Výzva na vypratanie nehnuteľnosti: odstránenie z pozemku parc. č. KNC 5442/6, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prešov, zapísaný na L V č. 6492, v lokalite Železničiarska ulica v Prešove.

29.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)