Zámer na priamy prenájom nehnuteĺnosti - časti pozemku parc. č. KNC 9789/2, o výmere 4m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov.

Zámer na priamy prenájom nehnuteĺnosti

29.04.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
V zmysle 
čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 
9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2012 a 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 6/2013 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
zmien 
a doplnkov ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNC 9789/2, o výmere 4m
2, 
zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaného 
na LV č. 6492, k. 
ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania 
pozemku pod predajným stánkom 
so sortimentom tlač a doplnkový tovar 
v lokalite 
Ul. Masarykova v rámci integrovaného prístrešku MHD v Prešove. 
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne 
oddelenie v zalepenej obálke s 
označením "Neotvárať-priamy prenájom pozemku 
por. 
č. 
8/2019" v termíne do 
16 dní odo 
dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2 
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená v zmysle 
VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým 
sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta 
Prešov v znení neskorších predpisov, t.j. 63,39 €/m
2. 
Bližšie informácie ohľadom prenájmu nehnutel'nosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v Prešove, Odboru 
správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia (JUDr. 
Denisa Končar, č. tel.: 051/31 00229). 
/~ l 
·l L\..l 
JUDr. Ľudmila Va~gová 
poverená riadením odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)