Výzva na vypratanie nehnuteľnosti - z pozemku parc. č. KNC 8429/1, ostatná plocha, k. ú. Prešov, zapísaný na L V č. 6492, v lokalite Ul. Obrancov mieru v Prešove.

Výzva na vypratanie nehnuteľnosti

29.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                'wf 
OZNAM MESTA PRESOV 
Výzva na vypratanie nehnuteľnosti 
v 
Ziadame vlastníka nefunkčnej telefónnej búdky o JeJ 
odstránenie z pozemku parc. č. KNC 8429/1, ostatná plocha, 
k. ú. Prešov, zapísaný na L V č. 6492, v lokalite Ul. Obrancov 
mieru v Prešove, ktorý 
je vo vlastníctve mesta Prešov 
najneskôr do 15.5.2019. Po tomto termíne bude telefónna 
búdka odstránená. 
V 
prípade potreby, bližšie informácie Vám budú poskytnuté 
osobne na MsÚ, 
Odbor správy majetku mesta, majetkovo 
právne oddelenie, Jarková 24, 
Prešov, alebo telefonicky na č. 
t. 051/3100229. 
' ' 
Ing: Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
v 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)