Výzva na vypratanie nehnuteľnosti - z pozemku parc. č. KNC 8429/1, ostatná plocha, k. ú. Prešov, zapísaný na L V č. 6492, v lokalite Ul. Obrancov mieru v Prešove.

29.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)