Výzva na vypratanie nehnuteľnosti: odstránenie z pozemku parc. č. KNC 5442/6, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prešov, zapísaný na L V č. 6492, v lokalite Železničiarska ulica v Prešove.

Výzva na vypratanie nehnuteľnosti

29.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                v 
OZNAM MESTA PRESOV 
Výzva na vypratanie nehnuteľnosti 
v 
Z iadame vlastníka plechovej garáže o jej vypratanie a 
odstránenie z pozemku parc. 
č. KNC 5442/6, zastavané plochy 
a nádvoria, 
k. ú. Prešov, zapísaný na L V č. 6492, v lokalite 
v 
Zelezničiarska ulica v Prešove, ktorý je vo vlastníctve mesta 
Prešov 
najneskôr do 15.5.2019. Po tomto termíne budú veci 
zlikvidované a plechová garáž bude odstránená. 
V prípade potreby, bližšie informácie Vám budú poskytnuté 
osobne 
na MsÚ, Odbor správy majetku mesta, majetkovo 
právne oddelenie, Jarková 24, Prešov, alebo telefonicky na 
č. 
t. 051/3100229. 
l 
Ing. AtJdrea Turčanová 
primátorka mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)