Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - Pavlovičovo námestie vchod č. 34 v termíne 14. máj 2019 od 07:50 h do 16:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

29.04.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list čísla/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
4/254229/2019 
Linka VSD 
0850123 312 
l<ošice/26.04.2019 
4/254229/2019 
MESTO PREšOV 
Hlavná 73 
Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované 
prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -Pavlovičovo námestie vchod č. 34 
v termíne 
14. máj 2019 od 07:50 h do 16:30 h 
Toto prerušenie nevyvolala spoločnosť VSD, ale iný užívate!' distribučnej sústavy. 
Napriek 
tomu je 
nám rúto,že práce na jeho zariadení, obmedzia na nevyhnutný čas 
využívanie elektriny vo vašej obci. Tieto práce sú však kl'účové a majú dopad na 
zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Sú zároveň účinnou 
prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej 
odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu 
na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a 
pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. 
Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 0850123 312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 911<ošice 
Slovenská republika 
Spoločnosť je zapísani!~ v Obchodnom 
registri Okresného súdu Košice l, oddiel Sa, vložka 1411/V 
IČO: 36 599 361j Dlé: 2022082997 
IC': DPH: 51(2022062997 
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, 
pobočka zahraničnej banky, 
č. ú.: 2008480108/8130 
l BAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108 
BIC: CITI SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)