domového odpadu, prejazd 
hasičskej techniky 
a rýchlej zdravotnej pomoci). Táto požiadavka vyplýva z vecného bremena, t.j práva 
prechodu cez pozemky vyššie uvedených parciel 
(viď. Zmluva o zriadení vecného bremena 
zo 
dňa 30.01.2006, zapísaná v správe katastra 19.02.2007, pod.č.6866/06). 
Počas realizácie rekonštrukcie je potrebné mať na zreteli, že chodníky areálu ZŠ 
predstavujú v súčasnosti jediný priamy dopravný prechod pre všetkých občanov majúcich 
trvalé bydlisko a vlastniacich 
nehnuteľnosti na ul. Pod Kalváriou, Za Kalváriou, Horárska, 
Záhradkárske osady, 
atď., smerom k lávke cez Torysu a ďalej do centra mesta pre chodcov 
a cyklistov, z 
čoho vyplýva nutnost' zriadenia prechodu cez areál ZŠ pre verejnosť aj počas 
rekonštrukcie". 
Stavebný úrad podmienkam vyhovel v plnom rozsahu v bode č. 2 tohto 
rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie nie je spoplatnené podľa s zákona NR SR č. 145/1995 Zb. 
o správnych poplatkoch, v znení príslušných noviel, 
žiadateľom je mesto Prešov. 
Stavebný úrad takto dospel k záveru, že žiadateľ Mesto Prešov -v zastúpení Ms Ú 
Prešov -
Odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej činnosti so sídlom Jarková 
č. 24, 080 Ol Prešov spÍňa všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
3 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia, musí byť vyvesená v súlade 
s ustanovením 
§ 42 odst. 2) stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
a zverejnená na internete -elektronickej tabuli mesta Prešov (\V\Nw.presov.sk), taktiež na 
úradnej tabuli obce 
Ľubotice. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o vyžití územia. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. l) zák. č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní 
podať na Obec Ľubotice, Čsl. letcov č. 2, 080 06 Ľubotice -správny 
orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie možno 
preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky 
súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadneho opravného 
prostriedku. 
Úradný záznam: 
/ 
/ 
MVDr. Štcfan~~h 
starosta obce 
i 
l 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia: 
bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta 
Prešov 
bola vyvesená na úradnej tabuli Obce Ľubotice 
dňa ............. /:.:~ ... :!!~: .... ~ ... :.1. ............... . 
l;"} 
·······,~"Ž··············· 
~-', ' . ' ' ,~ '··' ,. 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia: 
bola zvesená z úradnej tabule Mesta 
Prešov 
bola zvesená z úradnej tabule Obce Ľubotice 
dňa .................................................... . 
·············-~---~-~·: .~~~,~_-............. . . .. . ,...... . .. ~ 
l>e
" a a poäprs---"--"' 
/! . . . ' 
4 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)