Oznámenie stavebného povolenia: "Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo OBI".

Oznámenie stavebného povolenia

29.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 04350/2019/0D-006 
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Námestie mieru 2, 080 O l Prešov 
"Odbor dopravy» 
Prešov 26.4.2019 
Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou 
STAVEBNÉ POVOLENIE 
Navrhovateľ Mesto Prešov zastúpené odborom strategického rozvoja, oddelením 
investičnej činnosti, Hlavná 73, 
080 Ol Prešov (ďalej len "stavebník") podal dňa 12. 3. 
2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Prepojenie trolejového vedenia 
medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo 
OBI" I. etapa-Prepojenie trolejového vedenia
Rekonštrukcia ul. Masarykova (Predstaničný priestor), II. etapa -Prepojenie trolejového 
vedenia -
ul. Masarykova 
a Solivarská (okolo OBI), na umiestnenie ktorej bolo vydané 
Obcou Ľubotice, Stavebným úradom so sídlom Hlavná 73, Prešov územné rozhodnutie pod č. 
SÚ/10920/2018-SU zo dňa 21. l. 2019. 
Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, ako vecne a miestne príslušný špeciálny 
stavebný úrad pre stavby mestských dráh 
podľa§ 105 ods. l písm. c) 
zákona č. 513/2009 z. 
z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 120 
ods. l zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov, 
§ 3 písm. b) bodu 2. zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode 
niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky,§ 16 ods. 3 
zákona 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na 
čl. V bod III Organizačného 
poriadku Úradu Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení a v súlade s § 5, 6 a 46 
zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
prerokoval 
žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a účastníkmi 
konania postupom podľa § 61 ods. 4 a 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní 
podľa§ 
62 ods. 
l a 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov a 
podľa § 66 ods. l, 3 a 4 zákona č. 5011976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
§ l 
O vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona 
a§ 8 ods. l a 2 zákona č. 513/2009 Z. z o dráhach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
r o z h o d o 
l, že: 
stavbu "Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo 
OBI" 
I. etapa -Prepojenie trolejového vedenia -Rekonštrukcia ul. Masarykova (Predstaničný 
2 
priestor), II. etapa -Prepojenie trolejového vedenia -ul. Masarykova a Solivarská (okolo 
OBI), ktorá bude umiestnená v katastrálnom území Prešov na pozemkoch parc. č. KN-C a to: 
5143/7, KN-C 5143/11, KN-C 5096/11, KN-E 
3501/10, KN-E 3294/501, KN-E 3501/4, KN
E 3501/5 
po v o ľ uje. 
Účelom stavby je v rámci I. etapy v dôsledku rekonštrukcie predstaničného priestoru 
posun polohy existujúcich 
trakčných stožiarov, zmena polohy trolejových stôp, výmena za 
nové, kotvenie trolejových stôp na 4 ks nových 
trakčných stožiaroch (č. 67, 69, 77, 79), na 15 
ks existujúcich trakčných stožiaroch a na 3 ks nových trakčných stožiaroch riešených v rámci 
II. etapy, odkopaní, 
očistení a uložení existujúcich napájacích a spätných káblov typu 6-
A YKCY lx500 v dÍžke cca 135 m do samostatných dvojdielnych plastových žľabov 
a obetónovaní. Účelom stavby v rámci II. etapy je realizovanie prepojenia trolejbusovej stopy 
z novej okružnej križovatky Východná -
Solivarská na Košickú ulicu označenú ako 
Solivarská. Trolejové vedenie bude jednostopové 2x Cu l 
OO mm
2 
a bude kotvené na 
prevesoch, resp. na výložníkoch. 
V prepojovacej časti Solivarskej ulice sa vybuduje 5 nových 
trakčných stožiarov. Na Košickej ulici sa demontujú 3 jestvujúce trakčné stožiare a nahradia 
sa novými 
trakčnými stožiarmi. Existujúce trakčné stožiare č. 80, 84 a 85 sa ponechajú a budú 
na nich zavesené nové prevesy. 
