Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Martin Šipoš, Naposledy sídlo/pobyt: Vansovej 9, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.04.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 00966269/2019 
Dátum: 25.04.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
2 9. 04. ZO~'! 
•; u, 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Martin Šipoš 
Naposledy sídlo/pobyt: Vansovej 9, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť 
č. 100917678/2019 zo dňa 18.04.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 
3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100917678/2019 zo dňa 18.04.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona 
č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 
dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ -~cc ·-""'"""'-V / 
.!.!-·-~---~:·~;:;;:_::-~~····. ······· ................... oo 
//Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)