V mieste 
križovatky 
Košická-Solivarská bude stožiar č. 83 
nahradený novým s tým istým číslovaním a novou výzbrojou napájacieho bodu. 
Na 
uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
l. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným 
úradom v stavebnom konaní, ktorá 
je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny 
môžu 
byť urobené len na základe povolenia špeciálneho stavebného úradu. 
2. Stavebník zabezpečí v zmysle § 75 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
vytýčenie 
priestorovej polohy podľa projektovej dokumentácie právnickou alebo fyzickou 
osobou na to oprávnenou a písomný doklad o 
vytýčení stavby predloží ku 
kolaudačnému konaniu. 
3. Stavebník zabezpečí dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu 
podľa § 48 a § 53 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
a§ 7 ods. l a4 zákona č. 513/2009 Z. 
z o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
4. Stavebník je povinný dodržať podmienky určené rozhodnutím Obce Ľubotice pod č. 
SÚ/10920/2018-Su zo dňa 21. l. 2019. 
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení a 
dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 
6. Stavebník v rámci kolaudačného konania stavby odovzdá odboru hlavného architekta 
mesta potvrdenie správcu digitálnej technickej mapy mesta Prešov, t.j. 
spoločnosti 
Progres CAD Engineering, s. r. o. Prešov o odovzdaní porealizačného zamerania 
stavby. 
7. Stavba bude dokončená najneskôr do 12/2020. 
8. Stavebník oznámi zhotoviteľa stavby špeciálnemu stavebnému úradu písomne do 15 
dní po ukončení výberového konania. 
9. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby. 
3 
l O. Stavbu bude uskutočňovať len oprávnená právnická alebo fyzická osoba podľa 
ustanovenia § 44 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
ll. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". 
Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil. 
12. Stavebník je povinný použiť určené výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. 
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
13. Stavebník 
je povinný zabezpečiť skladovanie stavebného materiálu len v určenom 
obvode staveniska podľa ustanovení § 43i ods. l a 2 zákona č. 5011976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
14. Stavbu možno podľa § 76 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
užívať len na 
základe 
kolaudačného rozhodnutia. Pred uvedením určeného technického zariadenia 
do prevádzky 
je potrebné vykonať východiskovú revíziu revíznym technikom 
elektrických zariadení a úradnú skúšku štátnym odborným technickým dozorom alebo 
poverenou právnickou osobou, 
t. j. pred vydaním kolaudačného rozhodnutia sa musí 
určené technické zariadenie pred uvedením do prevádzky overiť a schváliť jeho 
spôsobilosť a to bezpečnostným orgánom (Dopravným úradom) alebo ním poverenou 
právnickou osobou v súlade s 
§ 16 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Stavebné povolenie 
podľa § 67 ods. 2 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stráca 
platnosť, ak sa so 
stavbou 
nezačne do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Stavebné povolenie 
je podľa § 70 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov záväzné 
aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 
Od úhrady správneho poplatku za vydanie stavebného povolenia je stavebník podľa 
ustanovenia § 4 ods. l písm. a) zákona č. 14511995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov oslobodený. 
Odôvodnenie 
Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť stavebníka 
o stavebné povolenie z 
hľadísk uvedených v § 62 ods. l a 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
a zistil, že 
uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani 
neprimerane obmedzené 
či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 
Dokumentácia stavby 
spÍňa všeobecné technické požiadavky určené § 43d až 43i 
zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, 
§ 3 až 5, 9, 13 až 15 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, § 7 a 8 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
§ 50 až 52 vyhl. MDPT SR č. 
350/2010 Z. z. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu 
stavby. 
Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky. Počas ústneho prerokovania bola 
podaná požiadavka Mesta Prešov, odboru hlavného architekta, aby v rámci 
kolaudačného 
4 
konania stavby bolo odovzdané odboru hlavného architekta mesta potvrdenie správcu 
digitálnej technickej mapy mesta Prešov, t.j. 
spoločnosti Progres CAD Engineering, s. r. o. 
Prešov o odovzdaní porealizačného zamerania stavby. Uvedená požiadavka je zahrnutá v 
podmienkach a preto 
podľa § 46 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako 
je uvedené 
vo výroku tohto rozhodnutia. 
Poučenie 
Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa § 53 zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov právo podať odvolanie. 
Odvolanie 
podľa § 22 ods. l a 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a 
podľa § 54 zákona č. 
7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov treba podať 
v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Prešovský samosprávny kraj, odbor 
dopravy v Prešove. 
Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom po využití riadnych opravných 
prostriedkov. 
;/ [l 
t_ /1 { d 
Ing. Alexa~der Galájda 
poverený feeíeilím odboru 
l 
l 
Toto oznámenie bude vyvesené 15 dní na úradnej tabuli Prešovského samosprávneho 
kraja, Námestie mieru 
č. 2, 080 Ol Prešov a na webovom sídle Prešovského samosprávneho 
kraja v rubrike 
"Úradná tabuľa-Pripomienkovanie materiálov-Stavebné povolenie stavby 
"Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo OBI" I. etapa 
-Prepojenie trolejového vedenia -Rekonštrukcia ul. Masarykova 
(Predstaničný priestor), Il. 
etapa -Prepojenie trolejového vedenia -ul. Masarykova a Solivarská (okolo 
OBI) a na 
úradnej tabuli mesta Prešov. 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
Dátum vyvesenia: 
2 
H. ~L. ?
8
~~ 
Odtlačok pečiatky, podpis: 
l 
!.' .. ·•. ';~ ·;c; 
e~ ~ ~· . : ·... ~~/[~\ 
· •. / ri;' '" '~, 
.. v 
Dátum zvesenia: 
Odtlačok pečiatky, podpis: 
5 
Oznámenie sa doručí: 
• Mesto Prešov, MsÚ, odbor strategického rozvoja, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
s overenou projektovou dokumentáciou 
• Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
• Ing. Peter Jacko, Privel, s. r. o, Palkovičova 4, 040 Ol Košice 
• Ing. Jozef Antol, ISPO s.r.o., Inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 Ol Prešov 
• 
SK BM s. r. o., Štefanovičova 4, Bratislava 816 23 
• Obec Ľubotice, Stavebný úrad, Hlavná 73, 080 O l Prešov 
• 
Mesto Prešov, MsÚ, odbor HA mesta, Jarková 24,080 Ol Prešov 
• 
Mesto Prešov, MsÚ, odbor DaŽP, Jarková 24,080 Ol Prešov 
• 
Mesto Prešov, MsÚ, odbor SMM, Hlavná 73,080 Ol Prešov 
• Okresný 
úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov 
• Okresný 
úrad, odbor CDaPK, 
Nám. mieru 3, 
080 Ol Prešov 
• 
KR PZ SR-KDI Prešov, Pionierska 33, 080 Ol Prešov 
• OR 
HaZZ, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
• 
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
• 
RÚVZ, Hollého 5, 080 Ol Prešov 
• 
Dopravný úrad, Divízia DDD, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
• SSC, IVSC, Kasárenské námestie 4, 040 Ol Košice 
• ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
• VVS, a. s. Košice, závod Prešov, Levočská 3, 080 Ol Prešov 
• 
Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 040 Ol Košice 
• SPP-Distribúcia, a. s., Bratislava, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
• Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
• CondorNet, s.r.o., Kováčska l, 080 Ol Prešov 
• Orange 
Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
• O. S.V. O. comp., a. s., Strojnícka 18, 080 Ol Prešov 
• Ostatným 
neznámym účastníkom konania-verejnou vyhláškou 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)